1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14266 HANZI ნათარგმნია 8406 სიტყვა…. აუდიო: 10743 Mp3
In this grade we have: 11234 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 kuà ㄎㄨㄚˋ იეროგლიფის კომპონენტი
2 丿
3 丿
4
5
6
7
8
9
10
11
12 zhòu
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 广
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64 huī
65
66
67
68
69
70
71
72 㨿
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83 xiǎn
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 lōu
125
126
127
128
129 cǎn
130
131
132
133
134
135 chōu
136
137 jiǒng
138
139
140
141
142
143
144 qióng
145
146
147
148
149
150
151
152 zhè
153
154
155
156
157
158
159
160
161 xīn
162 yàn
163
164
165 chū
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176 jué
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191 yìn
192 chūn
193
194
195
196
197 shī
198 jiāo
199 liè
200
201
202
203
204
205
206
207 yǎn
208
209
210
211
212
213 miǎn ㄇㄧㄢˇ min5
214
215
216
217 chéng დახმარება, მიშველება
218
219
220 1)ორივე, ორთავე, წყვილი
2)თეილი (წონის ერთეული ძველ ჩინეთში და შორეულ აღმოსავლეთში), უნცია
221
222 1)…ის თანაბარი
2)გვერდიგვერდ
3)და, ასევე; უფრო მეტიც
4)ორივე
223 0 gǔn ㄍㄨㄣˇ jat1 kwan2
224
225
226
227
228
229
230
231 zhǔ ㄓㄨˇ zyu2
232
233 jǐng ㄐㄧㄥˇ zeng2 zing2 1)(საჭმლის) თასი 2)ჭა
234 丿 丿 丿 0 piě ㄆㄧㄝˇ pit3
235 丿
236 丿
237 丿
238 丿 tuō
239 丿
240 丿 zhà პირველად, პირველ ჯერზე
241 丿
242 丿
243 丿 1)ამხედრება
2)სატრანსპორტო საშუალებების მთვლელი
244
245
246 miē, niè
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265 qián 1)შრობა 2)პირველი ჰექსაგრამა 3)მზის სითბოსმყოფლობა; ნაყოფიერება
266 乿
267 guī ㄍㄨㄟ gau1 gwai1 gwan1 kau1 1)კუ 2)ნაღალატევი ქმარი
268
269
270
271
272 0 jué ㄐㄩㄝˊ kyut3
273
274
275 chù
276
277
278
279 gèn 1)გადაჭიმვა 2)დან, გან
280
281 yà yā ㄧㄚˋ ㄧㄚ aa3 ngaa3 1)აზია 2)მეორე
282
283
284 jí, qì
285 0 tóu ㄊㄡˊ tau4
286 hài ასტროლოგიური-მეტაფიზიკური დედამიწის 12 სვეტიდან მე-12
287 hēng მშვიდობიანად, განვითარებაში, უპრობლემოდ და.ა.შ.
288
289
290
291
292 xiè
293 dǎn
294
295 duǒ
296 wěi
297 0 რადიკალი №9
298
299
300
301
302 dīng
303
304
305 zhǎng
306
307 ბუდა
308 lún
309
310 shì
311
312 tóng
313 rèn
314 qiān
315
316
317
318 jiǎ fǎn ㄐㄧㄚˇ ㄈㄢˇ faan2 gaa2
319 zhòng
320
321
322
323
324
325
326
327
328 1)დეპუტატი 2)ვიცე…
329 chuán yún ㄔㄨㄢˊ ㄩㄣˊ
330
331 qiàn
332 chāng
333 cāng
334
335 zhù
336
337
338
339
340 gā, jiā, qié
341
342
343 diàn
344 1)დაცდა, დალოდება 2)ზურგის შექცევა
345
346
347
348 zuǒ
349 yòu
350
351 tuó 1)სხვა, ის 2)ერთ-ერთი გვარი 3)ტვირთი
352 shé
353
354 gōu
355 nìng ფარისევლობა,პირფერობა, მლიქვნელობა
356 tóng
357
358
359
360 qiān
361
362
363
364 lǎo
365 yáng
366 bǎi
367
368 nài
369 bìng ㄅㄧㄥˋ bing3 ping3
370
371
372 huó
373
374 quán
375 tiāo
376 jiǎo
377
378
379
380 shēn
381 tuō
382
383 lái, lài ㄌㄞˊ ㄌㄞˋ ㄌㄞˊ, ㄌㄞˋ lai4 loi4 loi6 *ləi ləi
384
385 kuǎ 1)აქცენტით ლაპარაკი
2)დიდი და მოუქნელი
386
387 zhū
388
389 yòu
390 móu
391
392 dòng
393 chà
394
395
