ლექსიკონში ნათარგმნია 2232 სიტყვა… (აუდიო 15730 Mp3)
 1. e [ˈi] ინგლისური ანბანის მე-5 ასო
 2. e-commerce [ˈiˈkɑmɝs] (n.) ელექტრო-კომერცია, ინტერნეტ-ვაჭრობა
 3. e-mail [ˈiˌmeɪɫ] (n.) ელფოსტა, ელექტროფოსტა, მეილი, ემეილი
 4. each [ˈitʃ] (n.) თითოეული
 5. eagle [ˈiɡəɫ] (n.) არწივი
 6. ear [ˈiɹ/, /ˈɪɹ] (n.) 1)ყური 2)თავთავი
 7. early [ˈɝɫi] (adj.) ადრიანი, ადრე
 8. earn [ˈɝn] (v.) გამომუშვება
 9. earthworm [ˈɝθˌwɝm] (n.) [insect.] ჭიაყელა
 10. earwig [ˈɪə(ɹ)wɪɡ] (n.) [insect.] ყურბელა
 11. easel [ˈizəɫ] (n.) მოლბერტი
 12. easily [ˈizəɫi] (adj.) იოლად, მარტივად
 13. east [ˈist] (n.) აღმოსავლეთი
 14. eat [ˈit] (v.) ჭამა
 15. edit [ˈɛdət] (v.) შესწორება, შესწორების შეტანა
 16. eel [ˈiɫ] (n.) [zool.] გველთევზა
 17. effort [ˈɛfɝt] (v.) ძალისხმევა, ძალისხმევის ჩადება
 18. egg [ˈɛɡ] (n.) კვერცხი
 19. eggplant [ˈɛɡˌpɫænt] (n.) ბადრიჯანი
 20. eight [ˈeɪt] (num.) რვა
 21. eighteen [ˈeɪˈtin/, /eɪˈtin] (num.) თვრამეტი
 22. eighty [ˈeɪti] (num.) ოთხმოცი
 23. either way (exp.) ასეა თუ ისეა
 24. eldest [ˈɛɫdəst] (adj.) ყველაზე უფროსი
 25. election [ɪˈɫɛkʃən] (n.) არჩევნები
 26. electrician [ɪɫɛkˈtɹɪʃən] (n.) [profess.] ელექტრიკოსი
 27. elephant [ˈɛɫəfənt] (n.) სპილო
 28. eleven [ˈiɫɛvən/, /ɪˈɫɛvən] (num.) თერთმეტი
 29. embarrassed [ɪmˈbɛɹəst] (adj.) დარცხვენილი
 30. emergency [ˈimɝdʒənsi/, /ɪˈmɝdʒənsi] (adj.) გადაუდებელი
 31. emperor [ˈɛmpɝɝ] (n.) იმპერატორი
 32. empress [ˈɛmpɹɛs] (n.) იმპერატრიცა
 33. empty [ˈɛmpti/, /ˈɛmti] (adj.) ცარიელი
 34. energy [ˈɛnɝdʒi] (n.) ენერგია, ძალა
 35. engaged [ɛnˈɡeɪdʒd] (adj.) დანიშნული (ბიჭი/გოგო)
 36. engineer [ˈɛndʒəˈnɪɹ] (n.) ინჟინერი
 37. english [ˈɪŋɡɫɪʃ/, /ˈɪŋɫɪʃ] (n.) 1. ინგლისური ენა. 2.ინგლისელი
 38. enjoy [ˌɛnˈdʒɔɪ/, /ɪnˈdʒɔɪ] (v.) სიამოვნების მიღება
 39. enormous [iˈnɔɹməs/, /iˈnɔɹmɪs/, /ɪˈnɔɹməs/, /ɪˈnɔɹmɪs] (adj.) უზარმაზარი
 40. enough [iˈnəf/, /ɪˈnəf] (adj.) საკმარისი, საკმარისად
 41. enter [ˈɛnɝ/, /ˈɛntɝ] (v.) შესვლა
 42. entire [ɪnˈtaɪɝ] (adj.) სრული, მთლიანი
 43. entrance [ˈɛntɹəns] (n.) შესასვლელი
 44. envelope [ˈɛnvəˌɫoʊp] (n.) კონვერტი
 45. equal [ˈikwəɫ] (adj.) თანაბარი
 46. eraser [iˈɹeɪsɝ/, /ɪˈɹeɪsɝ] (n.) საშლელი
 47. essence [ˈɛsəns] (n.) აუცილებელობა, საჭიროება
 48. etc [ˌɛtˈsɛtɝə] და ა. შ. და ა. შ. და ა. შ.
 49. etc. [ˌɛtˈsɛtɝə] და ა. შ.
 50. evaluate [iˈvæɫjuˌeɪt/, /ɪˈvæɫjuˌeɪt] (v.) შეფასება
 51. 1 2 > >>