ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
  1. quail [ˈkweɪɫ] (n.) [bird.] მწყერი
  2. quality [ˈkwælɪtɪ] (n.) ხარისხი
  3. queen [ˈkwin] (n.) [profess.] დედოფალი
  4. quick-tempered (adj.) ფიცხი ადამიანი
  5. quite [ˈkwaɪt] (adj.) საკმაოდ; სავსებით; სრულიად
  6. 1