1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14266 HANZI ნათარგმნია 6653 სიტყვა…. აუდიო: 10376 Mp3
In this grade we have: 11631 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 kuà ㄎㄨㄚˋ იეროგლიფის კომპონენტი
2 丿
3 丿
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 zhòu
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52 广
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 huī
66
67
68
69
70
71
72
73 㨿
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84 xiǎn
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125 lōu
126
127
128
129
130 cǎn
131
132
133
134
135
136 chōu
137
138 jiǒng
139
140
141
142
143
144
145 qióng
146
147
148
149
150
151
152
153 zhè
154
155
156
157
158
159
160
161
162 xīn
163 yàn
164
165
166 chū
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177 jué
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192 yìn
193 chūn
194
195
196
197
198 shī
199 jiāo
200 liè
201
202
203
204
205
206
207
208 yǎn
209
210
211
212
213
214 miǎn ㄇㄧㄢˇ min5
215
216
217
218 chéng დახმარება, მიშველება
219
220
221 1)ორივე, ორთავე, წყვილი
2)თეილი (წონის ერთეული ძველ ჩინეთში და შორეულ აღმოსავლეთში), უნცია
222
223 1)…ის თანაბარი
2)გვერდიგვერდ
3)და, ასევე; უფრო მეტიც
4)ორივე
224 0 gǔn ㄍㄨㄣˇ jat1 kwan2
225
226
227
228
229
230
231
232 zhǔ ㄓㄨˇ zyu2
233
234 dān სინგური, სურინჯი
235 jǐng ㄐㄧㄥˇ zeng2 zing2 1)(საჭმლის) თასი 2)ჭა
236 丿 丿 丿 0 piě ㄆㄧㄝˇ pit3
237 丿
238 丿
239 丿 nǎi 1)მაშინ 2)ნამდვილად 3)ბოლოსდაბოლოს 4)სახელდობრ
240 丿
241 丿 tuō
242 丿
243 丿 zhà პირველად, პირველ ჯერზე
244 丿
245 丿 qiáo
246 丿
247 丿 1)ამხედრება
2)სატრანსპორტო საშუალებების მთვლელი
248
249
250 miē, niè
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269 qián 1)შრობა 2)პირველი ჰექსაგრამა 3)მზის სითბოსმყოფლობა; ნაყოფიერება
270 乿
271 guī ㄍㄨㄟ gau1 gwai1 gwan1 kau1 1)კუ 2)ნაღალატევი ქმარი
272
273
274
275
276 0 jué ㄐㄩㄝˊ kyut3
277
278
279 chù
280
281
282
283 gèn 1)გადაჭიმვა 2)დან, გან
284
285 yà yā ㄧㄚˋ ㄧㄚ aa3 ngaa3 1)აზია 2)მეორე
286
287
288 jí, qì
289 0 tóu ㄊㄡˊ tau4
290 kàng
291 hài ასტროლოგიური-მეტაფიზიკური დედამიწის 12 სვეტიდან მე-12
292 hēng მშვიდობიანად, განვითარებაში, უპრობლემოდ და.ა.შ.
