ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
  1. x [ˈɛks] ინგლისური ანბანის 24-ე ასო
  2. x-ray [ˈɛksˌɹeɪ] (n.) რენდგენის სხივები
  3. xenophobia AE [ˌzɛnəˈfoʊbiə] BE [ˌzɛnəˈfəʊbiə] (n.) ქსენოფობია (უცხოელების სიძულვილი)
  4. xenophobic AE [ˌzɛnəˈfəʋbɪk] BE [ˌzɛnəˈfoʋbɪk] (adj.) ქსენოფობიური
  5. xerox [ˈzɪɹɑks] (n.) ქსეროქსი, ქსეროქსის აპარატი
  6. xerox AE ['zirɑ:ks] BE ['ziərɒks] (v.) ქსეროასლის გადაღება
  7. XL [,eks 'el] (abbr.) ძალიან დიდი ზომის (extra large)
  8. xylophone AE [ˈzaɪɫəˌfoʊn] BE ['zailəfəʋn] (n.) ქსილოფონი - სასულე მუსიკალური ინსტრუმენტი
  9. 1