ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. batata, Sweet potato [bəˈtɑːtə] (n.) [vegetable.] ბატატი
 2. cherry, sweetcherry [ˈtʃɛɹi] (num.) [fruit.] ალუბალი, ბალი
  sweetcherry - ბალი
 3. sacrifice [ˈsækɹəˌfaɪs] (v.) შეწირვა, მსხვერპლად გაღება
 4. sad [ˈsæd] (adj.) მოწყენილი
 5. sailor [ˈseɪɫɝ] (n.) მეზღვაური
 6. salad [ˈsæɫəd] (n.) სალათა
 7. salami [səˈɫɑmi] (n.) სალჲამი ძეხვი, სალიამი
 8. salary [ˈsæɫɝi] (n.) ხელფასი
 9. salient [ˈseɪɫiənt/, /ˈseɪɫjənt] უმნიშვნელოვანესი
 10. salt [ˈsɔɫt] (n.) მარილი
 11. same [ˈseɪm] (adj.) იგივე, იმავე
 12. sample [ˈsæmpəɫ] (n.) ნიმუში
 13. sand [ˈsænd] (n.) ქვიშა
 14. satisfying [ˈsætɪsˌfaɪɪŋ] (adj.) სასიამოვნო, კმაყოფილების შეგრძნება
 15. saturday [ˈsæˌtɪˌdeɪ/, /ˈsætɝdi] (n.) შაბათი
 16. saturn [ˈsætɝn] (n.) [astr.] პლანეტა სატურნი (ძვ.ქ. კრონოსი, ზუალი)
 17. sausage [ˈsɔsədʒ/, /ˈsɔsɪdʒ] (n.) სოსისი
 18. save time (id.) დროის დაზოგვა
 19. say [ˈseɪ] (v.) თქმა
 20. scallion, (აგ:) green onion [ˈskæɫjən] (n.) [vegetable.] მწვანე ხახვი, ლუკლუტაკი
 21. scared [ˈskɛɹd] (adj.) შეშინებული
 22. scholarship [ˈskɑɫɝˌʃɪp] (n.) 1)სწავლულობა, განათლება 2)სტიპენდია
 23. school [ˈskuɫ] (n.) სკოლა
 24. school work (n.) სასკოლო სამუშაო
 25. school-bus (n.) სკოლის ავტობუსი
 26. schoolboy [ˈskuɫˌbɔɪ] (n.) მოსწავლე ბიჭი
 27. seagull [ˈsiˌɡəɫ] (n.) [bird.] თოლია
 28. seaside [ˈsiˌsaɪd] (n.) ზღვის ნაპირი
 29. season [ˈsizən] (n.) წელიწადის დრო, სეზონი
 30. seat [ˈsit] (n.) დასაჯდომი - ადგილი
 31. second [ˈsɛkənd] (num.) მეორე
 32. secretly [ˈsikɹɪtɫi] (adv.) საიდუმლოდ, ჩუმად
 33. section [ˈsɛkʃən] (n.) სექცია
 34. see [ˈsi] (v.) ხედვა
 35. seem (v.) ჩვენება
  it seems ჩანს
 36. selfish [ˈsɛɫfɪʃ] (adj.) ეგოისტი
 37. sensible [ˈsɛnsəbəɫ] (adj.) გონიერი,ჭკვიანი
 38. sensitive [ˈsɛnsətɪv/, /ˈsɛnsɪtɪv] (adj.) მგრძნობიარე
 39. september [sɛpˈtɛmbɝ] (n.) სექტემბერი
 40. set [ˈsɛt] (v.) ჩასვლა (მზის)
 41. set of (exp.) კომპლექტი
 42. seven [ˈsɛvən] (num.) შვიდი
 43. seventeen [ˈsɛvənˈtin] (num.) ჩვიდმეტი
 44. seventy [ˈsɛvəni/, /ˈsɛvənti] (num.) სამოცდაათი
 45. several [ˈsɛvɝəɫ/, /ˈsɛvɹəɫ] (adv.) რამდენიმე
 46. severely [səˈvɪɹɫi] (adj.) სასტიკად
 47. sew [ˈsoʊ] (v.) კერვა
 48. share (v.) განაწილება, გამოყოფა
 49. shark [ˈʃɑɹk] (n.) [zool.] ზვიგენი
 50. sharpener (n.) სათლელი
 51. 1 2 3 4 5 > >>