293
294
295
296
297
298 xiè
299 dǎn
300
301 duǒ
302 wěi
303 0 რადიკალი №9
304
305
306
307
308 dīng
309
310 pū, pú
311
312 zhǎng
313
314 ბუდა
315 lún
316
317 shì
318
319 tóng
320 rèn
321 qiān
322
323
324
325 jiǎ fǎn ㄐㄧㄚˇ ㄈㄢˇ faan2 gaa2
326 zhòng
327
328
329
330
331
332 xǐn
333 kàng
334
335
336
337
338
339 1)დეპუტატი 2)ვიცე…
340 chuán yún ㄔㄨㄢˊ ㄩㄣˊ
341
342 qiàn
343 chāng
344 cāng
345
346 zhù
347
348
349
350
351 gā, jiā, qié
352
353
354 diàn
355 1)დაცდა, დალოდება 2)ზურგის შექცევა
356
357
358
359 zuǒ
360 yòu
361
362 tuó 1)სხვა, ის 2)ერთ-ერთი გვარი 3)ტვირთი
363 shé
364
365 gōu
366 nìng ფარისევლობა,პირფერობა, მლიქვნელობა
367 tóng
368
369
370
371 qiān
372
373
374
375 lǎo
376 yáng
377 bǎi
378
379 nài
380 bìng ㄅㄧㄥˋ bing3 ping3
381
382
383 huó
384
385 quán
386 tiāo
387 jiǎo
388
389
390
391 shēn
392 tuō
393 kǎn
394 zhí
395
396 lái, lài ㄌㄞˊ ㄌㄞˋ ㄌㄞˊ, ㄌㄞˋ lai4 loi4 loi6 *ləi ləi
397
398 kuǎ 1)აქცენტით ლაპარაკი
2)დიდი და მოუქნელი
399
400 shì
401 zhū
402
403 yòu
404 móu
405
406 dòng
407 chà
408
409
410 jià ㄐㄧㄚˋ
411
412 jiǎo, yáo
413 kuài
414 chái
415 nóng
416 hóu, hòu
417
418
419
420
421 ㄒㄧˋ
422 é
423 qiú
424
425
426 qiào
427 yǒng
428
429
430
431
432 pīng
433
434 qí, sì
435
436 chóu
437 yǎn
438
439
440 pái
441
442 biào
443 chù
444
445 fèng
446 ǎn
447
448
449 倀
450
451
452
453
454
455
456 guān
457 shū
458
459
460 tán
461 jué, juè
462 xìng
463
464
465
466 jìng
467
468
469
470 kǒng
471
472 qiàn
473
474
475 zhuō
476
477 luǒ
478
479 ყველა
480
481
482
483
484
485 chēng
486 yǎn
487
488
489 ruò
490 wēi
491
492 xié
493
494
495
496
497
498
499
500
501 zǒng
502 miǎn
503
504 xiè
505
506
507 cè zè ㄘㄜˋ ㄗㄜˋ zak1 *jriək jriək
508
509 პარვა, მოპარვა
510
511 lóu, lǚ
512
513 fèn
514 kuǐ
515
516
517
518
519
520
521
522 jué
523
524
525
526
527
528
529
530 dǎi
531
532 tǎng
533 bīn
534 nuó
535
536
537
538 1)გამრავლება, გავრცელება
2)გადაცემა (გადასცა)
539 ㄩˇ jyu2 qiǒ
540
541
542 chì
543
544
545 lǚ, lóu
546
547
548
549
550
551 xiān ㄒㄧㄢ sin1 *siɛn, siɛn
552
553 zhuàn
554
555 zǔn
556
557
558 liáo
559
560
561
562 jiàn ㄐㄧㄢˋ zim3
563
564 jiǎo ㄐㄧㄠˇ
565 jiù
566 sēng
567
568
569 jiāo
570 jiàn
571 tóng
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586 jǐng
587 xuān
588
589
590
591 dān
592
593
594
595
596
597
598 寿 chóu ㄔㄡˊ cau4 djhiou
599 chái ㄔㄞˊ caai4 jrhæi
600
601 jǐn ㄐㄧㄣˇ zeon2
602
603
604
605 lěi
606
607 biāo
608
609
610
611
612 chǔ, chú
613 chán
614
615
616
617
618 nuó მდიდარი
619 tǎng ㄊㄤˇ tong2
620 yǎn ㄧㄢˇ
621
622 0
623
624
625 1)კურდღელი
2)ბოცვერი
626
627
628 დედალი მარტორქა
629 yǎn
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641 ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧㄤˋ loeng5 liɑ̀ng liɑ̌ng
