ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. p [ˈpi] ინგლისური ანბანის მე-16 ასო
 2. p.a. (exp.) [abbr.] (Lat. per annum) წელიწადში
 3. p.m. [ˈpiˈɛm] (n.) პოსტკრიპტუმი
 4. pa [ˈpɑ] (n.) [informal] (old fashioned) მამილო, მამიკო, მა…
 5. pace [ˈpeɪs] (v.) 1)ბოლთის ცემა 2)ტაქტის (ტემპის, რაიმე სიჩქარის) დაყენება, ტაქტის შენარჩუნება, ტაქტის პოვნა
 6. pace [ˈpeɪs] (n.) ნაბიჯი
 7. pacemaker [ˈpeɪsˌmeɪkɝ] (n.) 1)გულის აპარატი 2)(AmE. also pacesetter) ტაქტის მიმცემი, ტემპის მიმცემი
 8. pacesetter [ˈpeɪˌsɛtɝ] (n.) (especially AmE.) ტაქტის მიმცემი, ტემპის მიმცემი
 9. pachyderm AE ['pækidɜ:rm] BE ['pækidɜ:m] (n.) სქელკანიანი (ცხოველი: მაგ სპილო, მარტორქა, ჰიპოპოტამი და.ა.შ.)
 10. pacific [pəˈsɪfɪk] (adj.) წყნარი, მშვიდი, მშვიდობისმოყვარე
 11. pacifism [ˈpæsɪˌfɪzəm] (n.) პაციფიზმი
 12. pacifist [ˈpæsɪfɪst] (n.) პაციფისტი
 13. pacifists [ˈpæsɪfɪsts] (n.pl.) პაციფისტები
 14. pacify [ˈpæsəˌfaɪ] (v.) დამშვიდება, დაწყნარება
 15. pack [ˈpæk] (v.) 1)ჩალაგება, ჩაწყობა, შეფუთვა, ჩასხდომა და.ა.შ. 2)დატკეპვნა, ჩატკეპვნა (მაგ. თოვლის, მტვრის და.ა.შ.) 3)გაჩრა (იარაღის)
 16. pain [ˈpeɪn] (n.) ტკივილი
 17. paint [ˈpeɪnt] (v.) ღებვა,ხატვა
 18. paint-box (n.) საღებავების ნაკრები
 19. paintbrushes [ˈpeɪntˌbɹəʃɪs] (n.pl.) ფუნჯები
 20. painter [ˈpeɪntɝ] (n.) მხატვარი
 21. painting [ˈpeɪntɪŋ] (n.) ნახატი
 22. pancake [ˈpænˌkeɪk] (n.) ბლინი, ოლადი
 23. papery [ˈpeɪpɝi] (adj.) მწარე
 24. paramilitary [ˌpɛɹəˈmɪɫəˌtɛɹi] (adj.) შეიარაღებული
 25. parent [ˈpɛɹənt] (n.) მშობელი
 26. park [ˈpɑɹk] (n.) პარკი
 27. parrot [ˈpɛɹət] (n.) [bird.] თუთიყუში
 28. part [ˈpɑɹt] (n.) წვეულება
 29. part of (n.) ნაწილი
 30. particularly [ˌpɑɹˈtɪkjəɫɝɫi/, /pɝˈtɪkjəɫɝɫi] (adv.) კონკრეტულად
 31. partridge [ˈpɑɹtɹədʒ/, /ˈpɑɹtɹɪdʒ] (n.) [bird.] გნოლი
 32. party [ˈpɑɹti] (n.) წვეულება
 33. patch [ˈpætʃ] (n.) ლაქა
 34. paternal [pəˈtɝnəɫ] (n.) მამის მხრიდან ნათესავები
 35. pavement [ˈpeɪvmənt] (n.) ტროტუარი
 36. payment [ˈpeɪmənt] (n.) ანაზღაურება
 37. peace [ˈpis] (n.) მშვიდობა
 38. peach [ˈpitʃ] (n.) [fruit.] ატამი
 39. peacock [ˈpiˌkɑk] (n.) [bird.] ფარშევანგი
 40. pear [ˈpɛɹ] (n.) [fruit.] მსხალი
 41. pearl [ˈpɝɫ] (n.) მარგალიტი
 42. peas [ˈpiz] (n.) [vegetable.] ბარდა, ოქროცერცვა
 43. pedestrian [pəˈdɛstɹiən] (n.) ქვეითი, ქვეითად მავალი
 44. pelican [ˈpɛɫəkən] (n.) [bird.] ვარხვი
 45. pen [ˈpɛn] (n.) კალამი
 46. pencil [ˈpɛnsəɫ] (n.) ფანქარი
 47. pencil boxპენალი
 48. penguin [ˈpɛŋɡwən] (n.) [bird.] პინგვინი
 49. people [ˈpipəɫ] (n.pl.) ხალხი
 50. pepper, (აგ.) chilli pepper [ˈpɛpɝ] (n.) [vegetable.] წიწაკა, წითელი წიწაკა, მწარე წიწაკა, მექსიკური წიწაკა
 51. 1 2 3 4 > >>