396 jià ㄐㄧㄚˋ
397
398 kuài
399 chái
400 nóng
401
402
403
404
405 ㄒㄧˋ
406 qiú
407
408
409 yǒng
410
411
412
413
414 pīng
415
416 qí, sì
417
418 chóu
419 yǎn
420
421 pái
422
423 biào
424 chù
425
426 ǎn
427
428
429 倀
430
431
432
433
434
435
436 guān
437 shū
438
439
440 tán
441 xìng
442
443
444 jìng
445
446
447
448 kǒng
449
450 qiàn
451
452
453 zhuō
454
455 luǒ
456
457 ყველა
458
459
460
461
462
463 chēng
464 yǎn
465
466
467 ruò
468 wēi
469
470 xié
471
472
473
474
475
476
477
478
479 zǒng
480 miǎn
481
482 xiè
483
484
485 cè zè ㄘㄜˋ ㄗㄜˋ zak1 *jriək jriək
486
487 პარვა, მოპარვა
488
489 lóu, lǚ
490
491 fèn
492 kuǐ
493
494
495
496
497
498
499
500 jué
501
502
503
504
505
506
507
508 dǎi
509
510 tǎng
511 bīn
512 nuó
513
514
515
516 1)გამრავლება, გავრცელება
2)გადაცემა (გადასცა)
517 ㄩˇ jyu2 qiǒ
518
519
520 chì
521
522
523 lǚ, lóu
524
525
526
527
528
529 xiān ㄒㄧㄢ sin1 *siɛn, siɛn
530
531 zhuàn
532
533 zǔn
534
535
536
537
538
539 jiàn ㄐㄧㄢˋ zim3
540
541 jiǎo ㄐㄧㄠˇ
542 jiù
543 sēng
544
545
546 jiāo
547 jiàn
548 tóng
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563 jǐng
564 xuān
565
566
567
568 dān
569
570
571
572
573
574 寿 chóu ㄔㄡˊ cau4 djhiou
575 chái ㄔㄞˊ caai4 jrhæi
576
577 jǐn ㄐㄧㄣˇ zeon2
578
579
580
581 lěi
582
583 biāo
584
585
586
587
588 chǔ, chú
589 chán
590
591
592
593
594 nuó მდიდარი
595 tǎng ㄊㄤˇ tong2
596 yǎn ㄧㄢˇ
597
598 0
599
600
601 1)კურდღელი
2)ბოცვერი
602
603
604 დედალი მარტორქა
605 yǎn
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617 ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧㄤˋ loeng5 liɑ̀ng liɑ̌ng
618
619
620
621 cí, zī
622 1)იმედის ქონა
2)სურვილი
3)ჰებეის პროვინცია
623 chǎn
624 0
625
626
627
628
629 rǎn
630
631
632 jiǒng
633
634 zhòu
635
636
637 miǎn 1)გვირგვინი
2)ცერემონიალური თავსარქმელი
638 0
639 rǒng
640
641
642
643 zhǒng
644
645 míng
646
647
648
649 féng
650
651
652 xiǎn
653 liè
654
655
656 sōng
657
658
659 diāo
660
661
662
663 lǐn
664 lǐn
665
666
667
668
669
670
671
672 kǎi
673
674
675 dàng
676 0
677
678
679 chú
680 wěn
681
682 yuè
683 liú
684
685
686
687
688
689
690
691 chàn
692 jǐng
693
694
695 ამოთხრა
696
697
698
699 guì
700
701 guì
702 kǎi
703 duò
704 ყელის გამოჭრა
705
706
707 kēi დაპყრობა, დამორჩილება, დაძლევა; გაკვეთა
708 ორად გაჭრა, შუაზე გაკვეთა; შეწინააღმდეგება, არ დათანხმება
709
710
711 guǎ
712
713 fèi
714
715
716
717
718 wān
719
720
721 duō
722 shàn
723
724
725
726
727 მოკლე შენიშვნა, ოფიციალური კომუნიკე
728 წამახვა, გალესვა; ფრთხილად, გულისყურით
729
730
731
732
733
734 piāo დააჩაღება, გაძარცვა; ჩამოჭრა
735 jiǎo განადგურება, ნგრევა, დანგრევა, აღგვა, წარხოცვა
736 qiāo
737 jué
738 გაყოფა, დაყოფა, გამიჯვნა, მიჯნის გავლება
739 zhá
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 mài
752
753
754 shào
755
756
757
758
759
760 jié
761
762 jìn jìng
763
764
765
766 xūn
767
768 qíng
769 měng
770
771 miǎn
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784 მოსპობა, განადგურება, აღგვა, წარხოცვა, ამოწყვეტა და.ა.შ.
