Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 153

Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164

Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164
ასო - R
ლექსიკონში ნათარგმნია 2405 სიტყვა… (აუდიო 14708 Mp3)
 1. r [ˈɑɹ] (n.) ინგლისური ალფაბეტის მე-18 ასო
 2. rabbi [ˈɹæˌbaɪ] (n.) (ებრ.) რაბინი
 3. rabbinical [ɹəˈbɪnɪkəɫ] (adj.) რაბინული (რაბინებთან დაკავშირებული)
 4. rabbit [ˈɹæbət/, /ˈɹæbɪt] (n.) ბოცვერი
 5. rabbit warren (n.) ბოცვერის სორო, კურდღლის სორო
 6. rabble [ˈɹæbəɫ] (n.) [disapproving] ლიანგი, ბრბო
 7. rabble-rouser (n.) ბრბოს დემაგოგი
 8. rabid [ˈɹæbɪd/, /ˈɹeɪbɪd] (adj.) 1)(გადატ.) გაცოფებული, ცოფიანი, გაშმაგებული 2)ცოფიანი
 9. rabies [ˈɹeɪbiz] (n.) ცოფი
 10. rabin [ˌɹɑˈbin] (n.) რაბინი
 11. raccoon [ɹæˈkun] (n.) [biol.] ენოტი
 12. raccoons [ɹæˈkunz] (n.pl.) [biol.] ენოტები
 13. race [ˈɹeɪs] (n.) 1)რასა 2)ეროვნება, ერი 3)(ბიოლ.) ჯიში
 14. race [ˈɹeɪs] (v.) 1)სისწრაფეში შეჯიბრი 2)(მანქანების, ცხენების და.ა.შ.) სისწრაფეში გაჯიბრება 3)სწრაფად გქაცევა, გავარდნა (გავარდა) 4)(გადატ.) გაშმაგებული მუშაობა
 15. race [ˈɹeɪs] (mod.) 1)სისწრაფეში შეჯიბრი 2)შეჯიბრი 3)(the races) დოღი
 16. race car (n.) სპორტული შეჯიბრისთვის განკუთვნილი მანქანა
 17. racehorse [ˈɹeɪsˌhɔɹs] (n.) დოღის ცხენი
 18. racer [ˈɹeɪsɝ] (n.) 1)მრბოლელი 2)დოღში მონაწილე ცხენი, შეჯიბრში მონაწილე მანქანა და.ა.შ.
 19. racial [ˈɹeɪʃəɫ] (adj.) რასისტული
 20. racing [ˈɹeɪsɪŋ] (n.) რბოლა
 21. racism [ˈɹeɪˌsɪzəm] (n.) რასიზმი
 22. racist [ˈɹeɪsɪst] (n.) რასისტი
 23. racists [ˈɹeɪsɪsts] (n.pl.) რასისტები
 24. rack [ˈɹæk] (n.) თაროები
 25. radio [ˈɹeɪdiˌoʊ] (n.) რადიომიმღები, რადიო
 26. radish [ˈɹædɪʃ] (n.) [vegetable.] ბოლოკი
 27. railroad [ˈɹeɪɫˌɹoʊd] (n.) რკინიგზა
 28. rain [ˈɹeɪn] (v.) წვიმა (პროცესი)
 29. rainbow [ˈɹeɪnˌboʊ] (n.) ცისარტყელა
 30. raincoat [ˈɹeɪnˌkoʊt] (n.) საწვიმარი, პლაში
 31. rainy [ˈɹeɪni] (adj.) წვიმიანი
 32. raise [ˈɹeɪz] (v.) 1. შეგროვება 2. მომატება
 33. range [ˈɹeɪndʒ] (v.) იცვლება, მერყეობს
 34. rara [ˈɹɑɹə] (adj.) იშვიათი
 35. rarely [ˈɹɛɹɫi] (adv.) იშვიათად
 36. raspberries [ˈɹæzˌbɛɹiz] (n.) ჟოლო, ჟოლი
 37. raspberry [ˈɹæzˌbɛɹi] (n.) [fruit.] ჟოლო, ჟოლი
 38. rat [ˈɹæt] (n.) [zool.] ვირთხა, ვირთაგვა
 39. rather [ˈɹæðɝ/, /ˈɹəðɝ] (adv.) საკმაოდ
 40. Raw (adj.) ნედლი
 41. raw [ˈɹɑ] (adj.) ნედლი; უმი
 42. read [ˈɹɛd/, /ˈɹid] (v.) კითხვა
 43. realize [ˈɹiəˌɫaɪz] (v.) გაცნობიერება, გააზრება
 44. really [ˈɹiɫi/, /ˈɹɪɫi] (adv.) ნამდვილად
 45. rearrange [ˌɹiɝˈeɪndʒ] (v.) გასწორება, გადანაცვლება
 46. rebel [ˈɹɛbəɫ/, /ɹɪˈbɛɫ] (art.) მეამბოხე
 47. recall [ˈɹiˌkɔɫ/, /ɹɪˈkɔɫ] (v.) გახსენება
 48. recently [ˈɹisənɫi/, /ˈɹisəntɫi] (adj.) ახლახანს
 49. reconcile [ˈɹɛkənˌsaɪɫ] (v.) შეხამება
 50. reconsile (v.) შეხამება, გაერთიანება, თანხმობაში მოსვლა
 51. 1 2 3 > >>