ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. magpie [ˈmæɡˌpaɪ] (n.) [bird.] კაჭკაჭი
 2. mahr [ˈmɑɹ] (n.) მზითევი შუა აღმოსავლეთში
 3. main [ˈmeɪn] (adj.) მთავარი
 4. majority [məˈdʒɔɹəti] (n.) უმრავლესობა
 5. make [ˈmeɪk] (v.) კეთება
 6. make an excuse (id.) მობოდიშება, ბოდიშის მოხდა
 7. make fun (id.) დაცინვა
 8. make wrong decision (id.) მიიღო არასწორი გადაწყვეტილება
 9. man [ˈmæn] (n.) კაცი
 10. manager [ˈmænədʒɝ/, /ˈmænɪdʒɝ] (n.) მმართველი, ხელმძღვანელი
 11. mango [ˈmæŋɡoʊ] (n.) [fruit.] მანგო
 12. mansion [ˈmænʃən] (n.) დიდი და მდიდრული სახლი
 13. mantis [ˈmæntɪs] (n.) [insect.] ჩოქელა
 14. many [ˈmɛni] (num.) ბევრი
 15. map [ˈmæp] (n.) რუკა
 16. march [ˈmɑɹtʃ] (n.) მარტი
 17. mark [ˈmɑɹk] (n.) ნიშანი
 18. marry [ˈmɛɹi] (v.) დაქორწინება. ცოლის შერთვა, გათხოვება
 19. mars [ˈmɑɹz] (n.) [astr.] პლანეტა მარსი
 20. mass-produced (adj.) მასიურად გამოშვებული
 21. mast AE [ˈmæst] BE [mɑ:st] (n.) ანძა
 22. master [ˈmæstɝ] (n.) მეპატრონე, პატრონი
 23. mat [ˈmæt] (n.) ჭილოფი, ფეხსაგები
 24. match [ˈmætʃ] (v.) შეეფერება, ეხამება
 25. maternal [məˈtɝnəɫ] (n.pl.) დედის მხრიდან, დედის ხაზით მონათესავე
 26. matinee [ˈmætɪˌneɪ] (n.) სპექტაკლი, წარმოდგენა
 27. maven [ˈmeɪvən] (ამ-ი.) მცოდნე, რაიმე სფეროს ექსპერტი
  Grammar is inherently difficult and confusing, its mysteries only apparent to teachers, language mavens, or linguists.
 28. may [ˈmeɪ] (n.) მაისი
 29. maybe [ˈmeɪbi] (adv.) შესაძლოა, ალბათ,
 30. me [ˈmi] (prn.) მე (1-ლი პირის ობიექტ. ბრუნვა )
 31. meal [ˈmiɫ] (n.) საჭმელი
 32. mean [ˈmin] (v.) გულისხმობა
 33. meat [ˈmit] (n.) ხორცი
 34. mechanic [məˈkænɪk/, /mɪˈkænɪk] (n.) [profess.] მექანიკოსი
 35. meet(met, met) [ˈmit] (vt.) შეხვედრა
 36. melon [ˈmɛɫən] (n.) [fruit.] ნესვი
 37. melt [ˈmɛɫt] (v.) დნობა
 38. men [ˈmɛn] (n.pl.) კაცები
 39. mention [ˈmɛnʃən] (v.) აღნიშვნა, ხაზგასმა
 40. mercury [ˈmɝkjɝi] (n.) [astr.] პლანეტა მერკური
 41. messy [ˈmɛsi] (adj.) ბინძური, უწესრიგო
 42. mice [ˈmaɪs] (n.pl.) თაგვები
 43. middleware [middɬweaɾ] (n.) [comp] (კომპ.) მაკავშირებელი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც სხვადასხვა პლატფორმების ურთიერთკავშირისთვის და დამუშავებისთვის გამოიყენება
 44. midge [ˈmɪdʒ] (n.) [insect.] მუმლი, ქინქლა
 45. mild [ˈmaɪɫd] (adj.) ზომიერი
 46. milk [ˈmɪɫk] (n.) [drinks.] რძე
 47. milk-jug (n.) სარძევე
 48. mind [ˈmaɪnd] 1.გონება.2საწინააღმდეგოს ქონა
 49. mineral water (n.) [drink.] მინერალური წყალი
 50. minibus [ˈmɪniˌbəs] (n.) მიკროავტობუსი, მიკრო ავტობუსი
 51. 1 2 > >>