785
786
787
788 xié
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803 ცოცვა, ხოხვა, ბობღვა
804 páo აყირო
805 ხოხვა, ცოცვა, ბობღვა
806
807
808 1)კოვზი, ჩამჩა
2)სატევარი, ბებუთი
809
810 0 fāng
811
812
813
814
815 kuāng
816 xiá ყუთი, კოლოფი
817 guǐ
818
819
820 kuì
821
822
823
824
825
826
827
828 0
829
830 biǎn
831
832 ოლქი, მხარე, რეგიონი, უბანი; გვარი
833
834
835 ჯარისკაცი; მსახური; საბოლოოდ, ბოლოსდაბოლოს
836 huì
837
838
839
840
841 cù, zú
842
843
844
845
846 biàn
847
848
849 yǒu
850
851 guà წინასწარმეტყველება, მკითხაობა, მარჩიელობა
852
853
854
855 áng
856 zhī საწყაო, ღვინს სასმისი
857 mǎo
858
859
860 jǐn
861
862
863
864
865 è
866 shè
867
868
869
870
871 máng დიდი, ვეებერთელა, ზონზროხა, მსუქანი და დიდი; დაბნეული
872
873
874
875 cuò
876
877 საპირფარეშო, ტუალეტი, ფეხსალაგი, ჩეჩმა
878 yǎn
879
880 jué ის
881 jiù საჯინიბო, თავლა
882
883 yàn, yā, yān ㄧㄢ,ˋ ㄧㄚ, ㄧㄢ
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895 მონაწილეობის მიღება, ჩარევა; ჟენშენი
896
897
898 ài
899 dài
900
901
902 zhuó
903 xiá
904 sǒu ასაკოვანი პიროვნება, მოხუცი
905 ruì
906
907 kòu
908 chì
909
910
911
912
913 yāo
914 ინჩი
915
916 zhā
917
918 ā
919
920
921 fèi ყეფა
922
923 qìn
924
925
926 háng, kēng ყელი
927 shǔn მოწოვა
928
929 zhī, zī
930 yǐn
931
932
933 ხმის აწევა, დაყვირება; ენის დაბმა, ენაბლუობა
934 hōng (ჩინ.) 1)აუმ, ომ - მარცვალი სანსკრიტულ ენაზე, რომელიც ინდუიზმში, ბუდიზმსა და ჯაინიზმში წმინდად ითვლება. 2)ქვემოთ
(კანტ.) ჩლუნგი, ყეყეჩი, ტუტუცი
935
936 è, e
937 mèn
938
939
940
941
942
943 ḿ
944
945 dāi
946
947 bei
948 guō
949 qiāng, qiàng
950
951
952
953 ḿ, m̀
954 lìng
955 yōu
956
957
958
959
960
961
962 gū, guā (ბავშვის) ტირილი
963
964
965 náo ხმაური, ხმაურიანი
966 xiā ჩაყლაპვა, გადაყლაპვა, დალევა
967 pēi
968
969
970
971
972 duō მრისხანების ყვირილი, ბრაზიანი ყვირილი
973
974 páo ღრიალი
975
976
977
978 hāi
979 jiù
980
981 zhòu დაწყევლა, კრულვა, შეჩვენება, გათვალვა, მაგიურად შელოცვა და.ა.შ.
