ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. r [ˈɑɹ] (n.) ინგლისური ალფაბეტის მე-18 ასო
 2. rabbi [ˈɹæˌbaɪ] (n.) (ებრ.) რაბინი
 3. rabbinical [ɹəˈbɪnɪkəɫ] (adj.) რაბინული (რაბინებთან დაკავშირებული)
 4. rabbit [ˈɹæbət/, /ˈɹæbɪt] (n.) ბოცვერი
 5. rabbit warren (n.) ბოცვერის სორო, კურდღლის სორო
 6. rabble [ˈɹæbəɫ] (n.) [disapproving] ლიანგი, ბრბო
 7. rabble-rouser (n.) ბრბოს დემაგოგი
 8. rabid [ˈɹæbɪd/, /ˈɹeɪbɪd] (adj.) 1)(გადატ.) გაცოფებული, ცოფიანი, გაშმაგებული 2)ცოფიანი
 9. rabies [ˈɹeɪbiz] (n.) ცოფი
 10. rabin [ˌɹɑˈbin] (n.) რაბინი
 11. raccoon [ɹæˈkun] (n.) [biol.] ენოტი
 12. raccoons [ɹæˈkunz] (n.pl.) [biol.] ენოტები
 13. race [ˈɹeɪs] (n.) 1)რასა 2)ეროვნება, ერი 3)(ბიოლ.) ჯიში
 14. race [ˈɹeɪs] (v.) 1)სისწრაფეში შეჯიბრი 2)(მანქანების, ცხენების და.ა.შ.) სისწრაფეში გაჯიბრება 3)სწრაფად გქაცევა, გავარდნა (გავარდა) 4)(გადატ.) გაშმაგებული მუშაობა
 15. race [ˈɹeɪs] (mod.) 1)სისწრაფეში შეჯიბრი 2)შეჯიბრი 3)(the races) დოღი
 16. race car (n.) სპორტული შეჯიბრისთვის განკუთვნილი მანქანა
 17. racehorse [ˈɹeɪsˌhɔɹs] (n.) დოღის ცხენი
 18. racer [ˈɹeɪsɝ] (n.) 1)მრბოლელი 2)დოღში მონაწილე ცხენი, შეჯიბრში მონაწილე მანქანა და.ა.შ.
 19. racial [ˈɹeɪʃəɫ] (adj.) რასისტული
 20. racing [ˈɹeɪsɪŋ] (n.) რბოლა
 21. racism [ˈɹeɪˌsɪzəm] (n.) რასიზმი
 22. racist [ˈɹeɪsɪst] (n.) რასისტი
 23. racists [ˈɹeɪsɪsts] (n.pl.) რასისტები
 24. rack [ˈɹæk] (n.) თაროები
 25. radish [ˈɹædɪʃ] (n.) [vegetable.] ბოლოკი
 26. railroad [ˈɹeɪɫˌɹoʊd] (n.) რკინიგზა
 27. rain [ˈɹeɪn] (v.) წვიმა (პროცესი)
 28. rainbow [ˈɹeɪnˌboʊ] (n.) ცისარტყელა
 29. rainy [ˈɹeɪni] (adj.) წვიმიანი
 30. raise [ˈɹeɪz] (v.) 1. შეგროვება 2. მომატება
 31. range [ˈɹeɪndʒ] (v.) იცვლება, მერყეობს
 32. rara [ˈɹɑɹə] (adj.) იშვიათი
 33. rarely [ˈɹɛɹɫi] (adv.) იშვიათად
 34. raspberries [ˈɹæzˌbɛɹiz] (n.) ჟოლო, ჟოლი
 35. raspberry [ˈɹæzˌbɛɹi] (n.) [fruit.] ჟოლო, ჟოლი
 36. rat [ˈɹæt] (n.) [zool.] ვირთხა, ვირთაგვა
 37. rather [ˈɹæðɝ/, /ˈɹəðɝ] (adv.) საკმაოდ
 38. Raw (adj.) ნედლი
 39. raw [ˈɹɑ] (adj.) ნედლი; უმი
 40. read [ˈɹɛd/, /ˈɹid] (v.) კითხვა
 41. realize [ˈɹiəˌɫaɪz] (v.) გაცნობიერება, გააზრება
 42. really [ˈɹiɫi/, /ˈɹɪɫi] (adv.) ნამდვილად
 43. rearrange [ˌɹiɝˈeɪndʒ] (v.) გასწორება, გადანაცვლება
 44. rebel [ˈɹɛbəɫ/, /ɹɪˈbɛɫ] (art.) მეამბოხე
 45. recall [ˈɹiˌkɔɫ/, /ɹɪˈkɔɫ] (v.) გახსენება
 46. recently [ˈɹisənɫi/, /ˈɹisəntɫi] (adj.) ახლახანს
 47. reconcile [ˈɹɛkənˌsaɪɫ] (v.) შეხამება
 48. reconsile (v.) შეხამება, გაერთიანება, თანხმობაში მოსვლა
 49. record studio (n.) ხმის ჩამწერი სტუდია
 50. recording [ɹəˈkɔɹdɪŋ/, /ɹɪˈkɔɹdɪŋ] ჩამწერი
 51. 1 2 3 > >>