Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 153

Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164

Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164
ასო - T
ლექსიკონში ნათარგმნია 2405 სიტყვა… (აუდიო 14708 Mp3)
 1. t-shirt [ˈtiˌsɝt] (n.) მაისური
 2. table [ˈteɪbəɫ] (n.) მაგიდა
 3. table tennis (n.) მაგიდის ჩოგბურთი, პინგ-პონგი
 4. taekwondo [ˈtæˌkwɑnˈdoʊ/, /taɪˈkwɑndoʊ] (n.) ტაეკვანდო (კორეული საბრძოლო ხელოვნება)
 5. tail [ˈteɪɫ] (n.) კუდი
 6. tailor [ˈteɪɫɝ] (n.) [profess.] თერძი, მკერავი
 7. take, took, taken [ˈteɪk] (v.) აღება
 8. take (the group) to the court (id.) მიიყვანო (ჯგუფი) სასამართლომდე/ში
 9. Take a closer look (id.) ახლოდან შეთვალიერება, დაკვირვება
 10. take a shower (exp.) შხაპის მიღება
 11. take care of (n.) მზრუნველობა
 12. take into consideration (id.) მხედველობაში მიღება, გათვალისწინება
 13. take the blood pressure (exp.) წნევის გაზომვა
 14. take to court (exp.) სასამართლოში მიყვანა
 15. take unusual decision (id.) მიიღო უჩვეულო გადაწყვეტილება
 16. take up (your) time (id.) გართმევდეს (შენს) დროს
 17. tall [ˈtɔɫ] (adj.) მაღალი
 18. tap [ˈtæp] (n.) ონკანი
 19. tape [ˈteɪp] (n.) 1)ლენტა 2)იზოლენტა, საიზოლაციო ლენტა
 20. tape recorder (n.) მაგნიტაფონი
 21. tasty [ˈteɪsti] (adj.) გემრიელი
 22. taxi [ˈtæksi] (n.) [trans.] ტაქსი
 23. taxi driver (n.) ტაქსის მძღოლი
 24. tea [ˈti] (n.) ჩაი
 25. teach [ˈtitʃ] (v.) სწავლება
 26. teacher [ˈtitʃɝ] (n.) მასწავლებელი
 27. team [ˈtim] (n.) (სპორტული) გუნდი
 28. tear [ˈtɛɹ/, /ˈtɪɹ] (n.) ცრემლი
 29. teeth [ˈtiθ] (n.pl.) კბილები
 30. telephone [ˈtɛɫəˌfoʊn] (n.) ტელეფონი
 31. telescope [ˈtɛɫəˌskoʊp] (n.) ტელესკოპი
 32. temperature [ˈtɛmpɝətʃɝ/, /ˈtɛmpɹətʃɝ] (n.) ტემპერატურა
 33. ten [ˈtɛn] (num.) ათი
 34. tend [ˈtɛnd] (v.) მიდრეკილების ქონა
 35. tennis [ˈtɛnəs/, /ˈtɛnɪs] (n.) ჩოგბურთი
 36. tension [ˈtɛnʃən] (n.) დაძაბულობა
 37. tent [ˈtɛnt] (n.) კარავი
 38. termite [ˈtɝmaɪt] (n.) [insect.] ტერმიტი
 39. termites [ˈtɝmaɪts] (n.pl.) [insect.] ტერმიტები
 40. terrible [ˈtɛɹəbəɫ] (adj.) საშინელი
 41. terrorize [ˈtɛɹɝˌaɪz] (v.) დატერორება
 42. than [ˈðæn/, /ðən] ვიდრე
 43. thank you (exp.) მადლობა
 44. that [ˈðæt/, /ðət] (prn.) ის
 45. the [ˈðə/, /ðə/, /ði] (art.) განსაზღვრული არტიკლი
 46. the days grow short (exp.) დღეები მოკლდება
 47. the nights get longer (exp.) ღამეები უფრო გრძელი ხდება
 48. the rest of (exp.) დანარჩენი
 49. the same as (exp.) იგივეა რაც
 50. theatre [ˈθiətɝ] (n.) თეატრი
 51. 1 2 3 > >>