982 kā, kǎ
983
984
985 dōng
986 níng
987
988
989 èr
990
991 guāng
992 zhà ლანძღვა, გინება, დაყვირება, ყვირილი, ბღავილი, ღრიალი და.ა.შ.
993 1)კნავილი 2)კბენა 3)სიცილი
994
995 liē, liě
996 miē
997 mī, mǐ
998 zhǐ
999
1000
1001 gē, kǎ, lo, luò
1002
1003 huī
1004
1005
1006 xuān
1007 xiū
1008
1009
1010
1011 shěn
1012
1013 pài
1014 gén
1015 kuāng
1016
1017 xiāo
1018
1019 huì, yuě
1020 kuài
1021 duǒ
1022
1023 nóng
1024 mōu
1025 lòng
1026
1027 chī
1028 lī, li
1029
1030 xiào 1)ხველა 2)ქშინვა, ქოშინი, კუთვა 3)ღრიალი
1031
1032
1033 zhā
1034
1035 gěng
1036
1037 yàn
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046 zuò
1047
1048
1049
1050
1051 mài
1052 hǒng
1053
1054
1055 suǒ
1056 zào
1057
1058 fěng
1059
1060
1061 shuā
1062
1063 ჭიკჭიკი, ჩიტ(ებ)ის ხმიანობა
1064 ǎn
1065
1066
1067
1068
1069
1070 shà
1071
1072 ái
1073 zhāo, zhōu
1074
1075 lín
1076
1077
1078
1079 cuì
1080
1081
1082 táo
1083 dàn ჭამა, კვებვა
1084
1085 chuài, chuò 1)წოვა, წრუპვა 2)ქვითინი, ტირილი
1086
1087
1088
1089 1)პირით ჭერა 2)სათუთად მოვლა
1090
1091
1092 zhě
1093 zhuàn
1094 niè
1095
1096
1097
1098 chǎn
1099 bo
1100 dìng
1101 lāng
1102
1103 chì
1104 1)ტირილი, წუწუნი, ჩივლი 2)ყმუილი, ყეფა 3)ჭიკჭიკი
1105
1106 jiū 1)ბავშვის ტირილი 2)ჭიკჭიკი
1107 პირღებინება
1108 yóng, yú
1109 nán საუბრის გაგრძელება, ყბედობა, ლაქლაქი, ბუტბუტი
1110 zhé
1111 jiē
1112 dié, zhá
1113
1114
1115 nuò
1116 yīn
1117
1118
1119
1120 huì ნისკარტი
1121
1122 kuì ამოხვნეშა, ამოოხვრა
1123
1124 huáng
1125
1126
1127 1)ტირილი, ყვირილი, ღრიალი 2)ჭიხვინი, ხვიხვინი
1128 მეტაფორა
1129
1130
1131 qiáo
1132
1133
1134
1135
1136 chā, zhā
1137 miāo
1138
1139 kuí
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147 shà ხრინწი, ჩახლეჩა (ხმის), ხრინწიანი, ჩახლეჩილი (ხმა)
1148
1149
1150
1151
1152
1153 suō
1154
1155 hài
1156 kē, kè
1157
1158 chēn გაბრაზებულად ყოფნა, (ვინმეზე ან რამეზე) გაბრაზება
1159
1160 sōu
1161
1162 ტირილის ხმა, ქვითინი
1163
1164 shì
1165
1166 jiē 1)ამოხვნეშა 2)აფსუს
1167
1168 chī 1)სიცილი, ჩაცინება, ქირქილი და.ა.შ. 2)დაცინვა
1169 háo
1170
1171 qín
1172 niè
1173
1174
1175 diǎ
1176 ǎi, ài
1177 tōng
1178
1179 áo
1180 ყბედობა
1181
1182 sǒu 1)ძაღლის მიქსევა 2)შეგულიანება, წაქეზება
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190 piào
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197 ōu, ǒu, òu, xū, ou au1, au2
1198 მოწონების წამოძახილი
1199 cháng
1200 shī, xū
1201 dē, dēi
1202
1203 lei
1204
1205
1206 tāng
1207
1208 bēng
1209 yīng
1210
1211
1212
1213 1)ქროლვის ხმა 2)წინ გავარდნა
1214
1215 zuō
1216 pēng
1217
1218 1)ყვირილი, ღრიალი 2)სტვენა
1219
1220
1221 1)ცხენის ჭიხვინი, ხვიხვინი
2)ხმაჩახრინწული
(კანტ.) ხველა
1222
1223
1224 liáo
1225
1226
1227 xùn
1228
1229 zǔn
1230
1231 chuáng
1232
1233 cēng გალანძღვა, დაყვირება (უყვირის)
