ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. j [ˈdʒeɪ] ინგლისური ანბანის მე-10 ასო
 2. jab [ˈdʒæb] (n.) [boxing] „ჯები“ - (კრივში) სწრაფი დარტყმა
 3. jab [ˈdʒæb] (v.) [boxing] სწრაფად დარტყმა კრივში
 4. jabber ['dʒæbə(r)] (v.) [dissaproving] ბუტბუტი, ლუღლუღი (სწრაფად და გაურკვევლად ლაპარაკი)
 5. jack [ˈdʒæk] (v.) თავის მინებება, თავის დანებება (მაგ. სამსახურის მიტოვება)
 6. jack [ˈdʒæk] 1)დანკრატი, დომკრატი 2)(ელ. კომპ.) (აუდიო-მოწყობილობის და.ა.შ.) შესარჭობი პორტი 3)(ბანქო) ვალეტი 4)ერთგვარი საბავშვო თამაში
 7. jack knife [ˈdʒæknaɪf] (n.) (pl. jackknives) დასაკეცი დანა
 8. jackal [ˈdʒækəɫ] (n.) [biol.] ტურა
 9. jackass [ˈdʒæˌkæs] (n.) [informal] რეგვენი
 10. jacket (n.) ქურთუკი
 11. jacket AE [ˈdʒækət] BE [ˈdʒækɪt] (n.) 1)ჟაკეტი 2)(აგ: dust jacket) წიგნის გადასაკრავი 3)ცხელი წყლის მილების შეფუთვა 4)(BrE) კარტოფილის კანი 5)(განს: AmE) სახელო
 12. jackhammer [ˈdʒækˌhæmɝ] (n.) (AmE.) პნევმატური სამტვრევი ბურღი, პნევმატური ჩაქუჩი
 13. jackinthebox (n.) სათამაშო (ყუთის გახსნისას ზამბარაზე დამაგრებული ფიგურა რომ ამოხტება)
 14. jackpot [ˈdʒækˌpɑt] (v.) ჯეკპოტი
  hit the jackpot - ჯეკპოტის გარტყმა, ჯეკპოტის მოგება, მშრალად მოგება
 15. jam [ˈdʒæm] (n.) მურაბა, ჯემი
 16. january [ˈdʒænjuˌɛɹi] (n.) იანვარი
 17. jay [ˈdʒeɪ] (n.) [bird.] ჩხიკვი, ჯაფარა
 18. jealous [ˈdʒɛɫəs] (adj.) 1.ეჭვიანი 2.შურიანი
 19. jellyfish [ˈdʒɛɫiˌfɪʃ] (n.) [zoo] მედუზა
 20. job [ˈdʒɑb/, /ˈdʒoʊb] (n.) სამუშაო
 21. journalist [ˈdʒɝnəɫəst/, /ˈdʒɝnəɫɪst] (n.) [profess.] ჟურნალისტი
 22. joy [ˈdʒɔɪ] (n.) სიხარული
 23. judge [ˈdʒədʒ] (n.) [law.] მოსამართლე
 24. judgement [ˈdʒədʒmənt] (n.) განსჯის უნარი
 25. judo [ˈdʒuˌdoʊ] (n.) [sport.] ძიუდო
 26. jug [ˈdʒəɡ] (n.) დოქი
 27. juice [ˈdʒus] (n.) [drinks.] წვენი
 28. juices [ˈdʒusəz/, /ˈdʒusɪz] (n.pl.) წვენები
 29. july [ˌdʒuˈɫaɪ/, /dʒəˈɫaɪ] (n.) ივლისი
 30. june [ˈdʒun] (n.) ივნისი
 31. jupiter [ˈdʒupətɝ/, /ˈdʒupɪtɝ] (n.) [astr.] პლანეტა იუპიტერი
 32. just [ˈdʒəst/, /dʒɪst] (adv.) 1.უბრალოდ 2. ესესაა
 33. just now (exp.) ახლა;ეს-ესაა
 34. 1