Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 153

Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164

Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164
ასო - O
ლექსიკონში ნათარგმნია 2405 სიტყვა… (აუდიო 14708 Mp3)
 1. o [ˈoʊ] ინგლისური ალფაბეტის მე-15 ასო
 2. oak, əʊk [ˈoʊk] (n.) მუხა, მუხის ხე
 3. oar [ˈɔɹ] (n.) (ნავის) ნიჩაბი
 4. oars [ˈɔɹz] (n.pl.) ნიჩბები
 5. oarsman AE [ˈɔɹzmən] BE ['ɔ:zmən] (n.) მენიჩბე
 6. oasis [oʊˈeɪsɪs] (n.) ოაზისი
 7. oat [ˈoʊt] (n.) შვრია
 8. oath [ˈoʊθ] (n.) (pl. oaths) ფიცი
 9. oatmeal [ˈoʊtˌmiɫ] (n.) შვრიის ფაფა
 10. oats [ˈoʊts] (n.) შვრია (თვითონ მცენარე)
 11. obdurate, 'ɒbdjərət [ˈɑbdɝət] (adj.) [formal] (usually disapproving) ჯიუტი
 12. obedience [oʊˈbidiəns] (n.) მორჩილება
 13. obedient [oʊˈbidiənt] (adj.) მორჩილი
  Your obedient servant - (ეპისტოლარულ მიმოწერაში) „თქვენი მორჩილი მსახური…“
 14. obediently [oʊˈbidiəntɫi/, /oʊˈbidjəntɫi] (adv.) მორჩილად
 15. obelisk AE ['oʊbəlɪsk] BE ['ɒʊbəlɪsk] (n.) ობელისკი
 16. obey [oʊˈbeɪ] (v.) დამორჩილება (დაემორჩილა)
 17. obfuscate AE [ˈɑbfəˌskeɪt] BE [ˈɑbfʌskeɪt] (v.) [formal] გაბუნდოვნება, გაგაუგებრება (როგორც წესი წინასწარგანზრახულად)
 18. obgyn ['oʊbɪ,dʒi:(n)] (n.) მეან-გინეკოლოგია, მეანი-გინეკოლოგი
 19. obituary [oʊˈbɪtʃuˌɛɹi] (n.) ნეკროლოგი
 20. object [ˈɒbdʒekt] (v.) შეკამათება, გაპროტესტება
 21. object AE [ˈɑbdʒɛkt/, /əbˈdʒɛkt] BE [ˈɒbdʒɪkt] (n.) 1)საგანი, ობიექტი 2)შესწავლის საგანი, შესწავლის ობიექტი 3)მიზანი, განზრახვა
 22. objection [əbˈdʒɛkʃən] (n.) პროტესტი, წინააღმდეგად ყოფნა
 23. observe [əbˈzɝv] (v.) დაკვირვება
 24. obsessed [əbˈsɛst] (adj.) მიჯაჭული (ნეგატიურ კონტ.)
 25. obviously [ˈɑbviəsɫi] (adv.) აშკარად, ცხადად
 26. occasion [əˈkeɪʒən] (n.) შემთხვევა
 27. occasionally [əˈkeɪʒənəɫi/, /əˈkeɪʒənɫi/, /əˈkeɪʒnəɫi] (adv.) ხანდახან
 28. october [ɑkˈtoʊbɝ] (n.) ოქტომბერი
 29. octopus [ˈɑktəˌpʊs] (n.) რვაფეხა
 30. of all time (id.) ყველა დროის
 31. offend [əˈfɛnd] (v.) შეურაწყოფის მიყენება
 32. offensive [əˈfɛnsɪv] (adj.) შეურაწმყოფელი
 33. official [əˈfɪʃəɫ] (adj.) ოფიციალური
 34. oil [ˈɔɪɫ] (n.) [food.] ზეთი
 35. okra [ˈoʊkɹə] (n.) ბამი (ერთგვარი ბოსტნეული)
 36. old [ˈoʊɫd] (adj.) მოხუცი, ძველი
 37. old fashioned (adj.) ძველმოდური
 38. older [ˈoʊɫdɝ] (adj.) უფროსი.older sister - უფროსი და
 39. olive [ˈɑɫəv/, /ˈɑɫɪv] (n.) [fruit.] ზეთისხილი, ზეთის ხილი
 40. on [ˈɑn/, /ˈɔn] (prep.) -ზე
  the book is on the table - წიგნი მაგიდაზეა;
 41. on such a dayასეთ დღეს
 42. on the other hand (id.) მეორეს მხრივ
 43. on top of (exp.) თავზე(რაღაცის)
 44. once [ˈwəns] (adv.) ერთხელ;
 45. one [ˈwən] (num.) ერთი
 46. one another (exp.) ერთმანეთი
 47. onion [ˈənjən] (n.) ხახვი
 48. only [ˈoʊnɫi] (adj.) ერთადერთი
 49. only child (n.) დედისერთა
 50. open [ˈoʊpən] (v.) გაღება
 51. 1 2 > >>