1234 jiào
1235
1236
1237
1238 dēng
1239
1240 juē
1241 qín
1242
1243 niè 1)ღეჭვა
2)კბენა
3)ღრღნა, ხვრა
1244
1245
1246
1247
1248 jìn 1)დახურვა, დაკეტვა 2)ჩუმად ყოფნა, ხმის ვერ ამოღება
1249
1250
1251 è
1252 1)ბოყინი 2)აფსუს
1253 shì კბენა
1254
1255
1256 xué
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263 sāi
1264
1265 1)ბრძანება, ინსტრუქტირება 2)ბრალდება
1266
1267 huō
1268
1269 hāo ხმის გამოცემა
1270
1271
1272
1273 háo
1274
1275 cā, chā
1276
1277
1278
1279
1280 yín
1281
1282
1283
1284
1285 xiāo
1286 ყლაპვა, გადაყლაპვა
1287
1288
1289
1290
1291 1)გიდობა, გზის ჩვენება, წარმართვა 2)დახმარება; ხელშეწყობა; დახმარების აღმოჩენა
1292 huò
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301 1)ხმაურიანობა 2)აბუჩად აგდება
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310 ღრღნა, ხვრა
1311 nāng
1312
1313 0
1314
1315
1316 qiú
1317 jiǎn
1318 xìn
1319 nān
1320
1321 dùn, tún
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329 1)შეტყუება, მიტყუება, შეცდენა 2)სატყუარა;
მახე, ხაფანგი;
ცდუნება, საცდური 3)მოტყუება, გაცურება, გადაგდება
1330
1331
1332
1333 lún
1334
1335 qūn
1336
1337 líng
1338
1339 yòu
1340
1341
1342 1)ბაღ, ბაღჩა 2)დამუშავებული მინდორი
1343
1344
1345
1346
1347 qīng
1348 ერი, ქვეყანა, ერ-ქვეყანა
1349 chuí
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356 დიაგრამა, გეგმა, რუკა, მონახაზი, ნახატი და.ა.შ.
1357
1358 lüè
1359
1360 huán, yuán
1361
1362
1363 wéi, xū
1364
1365
1366 guī
1367
1368
1369
1370 zhèn
1371
1372 kuàng
1373
1374 bǎn
1375
1376
1377 fèn
1378 bèn
1379 tān
1380 kǎn 1)ორმო 2)ორმო-ხაფანგი 3)კრიზისი
1381
1382
1383
1384
1385
1386 kūn 1)მიწა 2)ქალი; ქალური
1387 tuó
1388 gān თიხა, თიხის ჭურჭელი
1389 píng
1390 diàn
1391
1392 jiōng
1393
1394
1395 ào
1396
1397
1398 kē, kě
1399
1400 chè
1401
1402 lǒng
1403
1404 dòng, tóng
1405
1406 gāi საზღვარი
1407
1408 hòu
1409
1410
1411 yáo
1412 duǒ, duò
1413
1414
1415 chá
1416 yáng
1417 yín
1418
1419 gòu
1420 yuán
1421 dié
1422 shǎng
1423 è
1424
1425 da
1426 dàng
1427 kǎi
1428 nǎo
1429 ān
1430
1431 hàn
1432
1433
1434 gěng
1435
1436 què
1437 yǒng
1438
1439 làng
1440 shān
1441 liè
1442 bù, pǔ 1)ვაკე, არენა 2)პორტი 3)ბაზარი
1443 chéng
1444
1445 shí
1446 xūn
1447 guō
1448
1449 1)ველი, მინდორი 2)უდაბნო, უკაცრიელი ადგილი
1450 niàn
1451
1452
1453
1454
1455 tǎng
1456 dài
1457 ǎn
1458
1459
1460
1461 zhí თიხამიწა
1462 duǒ
1463
1464
1465
1466 კონცხი
1467 sào
1468
1469 kūn
1470
1471
1472 jǐn
1473
1474
1475
1476 péng დაფვლა, დამარხვა
1477
1478
1479 lèng
1480 qiàn
1481
1482
1483 yīn
1484 სადნობი ქოთანი, სადნობი თასი (ლითონის და.ა.შ. გასადნობად)
1485 dié
1486 hòu
1487
1488 ruán
1489 è
1490
1491
1492 ერთ-ერთი ისტორიულ-ლეგნდარული ბრძენი იმპერატორი
1493 yàn ჯებირი, დამბა, თხრილი, კაშხალი, მიწაყრილი და.ა.შ.