642
643
644 lán
645
646 cí, zī
647 1)იმედის ქონა
2)სურვილი
3)ჰებეის პროვინცია
648 chǎn
649 0
650
651
652
653
654 gāng
655 rǎn
656
657
658 jiǒng
659
660 zhòu
661
662
663 miǎn 1)გვირგვინი
2)ცერემონიალური თავსარქმელი
664 0
665 rǒng
666
667
668
669 zhǒng
670
671 míng
672
673
674
675 féng
676
677
678
679 xiǎn
680 liè
681
682
683 sōng
684
685
686 diāo
687
688
689
690 lǐn
691 lǐn
692
693
694
695 fèng
696
697
698
699
700 kǎi
701 huáng დედალი ფენიქსი (ფრინველი)
702 kǎi
703 dèng
704
705
706 dàng
707 hán
708 záo
709 diāo
710 0
711 rèn
712
713
714 chú
715 wěn
716
717 yuè
718 liú
719
720
721
722
723
724
725 bào, páo
726
727 chàn
728 jǐng
729
730
731 ამოთხრა
732
733
734
735 guì
736
737 guì
738 kǎi
739 duò
740 პარსვა, გაპარსვა
741 ყელის გამოჭრა
742
743
744 kēi დაპყრობა, დამორჩილება, დაძლევა; გაკვეთა
745 ორად გაჭრა, შუაზე გაკვეთა; შეწინააღმდეგება, არ დათანხმება
746
747
748 guǎ
749 jiàn
750
751 fèi
752
753
754
755
756 wān
757
758
759 duō
760 shàn
761
762
763
764
765 მოკლე შენიშვნა, ოფიციალური კომუნიკე
766 წამახვა, გალესვა; ფრთხილად, გულისყურით
767
768
769
770
771
772 piāo დააჩაღება, გაძარცვა; ჩამოჭრა
773 jiǎo განადგურება, ნგრევა, დანგრევა, აღგვა, წარხოცვა
774 qiāo
775 jué
776 გაყოფა, დაყოფა, გამიჯვნა, მიჯნის გავლება
777 zhá
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 mài
790
791
792 shào
793
794
795
796
797
798 jié
799
800 jìn jìng
801
802
803
804 xūn
805
806 qíng
807 měng
808
809 lè, lēi დახრჩობა, მოხრჩობა; მოჭერა, წაჭერა
810 miǎn
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823 მოსპობა, განადგურება, აღგვა, წარხოცვა, ამოწყვეტა და.ა.შ.
824
825
826
827 xié
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839 xiōng
840
841
842
843 ცოცვა, ხოხვა, ბობღვა
844 páo აყირო
845 ხოხვა, ცოცვა, ბობღვა
846
847
848 1)კოვზი, ჩამჩა
2)სატევარი, ბებუთი
849
850 0 fāng
851
852
853
854
855 jiàng
856 kuāng
857 xiá ყუთი, კოლოფი
858 guǐ
859
860
861 kuì
862
863
864
865
866
867
868
869 0
870
871 biǎn
872
873 ოლქი, მხარე, რეგიონი, უბანი; გვარი
874
875
876
877 ჯარისკაცი; მსახური; საბოლოოდ, ბოლოსდაბოლოს
878 huì
879
880
881
882
883 cù, zú
884
885
886
887 bo, bǔ
888
889 biàn
890
891
892 yǒu
893
894 guà წინასწარმეტყველება, მკითხაობა, მარჩიელობა
895
896
897
898 áng
899 zhī საწყაო, ღვინს სასმისი
900 mǎo
901
902 luǎn
903
904 jǐn
905
906
907
908 qīng დიდებული; მაღალი რანგის ოფიცერი
909
910 è
911 shè
912
913
914
915
916 máng დიდი, ვეებერთელა, ზონზროხა, მსუქანი და დიდი; დაბნეული
917
918
919
920 cuò
921
922 საპირფარეშო, ტუალეტი, ფეხსალაგი, ჩეჩმა
923 yǎn
924
925 jué ის
926 jiù საჯინიბო, თავლა
927
928 yàn, yā, yān ㄧㄢ,ˋ ㄧㄚ, ㄧㄢ
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940 sān
