ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. frosting, icing AE [ˈfɹɔstɪŋ] BE ['aɪsŋ] (n.) ერთგვარი კრემიანი ნამცხვარი
 2. I [ˈaɪ] (prn.) მე
 3. I am afraid (id.) მე ვშიშობ
 4. iambic [aɪ'æmbɪk] (n.) [poet.] იამბიკი
 5. ian [ˈiən] (suf.) 1)…ური, …ული, …ელი 2)…ისტი, …ოსი
  brazilian - ბრაზილიური, ბრაზილიელი
  mathematician - მათემატიკოსი
 6. ibex [ˈaɪbɛks] (n.) [biol.] იბექსი - ჯიხვის მსგავსი ცხოველი
 7. ibis [ˈaɪbəs] (n.) [biol.] იბისი
 8. ibuprofen [ˌaɪbjuˈpɹoʊfən] (n.) იბუპროფენი
 9. ice [ˈaɪs] (n.) ყინული
 10. ice age (n.) ყინულის ხანა
 11. ice axe (n.) მთამსვლელის წერაყინი
 12. ice-cream [ˈaɪsˌkɹim] (n.) ნაყინი
 13. iceberg [ˈaɪsbɝɡ] (n.) აისბერგი
 14. icebergs [ˈaɪsbɝɡz] (n.pl.) აისბერგები
 15. iceblue (adj.) წყლისფერი (განს. თვალები)
 16. icebox [ˈaɪsˌbɑks] (n.) ყინულის ყუთი
 17. icebreaker [ˈaɪsˌbɹeɪkɝ] (n.) ყინულმჭრელი
 18. icebreakers [ˈaɪsˌbɹeɪkɝz] (n.pl.) ყინულმჭრელები
 19. icecold (adj.) ყინულივით ცივი
 20. iced [ˈaɪst] (adj.) (სასმელი.) ცივი; ყინულებჩაყრილი
 21. iceland [ˈaɪsɫənd] (n.) ისლანდია
 22. icelandic [aɪˈsɫændɪk] ისლანდიური
 23. iceman [ˈaɪsmæn] (n.) ყინულის კაცი
 24. iceskate [ˈaɪˌskeɪt/, /ˈaɪsˌskeɪt] (n.) ციგურები
 25. iceskating [ˈaɪˌskeɪtɪŋ/, /ˈaɪsˌskeɪtɪŋ] (n.) ციგურაობა
 26. icicle [ˈaɪsɪkəɫ] (n.) ყინულის ლოლუა
 27. icicles [ˈaɪsɪkəɫz] (n.pl.) ყინულის ლოლუები
 28. icily [ˈaɪsɪɫi] (adv.) ცივად, გულცივად, გაყინული (თვალებით)
 29. icon [ˈaɪkɑn] (n.) ხატი
 30. iconic [ˌaɪˈkɑnɪk] (adj.) იკონიკური
 31. iconoclast [ˌaɪˈkɑnəˌkɫæst] (n.) 1)ტრადიციების მოწინააღმდეგე ადამიანი 2)ხატებთან მებრძოლი
 32. iconoclastic [ˌaɪkənəˈkɫæstɪk] (adj.) 1)ტრადიციებთან მებრძოლი… 2)ხატთმებრძოლი
 33. icy [ˈaɪsi] (adj.) ცივი, ყინულოვანი
 34. idaho [ˈaɪdəˌhoʊ] (n.) აიდაჰო (ა.შ.შ.-ს შტატი)
 35. idea [aɪˈdiə] (n.) იდეა
 36. ideal [aɪˈdi:əl] (n.) იდეალი, იდეალები
 37. ideal [aɪˈdi:əl] (adj.) იდეალური
 38. idealism [aɪˈdiɫɪzəm] (n.) იდეალიზმი
 39. idealistic [aɪˌdiəˈɫɪstɪk] (adj.) იდეალისტური
 40. idealize [aɪˈdiˌɫaɪz] (v.) გაიდეალება
 41. idem ['ɪdem] (adv.) [lat.] (ლათ.) ზემოთხსენებული
 42. identical [aɪˈdɛntɪkəɫ] (adj.) იდენტური
 43. identify [aɪˈdɛntəˌfaɪ] (v.) [criminology] იდენტიფიცირება
 44. identity [aɪˈdɛntɪˌti] (n.) იდენტურობა
 45. identity card (n.) პირადობის მოწმობა
 46. ideologist [ˌaɪdiˈɑɫədʒəst] (n.) იდეოლოგი
 47. ideologue [ˈaɪdiəɫoʊɡ] (n.) იდეოლოგი
 48. ideology [ˌaɪdiˈɑɫədʒi] (n.) იდეოლოგია
 49. idiom [ˈɪdiəm] (n.) იდიომა
 50. idiomatic [ˌɪdiəˈmætɪk] (adj.) იდიომატური
 51. 1 2 3 > >>