1494
1495
1496
1497
1498 gāng
1499
1500
1501
1502 léng
1503 wān
1504
1505
1506
1507 chéng
1508
1509 ქანდარა
1510
1511
1512
1513
1514
1515 bàng
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523 yuán
1524 lǎng
1525
1526 鹿 chén
1527 თხრილი, ღრმული, ორმო, სანგარი და.ა.შ.
1528
1529
1530 shú
1531
1532 chí
1533 màn
1534 kàn
1535 yōng
1536
1537 jìn
1538 shāng
1539
1540
1541
1542
1543
1544 fán
1545 dūn
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553 ოთხი კედელი
1554 კედელი
1555
1556
1557 yōng
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565 ხეობა, ხევი
1566
1567
1568
1569 háo თხრილი, სანგარი, ტრანშეა, არხი
1570
1571
1572
1573
1574 თიხის ქილა ან დოქი
1575
1576
1577 lǒng
1578
1579
1580
1581
1582
1583 rén ზეციური 10 ღერძიდან IX, ჩინური კალენდრის IX ნიშანი
1584
1585
1586
1587
1588
1589 kǔn
1590
1591 სიძე
1592 კორიდორი
1593 寿 დღეგრძელობა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600 0
1601
1602
1603 kuí
1604
1605
1606 1)ადრიანი დილა, აისი, რიჟრაჟი 2)წინა
1607
1608
1609
1610 yín
1611 huǒ
1612 guài
1613 yāo
1614 hāng
1615
1616
1617 kuǎng
1618 jiā jiá
1619 lián
1620 huàn
1621 yǎn 1)მალე 2)ნარჩენები 3)სუსტი, უძლური, უღონო
1622
1623 kuí
1624 1)მრავალრიცხოვნობა 2)ბრწყინ­ვა­ლე, ელ­ვა­რე
1625
1626 zhā
1627
1628 zàng, zhuǎng
1629 1)სად? რა? როგორ? 2)მსახური
1630
1631 ào
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639 shì
1640
1641
1642
1643 shuò
1644 fēi
1645
1646
1647 rèn
1648 yán
1649
1650 პროსტიტუცია
1651 jìn
1652
1653
1654 niū
1655 გარდაცვალებული დედა, განსვენებული დედა
1656
1657
1658
1659 guī
1660
1661
1662 zhóu
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670 qiè საყვარელი, ხასა, ხარჭა
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678 shān
1679 pīn
1680 მუცლად ღება, დაორსულება
1681 yáo
1682 shū
1683
1684 jiāo
1685 gòu
1686 ადულტერი, ცოლ-ქმრული ღალატი, გარყვნილება
1687
1688 zhí დისწული, ძმისწული (გოგო)
1689
1690 héng
1691 kuā
1692
1693
1694 chà
1695
1696 guǐ
1697 sōng
1698
1699 lóu
1700
1701 ráo
1702 luán
1703 pīng
1704
1705 suō 1)ცეკვა, ცელქობა 2)უსაქმურობა 3)სეირნობა
1706 wěi
1707
1708
1709 nà, nuó ელეგანტური, გრაციოზული, დელიკატუი, დახვეწილი
1710 juān
1711 shēn
1712
1713 é
1714 miǎn 1)(ბავშვის) გაჩენა 2)დაუზარელი
1715
1716
1717
1718 xián
1719 ვარსკვლავი
1720
1721 chāng მეძავი, როსკპი
1722 娿
1723 ē სილამაზე, გრაციოზულობა
1724 1)გვარი 2)თანავარსკვლავედი 3)ჩაცმა-ტარება
1725 biǎo
1726
1727 jié
1728
1729 xìng
1730 მოახლე, შინამოსამსახურე (გოგო)
1731
1732 zhōu
1733
1734
1735 jìng
1736
1737 უშვერი, უხამსი, უწმაწური, გარყვნლი და.ა.შ.