941 მონაწილეობის მიღება, ჩარევა; ჟენშენი
942
943
944 ài
945 dài
946
947
948 zhuó
949 xiá
950 sǒu ასაკოვანი პიროვნება, მოხუცი
951 ruì
952
953 kòu
954 chì
955
956
957
958
959 yāo
960 ინჩი
961
962 zhā
963
964
965 ā
966
967 jūn
968
969 fèi ყეფა
970
971 qìn
972
973
974 háng, kēng ყელი
975 shǔn მოწოვა
976
977 zhī, zī
978 yǐn
979
980
981 ხმის აწევა, დაყვირება; ენის დაბმა, ენაბლუობა
982 hōng (ჩინ.) 1)აუმ, ომ - მარცვალი სანსკრიტულ ენაზე, რომელიც ინდუიზმში, ბუდიზმსა და ჯაინიზმში წმინდად ითვლება. 2)ქვემოთ
(კანტ.) ჩლუნგი, ყეყეჩი, ტუტუცი
983
984
985 è, e
986 mèn
987
988
989
990
991
992
993 ḿ
994
995 dāi
996
997 bei
998 guō
999 qiāng, qiàng
1000
1001
1002
1003
1004 ḿ, m̀
1005 lìng
1006 yōu
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013 gū, guā (ბავშვის) ტირილი
1014
1015
1016 náo ხმაური, ხმაურიანი
1017 xiā ჩაყლაპვა, გადაყლაპვა, დალევა
1018 pēi
1019
1020
1021
1022
1023 duō მრისხანების ყვირილი, ბრაზიანი ყვირილი
1024
1025 páo ღრიალი
1026
1027
1028
1029 hāi
1030 jiù
1031 yǒng
1032
1033 zhòu დაწყევლა, კრულვა, შეჩვენება, გათვალვა, მაგიურად შელოცვა და.ა.შ.
1034 kā, kǎ
1035
1036
1037 dōng
1038 níng
1039
1040
1041 èr
1042
1043 guāng
1044 zhà ლანძღვა, გინება, დაყვირება, ყვირილი, ბღავილი, ღრიალი და.ა.შ.
1045 1)კნავილი 2)კბენა 3)სიცილი
1046
1047 liē, liě
1048 miē
1049 mī, mǐ
1050 zhǐ
1051
1052
1053 gē, kǎ, lo, luò
1054
1055 huī
1056
1057
1058 xuān
1059 xiū
1060
1061
1062
1063 shěn
1064 zāi
1065
1066 pài
1067 gén
1068 kuāng
1069
1070 xiāo
1071
1072 huì, yuě
1073 huā, huá
1074 kuài
1075 duǒ
1076
1077 nóng
1078 mōu
1079
1080 lòng
1081
1082 chī
1083 lī, li
1084
1085 xiào 1)ხველა 2)ქშინვა, ქოშინი, კუთვა 3)ღრიალი
1086
1087
1088 zhā
1089
1090 gěng
1091
1092 yàn
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101 zuò
1102
1103
1104
1105
1106 mài
1107 hǒng
1108
1109
1110 suǒ
1111 zào
1112 huàn
1113
1114 fěng
1115
1116
1117 shuā
1118
1119 ჭიკჭიკი, ჩიტ(ებ)ის ხმიანობა
1120 ǎn
1121
1122
1123
1124
1125
1126 shà
1127
1128 ái
1129 zhāo, zhōu
1130 zhuó
1131
1132 lín
1133
1134
1135
1136 cuì
1137
1138
1139 táo
1140 dàn ჭამა, კვებვა
1141
1142 chuài, chuò 1)წოვა, წრუპვა 2)ქვითინი, ტირილი
1143
1144
1145
1146 1)პირით ჭერა 2)სათუთად მოვლა
1147
1148
1149 zhě
1150 zhuàn
1151 niè
1152
1153
1154
1155 chǎn
1156 bo
1157 dìng
1158 lāng
1159
1160 chì
1161 1)ტირილი, წუწუნი, ჩივლი 2)ყმუილი, ყეფა 3)ჭიკჭიკი
1162
1163 jiū 1)ბავშვის ტირილი 2)ჭიკჭიკი
1164 პირღებინება
1165 yóng, yú
1166 nán საუბრის გაგრძელება, ყბედობა, ლაქლაქი, ბუტბუტი
1167 zhé
1168 jiē
1169 dié, zhá
1170
1171
1172 nuò
1173 yīn
1174
1175
1176
1177 huì ნისკარტი
1178
1179 kuì ამოხვნეშა, ამოოხვრა
1180
1181 huáng
1182
1183
1184 xuān
