ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. a [ˈeɪ/, /ə] (n.) ინგლისური ალფაბეტის პირველი ასო
 2. a [ə] (art.) განუსაზღვრელი არტიკლი
 3. A & E ['eɪ and 'i:] (abbr.) (უბედური) შემთხვევა და (გადაუდებელი) აუცილებლობა Accident and Emergency
 4. a lot of (exp.) ბევრი
 5. a.m. [ˌeɪˈɛm] (n.) დღის მეორე ნახევარი; დრო შუადღის 12 საათის შემდეგ
 6. AA [,ei'ei] (abbr.) ავტომობილისტების ასოციაცია, საავტომობილო ასოციაცია (ბრიტანეთში)
 7. aardvark, (Lat. Orycteropus afer) [ˈɑɹdˌvɑɹk] (n.) [mammal.] მილკბილა
 8. aardvarks [ˈɑɹdˌvɑɹks] (n.pl.) [mammal.] მილკბილები
 9. aardwolf, (Lat.) Proteles cristata [ˈɑːdˌwʊlf] (n.) [mammal] მიწის მგელი
 10. aardwolf, (Lat.) Proteles cristata [ˈɑːdˌwʊlf] (n.) [mammal] მიწის მგელი
 11. aaron [ˈɛɹən] (n.) [relig.] (ებრ. אַהֲרֹן — აჰარონ) ბიბლიური ქურუმი და წინასწარმეტყველი, მოსეს ძმა, ლევიანთა ფენის მამამთავარი
 12. aback [əˈbæk] (exp.) შეცბუნება
  be taken aback (by sb/sth)
 13. abacus [ˈæbəkəs] მექანიკური საანგარიშო მოწყობილობა ე.წ. „ჩოთქი“
 14. abandon [əˈbændən] მიტოვება, დატოვება
 15. abandoned [əˈbændənd] 1)მიტოვებული, გაუკაცრიელებული 2)(გადატ. ლიტ.) (ადამიანის ყოფაქცევაზე) გაველურებული
 16. abandonment [əˈbændənmənt] (n.) მიტოვება; თავის დანებება, მიგდება (მაგ. საქმისთვის თავის დანებება)
 17. abase [əbeɪs] (v.) [formal] დამორჩილება; თავის დამდაბლება
 18. abash [əˈbæʃ] (v.) შეცბუნება
 19. abashed [əˈbæʃt] (adj.) [not before noun] შეცბუნებული, დარცხვენილი, შერცხვენილი
 20. abatement [əˈbeɪtmənt] (n.) შემცირება
 21. abbe [ˈæbi/, /æˈbeɪ] (n.) აბატი (ფრანგ. მღვდელი)
 22. abbot [ˈæbət] (n.) აბატი
 23. abbreviated [əˈbɹiviˌeɪtɪd] (adj.) შემოკლებული
 24. abcs [ˈeɪˌbiˌsiz] (n.) ალფაბეტი, ან-ბან-გან, ანი და ბანი
 25. abdominal [æbˈdɑmənəɫ/, /əbˈdɑmənəɫ] (adj.) მუცლის, მუცლის ღრუს
 26. abducted [æbˈdəktɪd/, /əbˈdəktɪd] (adj.) იძულებული
 27. abducting [æbˈdəktɪŋ/, /əbˈdəktɪŋ] (vt.) მოტაცება, გატაცება
 28. abduction [æbˈdəkʃən/, /əbˈdəkʃən] (n.) მოტაცება, გატაცება
 29. aberrant [æˈbɛɹənt] (adj.) ნორმიდან გადახრილი, დაღვეული
 30. abet [əˈbɛt] (v.) დანაშაულში თანამონაწილეობა
 31. abhorrent [æbˈhɔɹənt] (adj.) საშინელი, ცუდი
 32. abide, abode, abided [əˈbaɪd] (vi.) [irreg.] ატანა, გაძლება
 33. ablaze [əˈbɫeɪz] (v.) ანთება, აალება
 34. about [əˈbaʊt] (adv.) შესახებ
 35. above [əˈbəv] (adv.) მაღლა, ზემოთ
 36. abroad [əˈbɹɔd] (n.) საზღვარგარეთი
 37. abused [əbˈjuzd] (adj.) შეურაცხყოფილი
 38. academia [ˌækəˈdimiə] (n.) აკადემია
 39. accept [ækˈsɛpt/, /əkˈsɛpt] (v.) მიღება
 40. accountant [əˈkaʊntənt] (n.) [profess.] ბუღალტერი
 41. acknowledge [ækˈnɑɫɪdʒ] (v.) გააზრება, გაგება
 42. acorn [ˈeɪkɔɹn] (n.) [bot.] რკო
 43. act [ˈækt] (v.) მოქმედება
 44. active [ˈæktɪv] (adj.) აქტიური
 45. actor [ˈæktɝ] (n.) მსახიობი (მამაკაცი)
 46. actually [ˈækˌtʃuəɫi/, /ˈækʃəɫi/, /ˈæktʃɫi] (adv.) ნამდვილად
 47. add [ˈæd] (v.) დამატება
 48. additional [əˈdɪʃənəɫ/, /əˈdɪʃnəɫ] (adj.) დამატებითი
 49. admire [ædˈmaɪɹ] (v.) აღტაცება,აღფრთოვანება
 50. adopted [əˈdɑptɪd] (adj.) ნაშვილები, გაშვილებული
 51. 1 2 3 4 > >>