1738
1739
1740 huà
1741 chán
1742 tíng
1743
1744
1745 ruò
1746
1747 婿
1748
1749 měi
1750
1751
1752
1753
1754
1755 yīng
1756 mèi
1757 yuán, yuàn
1758 shì
1759
1760
1761
1762
1763
1764 ǎo
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771 yìng
1772 chī
1773
1774
1775 1)მოხუცი ქალი 2)დაბალი სოციალური ფენის ქალი
1776 დედა
1777 gòu 1)შეუღლება 2)დამეგობრება
1778 媿
1779 yuán
1780
1781 ტანწერწეტა და გრაციოზული
1782
1783
1784
1785 ài
1786 pín
1787
1788 piáo
1789 მოხუცი ქალი, ბებრუხანა
1790 léi
1791
1792 mān, màn
1793 zhāng
1794
1795
1796 yān მომხიბვლელი, მომაჯადოებელი
1797 cháng
1798 lào
1799
1800
1801
1802
1803
1804 qiáng
1805
1806
1807
1808 liáo
1809 嫿
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816 მაცდუნებელი და საყვარელი
1817
1818
1819 shàn
1820
1821 xuān
1822
1823
1824
1825
1826
1827 სეფექალი
1828
1829 1)ხასა 2)სუსტი
1830
1831 1)ჩვილი, ბალღი 2)შეწუხება
1832 niǎo 1)მხიარულობა, ცელქობა, თამაში (ეთამაშება)
2)ფლირტაობა
(კანტ.) ბრაზიანი, გაბრაზებული
1833 yíng
1834
1835
1836
1837 სიზარმაცე; ზარმაცი
1838 嬿 yàn
1839 shuāng ქვრივი (ქალი)
1840 1)შეწუხებული, დათრგუნული 2)ცხიმი 3)დედა
1841
1842 xiān
1843
1844
1845 jié
1846 jué
1847
1848
1849 bèi
1850 შეძლებისდაგვარად სიბეჯითე
1851 bāo
1852
1853 luán
1854
1855 nāo
1856
1857 shú
1858 chán
1859
1860
1861
1862 1)სწავლა, ცოდნა 2)სკოლა
1863 1)ბავშვი 2)სისხლიერი ნათესაობა
1864
1865
1866 niè
1867 孿
1868
1869
1870
1871 sòng 1)"სუნ"-ის დინასტია 2)გვარი
1872 1)ხორცი 2)რადიკალი №130
1873 fú, mì
1874 dàng
1875 wǎn
1876
1877 yòu
1878 huàn მოხელეები, მოხელეთა კორპუსი, ბიუროკრატია, მოხელე, ჩინოვნიკი და.ა.შ.
1879
1880
1881
1882 chéng
1883
1884 chén 1)საიმპერატორო 2)საიმპერატორო სასახლე
1885
1886
1887 zǎn
1888 1)მწუხარება 2)უსამართლობა, ბოროტება
1889 yín
1890
1891 mèi დაძინება, ძილი
1892
1893 ნამდვილი, ნაღდი, ჭეშმარიტი და.ა.შ.
