ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. dab [ˈdæb] (n.) 1)ნაცხი 2)მსუბუქად შეხება
 2. dab [ˈdæb] (n.) ქამბალა
 3. dab [ˈdæb] (v.) 1)მსუბუქად შეხება, ხელის მოსმა 2)წაცხება
 4. dab hand (n.) ხელმარჯვე
  she is a dab hand with a paintbrush
 5. dabble AE [ˈdæbəɫ] BE [ˈdæbl] (vi.) 1)ჭყუმპალაობა 2)მსუბუქად ჩართულობა (რაიმე პროცესში)
 6. dacha [ˈdɑtʃə] (n.) [russ] (რუს.) აგარაკი (რუსული სიტყვიდან „дача“)
 7. dachshund [ˈdɑ:ksˌhʊnd] (n.) [biol.] (აგ: ბრ-ი. sausage dog) ტაქსა
 8. dad [ˈdæd] (n.) მამა
 9. daddy [ˈdædi] (n.) მამა, მამიკო
 10. dado (pl. dados, AmE. dadoes)) [ˈdeɪˌdoʊ] (n.) ოთახის კედლის ქვემოთა ნაწილი, რომელიც ზემოთა ნაწილისგან განსხვავდება მასალით ან ფერით
 11. daedalus [ˈdɛdəɫəs/, /ˌdeɪˈdæɫəs] (n.) დედალოსი (მითოლოგიური პერსონაჟი, არქიტექტორი და ინჟინერი ძველ საბერძნეთში)
 12. daemon [ˈdeɪmən/, /ˈdimən] (n.) დემონი
 13. daffodil [ˈdæfəˌdɪɫ] (n.) [bot.] (მცენარე) ნარცისი (ნარცისი არის უელსის ჰერალდიკული სიმბოლო)
 14. daft (dafter, daftest) AE [ˈdæft] BE ['dɑ:ft] (n.) [informal.] უჭკო, სულელი
 15. dagger [ˈdæɡɝ] (n.) ხანჯალი
 16. dance [ˈdæns] (v.) ცეკვა
 17. dandelion [ˈdændəˌɫaɪən] (n.) [bot.] ბაბუაწვერა
 18. daring [ˈdɛɹɪŋ] (adj.) გაბედული, რისკიანი
 19. dark [ˈdɑɹk] (n.) სიბნელე
 20. daughter [ˈdɔtɝ] (n.) გოგო შვილი
 21. day [ˈdeɪ] (n.) დღე
 22. day off (n.) დასვენების დღე
 23. dead [ˈdɛd] (n.) მკვდარი
 24. death [ˈdɛθ] (n.) სიკვდილი
 25. debug [diˈbəɡ] (v.) [comp] (კომპ.) შეცდომების (ბაგების) გასწორება კომპიუტერულ პროგრამაში
 26. december [dɪˈsɛmbɝ] (n.) დეკემბერი
 27. decorate [ˈdɛkɝˌeɪt] (v.) მორთვა
 28. dedicated [ˈdɛdəkeɪtəd] (adj.) თავდადებული, მთლიანად ჩართული.....
 29. deer [ˈdɪɹ] (n.) ირემი
 30. defender (n.) დამცველი
 31. definitely [ˈdɛfənətɫi] (adv.) ნამდვილად, დანამდვილებით
 32. degree [dɪˈɡɹi] (n.) ხარისხი (მაგისტრის...)
 33. delicious [dɪˈɫɪʃəs] (adj.) გემრიელი/უგემრიელესი
 34. delighted [ dɪˈɫaɪtɪd] აღფრთოვანებული
 35. demand [dɪˈmænd] (v.) მოთხოვნა
 36. dentist [ˈdɛnɪst/, /ˈdɛntəst/, /ˈdɛntɪst] (n.) კბილის ექიმი, სტომატოლოგი, დენტისტი
 37. deprived [dɪˈpɹaɪvd] (adj.) ღარიბული
 38. describe [dɪsˈkɹaɪb] (v.) აღწერა; დახასიათება
 39. deserve [dɪˈzɝv] (v.) დამსახურება
 40. desk [ˈdɛsk] (n.) მერხი
 41. despite [dɪˈspaɪt] (adv.) მიუხედავად
 42. detached [diˈtætʃt/, /dɪˈtætʃt] (adj.) ცალკე, განცალკევებით მდგომი, მყოფი
 43. die [ˈdaɪ] (v.) გარდაცვალება
 44. different [ˈdɪfɝənt/, /ˈdɪfɹənt] (adj.) სხვადასხვა, სხვადასხვანაირი;
 45. different kind of (exp.) სხვადასხვა სახეობის
 46. difficult [ˈdɪfəkəɫt] (adj.) ძნელი
 47. difficulties [ˈdɪfəkəɫtiz/, /ˈdɪfɪˌkəɫtiz] (n.pl.) სიძნელეები
 48. difficultly [ˈdɪfəkəɫtɫi] (adv.) ძნელად
 49. difficulty [ˈdɪfəkəɫti/, /ˈdɪfɪˌkəɫti] (mod.) სიძნელე
 50. dig [ˈdɪɡ] (v.) თხრა
 51. 1 2 > >>