ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. l [ˈɛɫ] (n.) ინგლისური ანბანის მე-12 ასო
 2. lab [ˈɫæb] (n.) [abbr.] ლაბორატორია
 3. label [ˈɫeɪbəɫ] (v.) იარლიყის მიკვრა
 4. label [ˈɫeɪbəɫ] (n.) იარლიყი
 5. labor, (BE) labour [ˈɫeɪbɝ] (n.) მძიმე შრომა, ჯაფა
 6. laboratoires [ɫəˈbɔɹətˌwɑz] (n.pl.) ლაბორატორიები
 7. laboratories [ˈɫæbɹəˌtɔɹiz] (n.pl.) ლაბორატორიები
 8. laboratory [ˈɫæbɹəˌtɔɹi] (n.) ლაბორატორია
 9. labour [ˈɫeɪbɝ] (n.) მძიმე შრომა, ჯაფა
 10. labrador [ˈɫæbɹəˌdɔɹ] (n.) ლაბრადორი
 11. labyrinth [ˈɫæbɝˌɪnθ] (n.) ლაბირნითი
 12. lachrymose [ˈɫækɹiˌmoʊz] (n.) მტირალა, გულჩვილი (ადამიანი)
 13. lackey [ˈɫæki] (n.) ლაქია, მსახური
 14. lackeys [ˈɫækiz] (n.pl.) ლაქიები, მსახურები
 15. laconic [ɫɑˈkɑnɪk] (adj.) ლაკონური
 16. lacquer [ˈɫækɝ] (vt.) გალაქვა
 17. lacquer [ˈɫækɝ] (n.) ლაქი
 18. lactate [ˈɫækteɪt] (v.) რძის გამომუშავება, რძის მოყენება
 19. lactose [ˈɫæktoʊs] (n.) ლაქტოზა
 20. ladder [ˈɫædɝ] (n.) კიბე
 21. ladle [ˈɫeɪdəɫ] (n.) საწვნე
 22. lady [ˈɫeɪdi] (n.) (pl. ies) 1)„ლედი“, კარგად აღზრდილი ქალბატონი 2)(მიმართვისას) ქალბატონო 3)(ირონ.) ამერიკაში ზოგჯერ იყენებენ ირონიული ელფერით
 23. ladybird [ˈɫeɪdiˌbɝd] (n.) [insect.] ჭიამაია
 24. ladylike [ˈɫeɪdiˌɫaɪk] (adj.) 1)(ქალზე) კარგად აღზრდილი 2)(მამაკაცზე) ქალაჩუნური
 25. laggard [ˈɫæɡɝd] (n.) მოუქნელი, ზანტი, ზარმაცი
 26. lamp [ˈɫæmp] (n.) სანათი
 27. land [ˈɫænd] (v.) (კოსმ.) მიწაზე დაშვება, დაჯდომა/დაფრენა
 28. large [ˈɫɑɹdʒ] (adj.) დიდი
 29. larva [ˈɫɑɹvə] (n.) [insect.] მატლი
 30. last (adj.) გასული, ბოლო
 31. last [ˈɫæs/, /ˈɫæst] (adj.) უკანასკნელი, ბოლო
 32. lasting [ˈɫæstɪŋ] (adj.) ხანგრძლივი
 33. late [ˈɫeɪt] (adj.) გვიანი
 34. later [ˈɫeɪtɝ] (adv.) მოგვიანებით
 35. latest [ˈɫeɪtəst] (adj.) ბოლო, უკანასკნელი (მოდა, გამოშვება...)
 36. law [ˈɫɑ/, /ˈɫɔ] (adj.) დაბალი
 37. law and order (n.) კანონი და წესრიგი
 38. lawyer [ˈɫɔɪɝ/, /ˈɫɔjɝ] (n.) ადვოკატი, იურისტი
 39. lay [ˈɫeɪ] (vt.) დაწყობა, დადება, დალაგება
 40. leaf [ˈɫif] (n.) ფოთოლი
 41. leak [ˈɫik] (v.) გაჟონვა (როგორც ინფორმაციის, ისე გაზის, სითხის...)
 42. lean over (v.) გადახრა, გადაყუდება
 43. learn [ˈɫɝn] (v.) სწავლა
 44. leaves [ˈɫivz] (n.pl.) ფოთლები
 45. lecturer [ˈɫɛktʃɝɝ] (n.) [profess.] ლექტორი
 46. leek [ˈɫik] (n.) პრასი
 47. left [ˈɫɛft] (n.) მარცხენა. adv. მარცხნივ, ხელმარცხნივ
 48. leg [ˈɫɛɡ] (n.) ფეხი
 49. legal claim (n.) კანონიერი მოთხოვნა
 50. lemon [ˈɫɛmən] (n.) [fruit.] ლიმონი
 51. 1 2 > >>