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903 liáo 1)ცოტა, იშვიათი 2)ცარიელი, მიტოვებული, უკაცრიელი
1904 სიმართლე, ჭეშმარიტება, მართალი, ჭეშმარიტი
1905
1906
1907
1908 1)წერა, ხატვა, ხაზვა 2)შეთხზვა
1909
1910 liáo
1911 huán
1912 1)განძი, საგანძური, განძეულობა 2)ძვირფასეულობა, იშვიათი
1913 1)ფავორიტი, ფავორიტკა 2)მფარველობა, ფავორი
1914 1)განძი, საგანძური, განძეულობა 2)ძვირფასეულობა, იშვიათი
1915
1916
1917
1918
1919
1920 მონოპოლიზება, ერთის საკუთრებაში მოქცევა
1921 wèi, yù
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934 0 wāng
1935 liào
1936 yáo
1937 máng
1938
1939 wāng
1940
1941
1942
1943
1944
1945 丿 yǐn მართვა; ზედამხედველობა; დირექტორი
1946 kāo
1947
1948
1949
1950
1951
1952 გვამი
1953
1954 1)ზეძალა, გიგანტური ძალა 2)ჰერკულესი
1955
1956
1957 ē
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970 1)კლასი, ტიპი 2)განკუთვნა
1971
1972
1973
1974 ცადატყორცნა, ზემოთ აღმართვა
1975
1976
1977
1978
1979 jié
1980 1)მაღალი, ციცაბო, სალი 2)საშიში, სახიფათო
1981 qiān
1982
1983 cén
1984
1985
1986 xiàn
1987 ào
1988 lán
1989
1990 zuò
1991 მთა-გორიანი ადგილი, ბორცვნარი
1992
1993 gǒu
1994
1995 jū, qū არასწორი, უსწორმასწორო
1996 xiù
1997 jiǎ
1998 dài
1999
2000 mín
2001
2002 dōng
2003 岿 kuī
2004
2005 mǎo
2006 tóng
2007 xué
2008
2009
2010 xún
2011 dòng, tóng
2012
2013 shì, zhì 1)ზემოთ აღმართვა 2)დახოხოლავება
2014
2015
2016
2017
2018 yáo
2019 jiào, qiáo
2020 zhēng
2021 luán
2022 é ძალიან მაღალი, ცადატყორცნილი
2023
2024
2025 პიკი, მწვერვალი 2)აქლემის კუზი
2026 náo
2027
2028
2029
2030 峿
2031 làng
2032 kàn
2033 láo
2034 lái
2035 xiǎn
2036 kōng
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046 cuī
2047 პოსტი, პოზიცია
2048
2049
2050 léng
2051 jué
2052 guō
2053 yín
2054
2055
2056 xiáo
2057 yān
2058 sōng
2059
2060
2061
2062
2063
2064 wǎi
2065 fēng
2066 zǎi
2067 崿 è
2068
2069
2070
2071 shèng
2072 méi
2073
2074
2075
2076 chá
2077
2078 róng
2079
2080 qīn
2081
2082 lǒu
2083
2084
2085 sōng
2086
2087 wéi
2088 cuó
2089
2090
2091
2092
2093 zhàng
2094
2095 1)მაღალი, ფრიალო, ციცაბო 2)ახალი
2096
2097 კუნძული
2098
2099 céng
2100
2101
2102
2103
2104 lín
2105 dèng
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115 მაღალი, ფრიალო, ციცაბო
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122 კუნძული
2123 მწვერვალი
2124
2125
2126 diān
2127
2128
2129 chán ციცაბო, ფრიალო, არასწორი, უსწორმასწორო
2130
2131
2132 wēi მაღალი, ძალიან მაღალი, ცადატყორცნილი
2133
2134 მწვერვალი (მთის)
2135
2136
2137
2138
2139
2140 chuān
2141
2142
2143 მიწისქვეშა წყლები
2144
2145
2146 qiú
2147
2148
2149 1)საწყაო თასი 2)ღვინის ამფორა
2150
2151
2152 xùn
2153 巿
2154
2155
2156
2157 wéi
2158 tǎng 1)საგანძური 2)საზოგადოებრივი ფონდები
2159 pèi
2160
2161 zhì 1)წიგნის გადასაკრავი 2)აბგა, ჩანთა
2162 zhǒu ცოცხი
2163 1)ჩითეული, ფართლეული 2)სიმდიდრე, ქონება
2164
2165 píng
2166
2167
2168 zhēn
2169 shuì
2170
2171
2172
2173
2174 chóu, dào
2175
2176
2177
2178 wéi 1)კარავი 2)ფარდა, შირმა
2179
2180
2181
2182 guó
2183 1)სურათი, გრაგნილი 2)ცალი
2184
2185
2186 1)კარავი 2)კოღოების ბადე
2187 1)დახმარება 2)დაცვა 3)ფეხზე ამოცმა
2188
2189
2190