Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 153

Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164

Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164
ასო - G
ლექსიკონში ნათარგმნია 2405 სიტყვა… (აუდიო 14708 Mp3)
 1. gain [ˈɡeɪn] (v.) მოპოვება
 2. garden [ˈɡɑɹdən] (n.) ბაღი. v. მებაღეობა (პროცესი)
 3. gardener [ˈɡɑɹdənɝ] (n.) მებაღე
 4. garlic [ˈɡɑɹɫɪk] (n.) ნიორი
 5. gas stove (n.) გაზქურა
 6. gasp [ˈɡæsp] (v.) მიხვედრა-გამოცნობა
 7. gate [ˈɡeɪt] (n.) ჭიშკარი
 8. gave verdict (id.) განაჩენის გამოტანა
 9. geese [ˈɡis] (n.pl.) ბატები
 10. generations [ˌdʒɛnɝˈeɪʃənz] (n.) თაობები
 11. generous [ˈdʒɛnɝəs] (adj.) გულუხვი, ხელგაშლილი
 12. georgia [ˈdʒɔɹdʒə] (n.) საქართველო
 13. georgian [ˈdʒɔɹdʒən] (n.) ქართველი
 14. get [ˈɡɛt/, /ˈɡɪt] (v.) მიღება
 15. get better (exp.) გაუმჯობესება, მოკეთება
 16. get dark (exp.) დაბნელება
 17. get in (v.) შესვლა
 18. get light (exp.) ინათებს
 19. get light (exp.) ინათებს
 20. get mark (exp.) ნიშნის მიღება
 21. get off (exp.) ჩასვლა(ავტობუსიდან)
 22. get on (exp.) ასვლა (ავტობუსში)
 23. get on (well) (id.) კარგად შეწყობა, კარგი ურთიერთობის ქონა
 24. get rid of (id.) თავიდან მოცილება/მოშორება
 25. get together (exp.) შეკრება
 26. get up (v.) ადგომა, წამოდგომა
 27. gift [ˈɡɪft] (n.) საჩუქარი
 28. ginger [ˈdʒɪndʒɝ] (n.) ჯანჯაფილი
 29. giraffe [dʒɝˈæf] (num.) [mammal.] ჟირაფი
 30. girl [ˈɡɝɫ] (n.) გოგო
 31. give [ˈɡɪv] (v.) მიცემა
 32. give an injectionინექციის გაკეთება
 33. give away (v.) გაცემა
 34. glad [ˈɡɫæd] (v.) გიხაროდეს; იყო მოხარული
 35. glass [ˈɡɫæs] (n.) ჭიქა
 36. gloomy [ˈɡɫumi] (adj.) მოქუფრული
 37. glove [ˈɡɫəv] (n.) თათმანი, ხელთათმანი
 38. gloves [ˈɡɫəvz] (n.pl.) თათმანები, ხელთათმანები
 39. gnat [ˈnæt] (n.) [insect.] 1)კოღო 2)ქინქლა, მუმლი
 40. go [ˈɡoʊ] (v.) სიარული
 41. go in (exp.) მონაწილეობის მიღება (შეჯიბრებაში)
 42. go out (id.) 1. გარეთ გასვლა 2. პაემანზე წასვლა
 43. go upაწევა (ითქმის თეატრის ფარდაზე)
 44. goat [ˈɡoʊt] (n.) თხა
 45. golden [ˈɡoʊɫdən] (adj.) [colour] ოქროსფერი, ოქრო
 46. goldfinch [ˈɡoʊɫdˌfɪntʃ] (n.) [bird.] ჩიტბატონა
 47. goldfish [ˈɡoʊɫdˌfɪʃ] (n.) [zool.] ოქროს თევზი
 48. golf [ˈɡɑɫf/, /ˈɡɔɫf] (n.) გოლფი
 49. good [ˈɡʊd/, /ɡɪd] (adj.) კარგი
 50. good-morning (exp.) დილამშვიდობისა
 51. 1 2 > >>