Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 153

Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164

Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164
ასო - E
ლექსიკონში ნათარგმნია 2405 სიტყვა… (აუდიო 14708 Mp3)
 1. e [ˈi] ინგლისური ანბანის მე-5 ასო
 2. e-commerce [ˈiˈkɑmɝs] (n.) ელექტრო-კომერცია, ინტერნეტ-ვაჭრობა
 3. e-mail [ˈiˌmeɪɫ] (n.) ელფოსტა, ელექტროფოსტა, მეილი, ემეილი
 4. each [ˈitʃ] (n.) თითოეული
 5. eagle [ˈiɡəɫ] (n.) არწივი
 6. ear [ˈiɹ/, /ˈɪɹ] (n.) 1)ყური 2)თავთავი
 7. early [ˈɝɫi] (adj.) ადრიანი, ადრე
 8. earn [ˈɝn] (v.) გამომუშვება
 9. earring [ˈiɹɪŋ/, /ˈɪɹɪŋ] (n.) საყურე
 10. earrings [ˈiɹɪŋz/, /ˈɪɹɪŋz] (n.pl.) საყურეები
 11. earth [ˈɝθ] (n.) [astr.] დედამიწა
 12. earthworm [ˈɝθˌwɝm] (n.) [insect.] ჭიაყელა
 13. earwig [ˈɪə(ɹ)wɪɡ] (n.) [insect.] ყურბელა
 14. easel [ˈizəɫ] (n.) მოლბერტი
 15. easily [ˈizəɫi] (adj.) იოლად, მარტივად
 16. east [ˈist] (n.) აღმოსავლეთი
 17. eat [ˈit] (v.) ჭამა
 18. edit [ˈɛdət] (v.) შესწორება, შესწორების შეტანა
 19. eel [ˈiɫ] (n.) [zool.] გველთევზა
 20. effort [ˈɛfɝt] (v.) ძალისხმევა, ძალისხმევის ჩადება
 21. egg [ˈɛɡ] (n.) კვერცხი
 22. eggplant [ˈɛɡˌpɫænt] (n.) ბადრიჯანი
 23. eight [ˈeɪt] (num.) რვა
 24. eighteen [ˈeɪˈtin/, /eɪˈtin] (num.) თვრამეტი
 25. eighty [ˈeɪti] (num.) ოთხმოცი
 26. either way (exp.) ასეა თუ ისეა
 27. eldest [ˈɛɫdəst] (adj.) ყველაზე უფროსი
 28. election [ɪˈɫɛkʃən] (n.) არჩევნები
 29. electrical outlet (n.) დენცქვიტა, შტეფსელი, როზეტი
 30. electrician [ɪɫɛkˈtɹɪʃən] (n.) [profess.] ელექტრიკოსი
 31. elephant [ˈɛɫəfənt] (n.) სპილო
 32. eleven [ˈiɫɛvən/, /ɪˈɫɛvən] (num.) თერთმეტი
 33. elf, (pl.) elves [ˈɛɫf] ელფი, ფერია
 34. embarrassed [ɪmˈbɛɹəst] (adj.) დარცხვენილი
 35. emergency [ˈimɝdʒənsi/, /ɪˈmɝdʒənsi] (adj.) გადაუდებელი
 36. emperor [ˈɛmpɝɝ] (n.) იმპერატორი
 37. empress [ˈɛmpɹɛs] (n.) იმპერატრიცა
 38. empty [ˈɛmpti/, /ˈɛmti] (adj.) ცარიელი
 39. energy [ˈɛnɝdʒi] (n.) ენერგია, ძალა
 40. engaged [ɛnˈɡeɪdʒd] (adj.) დანიშნული (ბიჭი/გოგო)
 41. engineer [ˈɛndʒəˈnɪɹ] (n.) ინჟინერი
 42. english [ˈɪŋɡɫɪʃ/, /ˈɪŋɫɪʃ] (n.) 1. ინგლისური ენა. 2.ინგლისელი
 43. enjoy [ˌɛnˈdʒɔɪ/, /ɪnˈdʒɔɪ] (v.) სიამოვნების მიღება
 44. enormous [iˈnɔɹməs/, /iˈnɔɹmɪs/, /ɪˈnɔɹməs/, /ɪˈnɔɹmɪs] (adj.) უზარმაზარი
 45. enough [iˈnəf/, /ɪˈnəf] (adj.) საკმარისი, საკმარისად
 46. enter [ˈɛnɝ/, /ˈɛntɝ] (v.) შესვლა
 47. entire [ɪnˈtaɪɝ] (adj.) სრული, მთლიანი
 48. entrance [ˈɛntɹəns] (n.) შესასვლელი
 49. envelope [ˈɛnvəˌɫoʊp] (n.) კონვერტი
 50. equal [ˈikwəɫ] (adj.) თანაბარი
 51. 1 2 > >>