ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. hag [ˈhæɡ] (n.) ჯადოქარი
 2. hair [ˈhɛɹ] (n.) თმა
 3. hairdresser [ˈhɛɹˌdɹɛsɝ] (n.) [profess.] პარიკმახერი, თმის სტილისტი
 4. half pastნახევარი (დროსთან კავშირში) half past seven - რვის ნახევარი.
 5. hamster [ˈhæmstɝ] (n.) ზაზუნა
 6. hand [ˈhænd] (n.) ხელი
 7. happy [ˈhæpi] (adj.) ბედნიერი
 8. hard [ˈhɑɹd] (adj.) მძიმე
 9. hare [ˈhɛɹ] (n.) [zool.] კურდღელი
 10. has [ˈhæz/, /həz] (v.) აქვს, ჰყავს(ზმნა have-ის აწმყო დროის III პ. მხ. რ.)
 11. hat [ˈhæt] (n.) ქუდი
 12. hate [ˈheɪt] (v.) სიძულვილი
 13. have lot in common (id.) გქონდეს ბევრი საერთო
 14. hawk [ˈhɔk] (n.) [bird.] 1)ქორი 2)(პოლიტ.) ქორი
  შდრ: falcon - შავარდენი
 15. haze [ˈheɪz] (n.) ბურუსი, ბინდი
 16. hazelnut [ˈheɪzəɫˌnət] (n.) [fruit] თხილი
 17. he [ˈhi] (prn.) ის, მას (მამარობითი სქესი)
 18. head [ˈhɛd] (n.) თავი
 19. headache [ˈhɛˌdeɪk] (n.) თავის ტკივილი
 20. health [ˈhɛɫθ] (n.) ჯანმრთელობა
 21. hear [ˈhiɹ] (v.) სმენა, გაგონება; მოსმენა
 22. heart [ˈhɑɹt] (n.) გული
 23. heat up [ˈhit] (v.) გაცხელება
 24. heavy [ˈhɛvi] (adj.) ძლიერი, ინტენსიური
 25. heavy shower (adj.) კოკისპირული წვიმა
 26. help [ˈhɛɫp] (v.) დახმარება
 27. helpful [ˈhɛɫpfəɫ] (adj.) სასარგებლო
 28. here [ˈhiɹ] აქ, აი
 29. heterodox [ˈhɛtɝəˌdɑks] (n.) არაორთოდოქსალური, ერეტიკული
 30. high [ˈhaɪ] (adj.) მაღალი
 31. high school (n.) საშუალო სკოლა
 32. hippopotamus [ˌhɪpəˈpɑtəməs] (n.) ჰიპოპოტამი, ბეჰემოთი
 33. hire [ˈhaɪɝ/, /ˈhaɪɹ] (v.) დაქირავება
 34. hobby [ˈhɑbi] (n.) ჰობი, საყვარელი საქმიანობა
 35. hoe [ˈhoʊ] (n.) თოხი
 36. holiday [ˈhɑɫəˌdeɪ/, /ˈhɑɫɪˌdeɪ] (n.) არდადეგები
 37. home [ˈhoʊm] (n.) სახლი
 38. home-made [ˈhoʊmˈmeɪd] (adj.) სახლში დამზადებული
 39. homework [ˈhoʊmˌwɝk] (n.) საშინაო დავალება
 40. honey [ˈhəni] (n.) თაფლი
 41. honeymoon [ˈhəniˌmun] (n.) თაფლობის თვე
 42. hoopoe [ˈhuˌpu] (n.) [bird.] ოფოფი
 43. hope [ˈhoʊp] (n.) იმედი
 44. hornet [ˈhɔɹnɪt] (n.) [insect.] კრაზანა
  შდრ: wasp
 45. horse [ˈhɔɹs] (n.) ცხენი
 46. Horsefly [/ˈhɔːsflaɪ/. /ˈhɔːrsflaɪ/] (n.) [insect] ბუზანკალი, მაწუხელა
 47. horseradish [ˈhɔɹsˌɹædɪʃ] (n.) [vegetable.] პირშუშხა
 48. hospital [ˈhɑˌspɪtəɫ] (n.) საავადყმოფო
 49. hot [ˈhɑt] (adj.) ცხელი
 50. hotel [hoʊˈtɛɫ] (n.) სასტუმრო
 51. 1 2 > >>