1185 1)ტირილი, ყვირილი, ღრიალი 2)ჭიხვინი, ხვიხვინი
1186 მეტაფორა
1187
1188
1189 qiáo
1190
1191
1192
1193
1194 chā, zhā
1195 miāo
1196
1197 kuí
1198
1199
1200 lóu, lou
1201
1202
1203
1204
1205
1206 shà ხრინწი, ჩახლეჩა (ხმის), ხრინწიანი, ჩახლეჩილი (ხმა)
1207
1208
1209
1210
1211
1212 suō
1213
1214 hài
1215 kē, kè
1216
1217 chēn გაბრაზებულად ყოფნა, (ვინმეზე ან რამეზე) გაბრაზება
1218
1219 sōu
1220
1221 ტირილის ხმა, ქვითინი
1222
1223 shì
1224
1225 jiē 1)ამოხვნეშა 2)აფსუს
1226 wēng
1227
1228 chī 1)სიცილი, ჩაცინება, ქირქილი და.ა.შ. 2)დაცინვა
1229 háo
1230
1231 qín
1232 niè
1233
1234
1235 diǎ
1236 ǎi, ài
1237 tōng
1238
1239 áo
1240 ყბედობა
1241
1242 sǒu 1)ძაღლის მიქსევა 2)შეგულიანება, წაქეზება
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250 piào
1251
1252 gā, gá, gǎ
1253
1254
1255
1256
1257
1258 ōu, ǒu, òu, xū, ou au1, au2
1259 მოწონების წამოძახილი
1260 cháng
1261 shī, xū
1262 dē, dēi
1263
1264 lei
1265
1266
1267 tāng
1268
1269 bēng
1270 yīng
1271
1272
1273
1274 1)ქროლვის ხმა 2)წინ გავარდნა
1275
1276 zuō
1277 pēng
1278
1279 1)ყვირილი, ღრიალი 2)სტვენა
1280
1281
1282 1)ცხენის ჭიხვინი, ხვიხვინი
2)ხმაჩახრინწული
(კანტ.) ხველა
1283
1284
1285 liáo
1286
1287
1288 xùn
1289
1290 zǔn
1291
1292 chuáng
1293
1294 cēng გალანძღვა, დაყვირება (უყვირის)
1295 jiào
1296
1297
1298
1299 dēng
1300
1301 juē
1302 qín
1303
1304 niè 1)ღეჭვა
2)კბენა
3)ღრღნა, ხვრა
1305
1306
1307
1308
1309 ō
1310 jìn 1)დახურვა, დაკეტვა 2)ჩუმად ყოფნა, ხმის ვერ ამოღება
1311
1312
1313 è
1314 1)ბოყინი 2)აფსუს
1315 shì კბენა
1316
1317
1318 xué
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325 sāi
1326
1327 1)ბრძანება, ინსტრუქტირება 2)ბრალდება
1328
1329 huō
1330
1331 hāo ხმის გამოცემა
1332
1333
1334
1335 háo
1336
1337 cā, chā
1338
1339
1340
1341
1342 yín
1343
1344
1345
1346
1347 xiāo
1348 ყლაპვა, გადაყლაპვა
1349
1350
1351
1352
1353 1)გიდობა, გზის ჩვენება, წარმართვა 2)დახმარება; ხელშეწყობა; დახმარების აღმოჩენა
1354 huò
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363 1)ხმაურიანობა 2)აბუჩად აგდება
1364
1365
1366
1367
1368 nāng, náng
1369
1370
1371
1372
1373 ღრღნა, ხვრა
1374 nāng
1375
1376 0
1377
1378
1379 qiú
1380 jiǎn
1381 xìn
1382 nān
1383
1384 dùn, tún
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392 1)შეტყუება, მიტყუება, შეცდენა 2)სატყუარა;
მახე, ხაფანგი;
ცდუნება, საცდური 3)მოტყუება, გაცურება, გადაგდება
1393
1394 cōng
1395
1396
1397 lún
1398
1399 qūn
1400
1401 líng
1402
1403 yòu
1404
1405
1406 1)ბაღ, ბაღჩა 2)დამუშავებული მინდორი
1407
1408
1409
1410
1411 qīng
1412 ერი, ქვეყანა, ერ-ქვეყანა
1413 chuí
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420 დიაგრამა, გეგმა, რუკა, მონახაზი, ნახატი და.ა.შ.
