ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. table [ˈteɪbəɫ] (n.) მაგიდა
 2. tail [ˈteɪɫ] (n.) კუდი
 3. tailor [ˈteɪɫɝ] (n.) [profess.] თერძი, მკერავი
 4. take [ˈteɪk] (v.) აღება
 5. take (the group) to the court (id.) მიიყვანო (ჯგუფი) სასამართლომდე/ში
 6. Take a closer look (id.) ახლოდან შეთვალიერება, დაკვირვება
 7. take a shower (exp.) შხაპის მიღება
 8. take care of (n.) მზრუნველობა
 9. take into consideration (id.) მხედველობაში მიღება, გათვალისწინება
 10. take the blood pressure (exp.) წნევის გაზომვა
 11. take to court (exp.) სასამართლოში მიყვანა
 12. take unusual decision (id.) მიიღო უჩვეულო გადაწყვეტილება
 13. take up (your) time (id.) გართმევდეს (შენს) დროს
 14. tall [ˈtɔɫ] (adj.) მაღალი
 15. tap [ˈtæp] (n.) ონკანი
 16. tasty [ˈteɪsti] (adj.) გემრიელი
 17. taxi [ˈtæksi] (n.) [trans.] ტაქსი
 18. taxi driver (n.) ტაქსის მძღოლი
 19. tea [ˈti] (n.) ჩაი
 20. teach [ˈtitʃ] (v.) სწავლება
 21. teacher [ˈtitʃɝ] (n.) მასწავლებელი
 22. team [ˈtim] (n.) (სპორტული) გუნდი
 23. tear [ˈtɛɹ/, /ˈtɪɹ] (n.) ცრემლი
 24. teeth [ˈtiθ] (n.pl.) კბილები
 25. temperature [ˈtɛmpɝətʃɝ/, /ˈtɛmpɹətʃɝ] (n.) ტემპერატურა
 26. ten [ˈtɛn] (num.) ათი
 27. tend [ˈtɛnd] (v.) მიდრეკილების ქონა
 28. tension [ˈtɛnʃən] (n.) დაძაბულობა
 29. tent [ˈtɛnt] (n.) კარავი
 30. termite [ˈtɝmaɪt] (n.) [insect.] ტერმიტი
 31. termites [ˈtɝmaɪts] (n.pl.) [insect.] ტერმიტები
 32. terrible [ˈtɛɹəbəɫ] (adj.) საშინელი
 33. terrorize [ˈtɛɹɝˌaɪz] (v.) დატერორება
 34. than [ˈðæn/, /ðən] ვიდრე
 35. thank you (exp.) მადლობა
 36. that [ˈðæt/, /ðət] (prn.) ის
 37. the [ˈðə/, /ðə/, /ði] (art.) განსაზღვრული არტიკლი
 38. the days grow short (exp.) დღეები მოკლდება
 39. the nights get longer (exp.) ღამეები უფრო გრძელი ხდება
 40. the rest of (exp.) დანარჩენი
 41. the same as (exp.) იგივეა რაც
 42. theatre [ˈθiətɝ] (n.) თეატრი
 43. then [ˈðɛn] (adv.) მაშინ, იმ დროს
 44. therefore [ˈðɛɹˌfɔɹ] (adv.) ამიტომაც
 45. thick [ˈθɪk] (adj.) სქელი
 46. thick-skinned (adj.) არასენსიტიური
 47. thin [ˈθɪn] (adj.) თხელი
 48. thin-skinned (adj.) მგრძნობიარე, სენსიტიური
 49. thing [ˈθɪŋ] (n.) რამ, რაღაც
 50. think [ˈθɪŋk] (v.) ფიქრი
 51. 1 2 3 > >>