ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. baa [ˌbiˌeɪˈeɪ] (n.) ბღავილი
 2. baa [baa'd baa'd] [baaed, baaed] [ˌbiˌeɪˈeɪ] (vi.) [ireg.] ბღავილი
 3. babby ['bæbi] (n.) [dialect] ჩვილი
 4. babby fat (n.) პუტკუნა
 5. babe [ˈbeɪb] (n.) (BrE) 1)(ძველი გამოყენება) ჩვილი 2)(ჟარგ.) კნინობით-ალერსობითი მიმართვა, გამოიყენება ახალგაზრდა ქალის ან ცოლის, ქმრის ან შეყვარებულის მისამართით, როდესაც გინდა მის მიმართ ნაზი გრძნობები გადმოსცე (შეიძლება მიიღოს ირონიულ-შეურაცხმყოფელი ელფერი, თუ ამ სიტყვას უცნობ ქალთან გამოიყენებ)
 6. babel [ˈbæbəɫ] (n.) 1)ბაბილონი 2)ბაბილონური აურ-ზაური, ბაბილონური ხმაური
 7. bable ['bæbl] (n.) 1)აურ-ზაური 2)ლუღლუღი, ბლა-ბლა-ს ლაპარაკი, გაუგებრად ლაპარაკი 3)ჩვილის ტიკ-ტიკი
 8. bable ['bæbl] (v.) ლუღლუღი, გაუგებრად ლაპარაკი
 9. baboon AE [bæˈbu:n] BE [bəˈbu:n] (n.) ბაბუინი
 10. baby [ˈbeɪbi] 1)თოთო ბავშვი, ჩვილი 2)ცხოველის ნაშობი (ძალიან პატარა) 2)(არაფ.) ოჯახის ან ჯგუფის უმცროსი წევრი 3)ადამიანი, რომელიც ბავშვურად იქცევა, ჭირვეულობს და.ა.შ. 4)(ჟარგ.) (განს. ამერიკაში) კნინობით-ალერსობითი მიმართვა, გამოიყენება ახალგაზრდა ქალის ან ცოლის, ქმრის ან შეყვარებულის მისამართით, როდესაც გინდა მის მიმართ ნაზი გრძნობები გადმოსცე (შეიძლება მიიღოს ირონიულ-შეურაცხმყოფელი ელფერი, თუ ამ სიტყვას უცნობ ქალთან გამოიყენებ)
 11. baby (n.) ჩვილი ბავშვი
 12. baby boom AE [bæ'bu:n] BE [bə'bu:n] (n.) მრავალჩვილიანობა, შობადობის აფეთქება
 13. baby boomer (აგ: boomer), baby boomer (n.) შობადობია აფეთქების დროს დაბადებული ადამიანი (განს. II - მსოფლიო ომის შემდეგ)
 14. babygro (pl. -os) AE ['beɪbigroʋ] BE ['beɪbigraʋ] (n.) ჩვილის ჩასაცმელი
 15. babyhood [ˈbeɪbiˌhʊd] (n.) ჩვილობა, ჩვილად ყოფნის დრო
 16. babyish [ˈbeɪbiɪʃ] (adj.) ბავშვური
 17. babysit (babysiting, babysat, babysat) [ˈbeɪbisɪt] (v.) გადიის სამუშაოს შესრულება, ბავშვის მოვლა მშობლების იქ არყოფნის პერიოდში
 18. babysitter [ˈbeɪbiˌsɪtɝ] (n.) გადია, ძიძა
 19. backgammon [ˈbækˌɡæmən] (n.) ნარდი
 20. backward [ˈbækwɝd] (adj.) უკუღმა
 21. badger [ˈbædʒɝ] (n.) [zool.] მაჩვი
 22. badly [ˈbædɫi] (adv.) ცუდად
 23. bag [ˈbæɡ] (n.) ჩანთა
 24. bake [ˈbeɪk] (v.) გამოცხობა
 25. baker [ˈbeɪkɝ] (n.) პურის მცხობელი, ხაბაზი
 26. bald [ˈbɔɫd] (adj.) მელოტი
 27. ball [ˈbɔɫ] (n.) ბურთი
 28. bamboo shoots (n.pl.) ბამბუკის ყლორტები
 29. ban [ˈbæn] (v.) აკრძალვა
 30. banana [bəˈnænə] (n.) [fruit.] ბანანი
 31. bank [ˈbæŋk] (n.) ბანკი
 32. bank account (n.) საბანკო ანგარიში
 33. barber [ˈbɑɹbɝ] (n.) [profess.] დალაქი
 34. barber shop (n.) სალონი
 35. basic [ˈbeɪsɪk] (adj.) ძირითადი, მთავარი,
 36. basil [ˈbæzəɫ] (n.) [vegetable.] რეჰანი
 37. basket [ˈbæskət] (n.) კალათა
 38. basketball [ˈbæskətˌbɔɫ] (n.) კალათბურთი
 39. bat [ˈbæt] (n.) [zool.] ღამურა
 40. batata, Sweet potato [bəˈtɑːtə] (n.) [vegetable.] ბატატი
 41. bathe [ˈbeɪð] (v.) ბანაობა (ზღვაში, მდინარეში)
 42. bathroom [ˈbæˌθɹum] (n.) აბაზანა
 43. be (v.) ყოფნა
 44. be [was/were, been] [ˈbi/, /bi] (v.) [ireg.] ყოფნა, არსებობა
 45. bean [ˈbin] (n.) ლობიო
 46. bear [ˈbɛɹ] (n.) დათვი
 47. beat [beat, beaten] [ˈbit] (vt.) რტყმა, დარტყმა, ცემა
 48. beautiful [ˈbjutəfəɫ] (adj.) მშვენიერი
 49. beaver [ˈbivɝ] (n.) [zool.] თახვი
 50. because [bɪˈkɑz/, /bɪˈkəz/, /bɪˈkɔz/, /bɪkəz] (conj.) იმიტომ, იმიტომ რომ
 51. 1 2 3 4 > >>