ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. n [ˈɛn] ინგლისური ანბანის მე-14 ასო
 2. nab [ˈnæb] (v.) 1)გამოჭერა, წასწრება (მაგ. რაიმე დანაშაულის გამო დაჭერა) 2)აწაპვნა
 3. nachos [ˈnæˌtʃoʊz/, /ˈnɑˌtʃoʊz] (n.) ერთგვარი ესპანური კერძი (გაფხროკებულ ლავაშზე დადებული სხვადასხვა ინგრადიენტები)
 4. nadir [ˈneɪdɝ] (n.) ურთულესი პერიოდი
 5. naff [ˈnæf] (adj.) [informal] (Br.E) გოიმური, უგემოვნო
 6. nag [ˈnæɡ] (n.) პონი
 7. nail [ˈneɪɫ] (n.) ფჩხილი
 8. nail [ˈneɪɫ] (n.) ლურსმანი
 9. naive [ˌnaɪˈiv] (adj.) 1)გულუბრყვილო, ბოთე 2)უეშმაკო, წრფელი
 10. naked [ˈneɪkəd] (adj.) შიშველი, ტიტველი
 11. name [ˈneɪm] (n.) სახელი
 12. name after (v.) იგივე სახელის დარქმევა
 13. narrow [ˈnæɹoʊ/, /ˈnɛɹoʊ] (adj.) ვიწრო
 14. narrow-minded (adj.) ვიწრო ხედვის ადამიანი
 15. nature [ˈneɪtʃɝ] (n.) ბუნება
 16. near [ˈnɪɹ] (adv.) ახლოს
 17. nearly [ˈnɪɹɫi] (adv.) 1)თითქმის
 18. need [ˈnid] (n.) საჭიროება
 19. neptune [ˈnɛptun] (n.) [astr.] პლანეტა ნეპტუნი
 20. nest [ˈnɛst] (n.) ბუდე
 21. never [ˈnɛvɝ] (adv.) არასოდეს, არასდროს; ვერასოდეს, ვერასდროს
 22. nevertheless [ˌnɛvɝðəˈɫɛs] (adv.) თუმცა, მიუხედავად ამისა
 23. new [ˈnju/, /ˈnu] (adj.) ახალი
 24. new line (exp.) ახალი ხაზი
 25. next [ˈnɛks/, /ˈnɛkst] (prep.) გვერდით
 26. nice [ˈnaɪs/, /ˈnis] (adj.) ლამაზი, მშვენიერი
 27. night [ˈnaɪt] (n.) ღამე
 28. nightingale [ˈnaɪtɪŋɡeɪɫ] (n.) [bird.] ბულბული
 29. nightmare [ˈnaɪtˌmɛɹ] (n.) კოშმარი
 30. nine [ˈnaɪn] (num.) ცხრა
 31. nine stored block of flat (n.) ცხრა სართულიანი კორპუსი
 32. nineteen [ˈnaɪnˈtin] (num.) ცხრამეტი
 33. ninety [ˈnaɪnti] (num.) ოთხმოცდაათი
 34. noble [ˈnoʊbəɫ] (adj.) დიდებული
 35. noisy [ˈnɔɪzi] (adj.) ხმაურიანი
 36. none of [ˈʃeɪk] (adj.) არცერთი (მთგანი)
 37. north [ˈnɔɹθ] (n.) ჩრდილოეთი
 38. nose [ˈnoʊz] (n.) ცხვირი
 39. not long ago (id.) არცთუ ისე დიდი ხნის წინ
 40. not pay attention (prn.) უყურადღებობა
  თვითონ
 41. notebook [ˈnoʊtˌbʊk] (n.) რვეული
 42. nothing [ˈnəθɪŋ] (adv.) არაფერი
 43. november [noʊˈvɛmbɝ] (n.) ნოემბერი
 44. nowadays [ˈnaʊəˌdeɪz] (adv.) მიმდინარე პერიოდში, დღესდღეისობით
 45. nurse [ˈnɝs] (n.) მედდა, ექთანი
 46. nursery [ˈnɝsɝi] (n.) საბავშვო ბაღი
 47. 1