ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. e [ˈi] ინგლისური ანბანის მე-5 ასო
 2. e-commerce [ˈiˈkɑmɝs] (n.) ელექტრო-კომერცია, ინტერნეტ-ვაჭრობა
 3. e-mail [ˈiˌmeɪɫ] (n.) ელფოსტა, ელექტროფოსტა, მეილი, ემეილი
 4. each [ˈitʃ] (n.) თითოეული
 5. eagle [ˈiɡəɫ] (n.) არწივი
 6. ear [ˈiɹ/, /ˈɪɹ] (n.) 1)ყური 2)თავთავი
 7. early [ˈɝɫi] (adj.) ადრიანი, ადრე
 8. earn [ˈɝn] (v.) გამომუშვება
 9. earth [ˈɝθ] (n.) [astr.] დედამიწა
 10. earthworm [ˈɝθˌwɝm] (n.) [insect.] ჭიაყელა
 11. earwig [ˈɪə(ɹ)wɪɡ] (n.) [insect.] ყურბელა
 12. easel [ˈizəɫ] (n.) მოლბერტი
 13. easily [ˈizəɫi] (adj.) იოლად, მარტივად
 14. east [ˈist] (n.) აღმოსავლეთი
 15. eat [ˈit] (v.) ჭამა
 16. edit [ˈɛdət] (v.) შესწორება, შესწორების შეტანა
 17. eel [ˈiɫ] (n.) [zool.] გველთევზა
 18. effort [ˈɛfɝt] (v.) ძალისხმევა, ძალისხმევის ჩადება
 19. egg [ˈɛɡ] (n.) კვერცხი
 20. eggplant [ˈɛɡˌpɫænt] (n.) ბადრიჯანი
 21. eight [ˈeɪt] (num.) რვა
 22. eighteen [ˈeɪˈtin/, /eɪˈtin] (num.) თვრამეტი
 23. eighty [ˈeɪti] (num.) ოთხმოცი
 24. either way (exp.) ასეა თუ ისეა
 25. eldest [ˈɛɫdəst] (adj.) ყველაზე უფროსი
 26. election [ɪˈɫɛkʃən] (n.) არჩევნები
 27. electrician [ɪɫɛkˈtɹɪʃən] (n.) [profess.] ელექტრიკოსი
 28. elephant [ˈɛɫəfənt] (n.) სპილო
 29. eleven [ˈiɫɛvən/, /ɪˈɫɛvən] (num.) თერთმეტი
 30. embarrassed [ɪmˈbɛɹəst] (adj.) დარცხვენილი
 31. emergency [ˈimɝdʒənsi/, /ɪˈmɝdʒənsi] (adj.) გადაუდებელი
 32. emperor [ˈɛmpɝɝ] (n.) იმპერატორი
 33. empress [ˈɛmpɹɛs] (n.) იმპერატრიცა
 34. empty [ˈɛmpti/, /ˈɛmti] (adj.) ცარიელი
 35. energy [ˈɛnɝdʒi] (n.) ენერგია, ძალა
 36. engaged [ɛnˈɡeɪdʒd] (adj.) დანიშნული (ბიჭი/გოგო)
 37. engineer [ˈɛndʒəˈnɪɹ] (n.) ინჟინერი
 38. english [ˈɪŋɡɫɪʃ/, /ˈɪŋɫɪʃ] (n.) 1. ინგლისური ენა. 2.ინგლისელი
 39. enjoy [ˌɛnˈdʒɔɪ/, /ɪnˈdʒɔɪ] (v.) სიამოვნების მიღება
 40. enormous [iˈnɔɹməs/, /iˈnɔɹmɪs/, /ɪˈnɔɹməs/, /ɪˈnɔɹmɪs] (adj.) უზარმაზარი
 41. enough [iˈnəf/, /ɪˈnəf] (adj.) საკმარისი, საკმარისად
 42. enter [ˈɛnɝ/, /ˈɛntɝ] (v.) შესვლა
 43. entire [ɪnˈtaɪɝ] (adj.) სრული, მთლიანი
 44. entrance [ˈɛntɹəns] (n.) შესასვლელი
 45. envelope [ˈɛnvəˌɫoʊp] (n.) კონვერტი
 46. equal [ˈikwəɫ] (adj.) თანაბარი
 47. eraser [iˈɹeɪsɝ/, /ɪˈɹeɪsɝ] (n.) საშლელი
 48. essence [ˈɛsəns] (n.) აუცილებელობა, საჭიროება
 49. etc [ˌɛtˈsɛtɝə] და ა. შ. და ა. შ. და ა. შ.
 50. etc. [ˌɛtˈsɛtɝə] და ა. შ.
 51. 1 2 > >>