Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 173
ასო - P
ლექსიკონში ნათარგმნია 2384 სიტყვა… (აუდიო 14708 Mp3)
 1. p [ˈpi] ინგლისური ანბანის მე-16 ასო
 2. p.a. (exp.) [abbr.] (Lat. per annum) წელიწადში
 3. p.m. [ˈpiˈɛm] (n.) პოსტკრიპტუმი
 4. pa [ˈpɑ] (n.) [informal] (old fashioned) მამილო, მამიკო, მა…
 5. pace [ˈpeɪs] (v.) 1)ბოლთის ცემა 2)ტაქტის (ტემპის, რაიმე სიჩქარის) დაყენება, ტაქტის შენარჩუნება, ტაქტის პოვნა
 6. pace [ˈpeɪs] (n.) ნაბიჯი
 7. pacemaker [ˈpeɪsˌmeɪkɝ] (n.) 1)გულის აპარატი 2)(AmE. also pacesetter) ტაქტის მიმცემი, ტემპის მიმცემი
 8. pacesetter [ˈpeɪˌsɛtɝ] (n.) (especially AmE.) ტაქტის მიმცემი, ტემპის მიმცემი
 9. pachyderm AE ['pækidɜ:rm] BE ['pækidɜ:m] (n.) სქელკანიანი (ცხოველი: მაგ სპილო, მარტორქა, ჰიპოპოტამი და.ა.შ.)
 10. pacific [pəˈsɪfɪk] (adj.) წყნარი, მშვიდი, მშვიდობისმოყვარე
 11. pacifism [ˈpæsɪˌfɪzəm] (n.) პაციფიზმი
 12. pacifist [ˈpæsɪfɪst] (n.) პაციფისტი
 13. pacifists [ˈpæsɪfɪsts] (n.pl.) პაციფისტები
 14. pacify [ˈpæsəˌfaɪ] (v.) დამშვიდება, დაწყნარება
 15. pack [ˈpæk] (v.) 1)ჩალაგება, ჩაწყობა, შეფუთვა, ჩასხდომა და.ა.შ. 2)დატკეპვნა, ჩატკეპვნა (მაგ. თოვლის, მტვრის და.ა.შ.) 3)გაჩრა (იარაღის)
 16. pain [ˈpeɪn] (n.) ტკივილი
 17. paint [ˈpeɪnt] (v.) ღებვა,ხატვა
 18. paint-box (n.) საღებავების ნაკრები
 19. paintbrushes [ˈpeɪntˌbɹəʃɪs] (n.pl.) ფუნჯები
 20. painter [ˈpeɪntɝ] (n.) მხატვარი
 21. painting [ˈpeɪntɪŋ] (n.) ნახატი
 22. pajama [pəˈdʒæmə/, /pəˈdʒɑmə] (n.) პიჟამო
 23. pajamas [pəˈdʒæməz/, /pəˈdʒɑməz] (n.pl.) პიჟამოები
 24. pancake [ˈpænˌkeɪk] (n.) ბლინი, ოლადი
 25. pants [ˈpænts] (n.) შარვალი
 26. paper shredder (n.) ქაღალდსაკეპი
 27. papery [ˈpeɪpɝi] (adj.) მწარე
 28. paramilitary [ˌpɛɹəˈmɪɫəˌtɛɹi] (adj.) შეიარაღებული
 29. parent [ˈpɛɹənt] (n.) მშობელი
 30. park [ˈpɑɹk] (n.) პარკი
 31. parley [ˈpɑɹɫi] (n.) [milit.] (მტერთან და.ა.შ.) მოლაპარაკება
 32. parrot [ˈpɛɹət] (n.) [bird.] თუთიყუში
 33. part [ˈpɑɹt] (n.) წვეულება
 34. part of (n.) ნაწილი
 35. particularly [ˌpɑɹˈtɪkjəɫɝɫi/, /pɝˈtɪkjəɫɝɫi] (adv.) კონკრეტულად
 36. partridge [ˈpɑɹtɹədʒ/, /ˈpɑɹtɹɪdʒ] (n.) [bird.] გნოლი
 37. party [ˈpɑɹti] (n.) წვეულება
 38. patch [ˈpætʃ] (n.) ლაქა
 39. paternal [pəˈtɝnəɫ] (n.) მამის მხრიდან ნათესავები
 40. pavement [ˈpeɪvmənt] (n.) ტროტუარი
 41. payment [ˈpeɪmənt] (n.) ანაზღაურება
 42. peace [ˈpis] (n.) მშვიდობა
 43. peach [ˈpitʃ] (n.) [fruit.] ატამი
 44. peacock [ˈpiˌkɑk] (n.) [bird.] ფარშევანგი
 45. pear [ˈpɛɹ] (n.) [fruit.] მსხალი
 46. pearl [ˈpɝɫ] (n.) მარგალიტი
 47. peas [ˈpiz] (n.) [vegetable.] ბარდა, ოქროცერცვა
 48. pedestrian [pəˈdɛstɹiən] (n.) ქვეითი, ქვეითად მავალი
 49. peeler [ˈpiɫɝ] (n.) [kitch.] კარტოფილის საფცქვენი, კარტოფილის სათლელი
 50. pelican [ˈpɛɫəkən] (n.) [bird.] ვარხვი
 51. 1 2 3 4 > >>