ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. ukraine [juˈkɹeɪn] (n.) უკრაინა
 2. ukrainian [juˈkɹeɪniən] (n.) უკრაინელი
 3. ultimate [ˈəɫtəmət] (adj.) საბოლოო
 4. ultra [ˈəɫtɹə] (suf.) ულტრა…
 5. unable [əˈneɪbəɫ] (adj.) უუნარო, ვერშემძლე
 6. unanimous [juˈnænəməs] (adv.) ერთხმა, ერთსულოვანი
  The vote is unanimous
 7. unanswered [ˌəˈnænsɝd] (adj.) პასუხ გაუცემელი, გადაუჭრელი
 8. unassuming [ˌənəˈsumɪŋ] (adj.) თავმდაბალი
 9. uncle [ˈəŋkəɫ] (n.) ბიძია
 10. under [ˈəndɝ] (prep.) ქვეშ (რაღაცის ქვეშ)
 11. under low (id.) კანონით, კანონის მიხედვით
 12. undercover [ˌəndɝˈkəvɝ] (adj.) ფარულად
 13. underground [ˈəndɝˌɡɹaʊnd] (n.) მეტროპოლიტენი
 14. undermine [ˈəndɝˌmaɪn] (v.) ძირის გამოთხრა, ღალატი
 15. understand [ˌəndɝˈstænd] (v.) გაგება
 16. unexpected [ˌənɪkˈspɛktɪd] (adj.) მოულოდნელი
 17. unhealthy [ˈhɛɫθi] (adj.) (არა) ჯამრთელი
 18. unique [juˈnik] (adj.) უნიკალური
 19. university [ˌjunəˈvɝsəti] (n.) უნივერსიტეტი
 20. unlike [ənˈɫaɪk] (adj.) განსხვავებით, არამსგავსად
 21. unmarried [ənˈmɛɹid] (adj.) დაუქორწინებელი. გაუთხოვარ, უცოლო
 22. unnecessary [ənˈnɛsəˌsɛɹi] (adj.) არასაჭირო, უსარგებლო
 23. unpaid [ənˈpeɪd] (adj.) გადაუხდელი
 24. unpredictable [ˌənpɹɪˈdɪktəbəɫ] (adj.) გაუთვალისწინებელი
 25. unreal [ənˈɹiɫ] (adj.) არარეალური
 26. unsolved [ənˈsɑɫvd] (adj.) ამოუხსნელი, გადაუჭრელი
 27. until [ənˈtɪɫ] (adv.) სანამ, ....მდე
 28. until I get my own (id.) სანამ ჩემსას არ გავიტან / მივიღებ
 29. until recently (adv.) აქამდე, დღევანდელ დღემდე
 30. unusual [ənˈjuˌʒuəɫ/, /ənˈjuʒwəɫ] (adj.) უჩვეულო
 31. uranus [ˈjɝənəs/, /ˈjuɹənəs] (n.) [astr.] პლანეტა ურანი
 32. use [ˈjus/, /ˈjuz] (v.) გამოყენება
 33. useful [ˈjusfəɫ] (adj.) გამოსადეგი, გამოსაყენებელი
 34. 1