1421
1422 lüè
1423
1424 huán, yuán
1425
1426
1427 wéi, xū
1428
1429
1430 guī
1431
1432
1433
1434 zhèn
1435
1436 kuàng
1437
1438 bǎn
1439
1440
1441 fāng, fáng
1442 fèn
1443 bèn
1444 tān
1445 kǎn 1)ორმო 2)ორმო-ხაფანგი 3)კრიზისი
1446
1447
1448
1449
1450
1451 zhuì
1452 kūn 1)მიწა 2)ქალი; ქალური
1453 tuó
1454 gān თიხა, თიხის ჭურჭელი
1455 píng
1456 diàn
1457
1458
1459 jiōng
1460
1461
1462 ào
1463
1464
1465 kē, kě
1466
1467 chè
1468
1469 lǒng
1470
1471 dòng, tóng
1472
1473 lěi
1474 gāi საზღვარი
1475
1476 hòu
1477
1478
1479 yáo
1480 duǒ, duò
1481
1482
1483 chá
1484 yáng
1485 yín
1486
1487 gòu
1488 yuán
1489 dié
1490 kěn
1491 shǎng
1492 è
1493
1494 kuǎ
1495 da
1496 dàng
1497 kǎi
1498 nǎo
1499 ān
1500
1501 hàn
1502
1503
1504 gěng
1505 āi
1506
1507 què
1508 yǒng
1509
1510 làng
1511 shān
1512 liè
1513 bù, pǔ 1)ვაკე, არენა 2)პორტი 3)ბაზარი
1514 chéng
1515
1516 shí
1517 xūn
1518 guō
1519
1520 1)ველი, მინდორი 2)უდაბნო, უკაცრიელი ადგილი
1521 niàn
1522 საპორტო ქალაქი
1523
1524
1525
1526
1527 tǎng
1528 dài
1529 ǎn
1530
1531
1532
1533 zhí თიხამიწა
1534 duǒ
1535
1536
1537
1538 კონცხი
1539 sào
1540
1541 kūn
1542
1543
1544 jǐn
1545
1546
1547
1548 péng დაფვლა, დამარხვა
1549
1550
1551 lèng
1552 qiàn
1553
1554
1555 yīn
1556 სადნობი ქოთანი, სადნობი თასი (ლითონის და.ა.შ. გასადნობად)
1557 dié
1558 hòu
1559
1560 ruán
1561 è
1562
1563
1564 ერთ-ერთი ისტორიულ-ლეგნდარული ბრძენი იმპერატორი
1565 yàn ჯებირი, დამბა, თხრილი, კაშხალი, მიწაყრილი და.ა.შ.
1566
1567
1568
1569
1570 gāng
1571
1572
1573
1574 léng
1575 wān
1576
1577
1578
1579 chéng
1580
1581 ქანდარა
1582
1583
1584
1585
1586
1587 bàng
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595 yuán
1596 lǎng
1597
1598 鹿 chén
1599 თხრილი, ღრმული, ორმო, სანგარი და.ა.შ.
1600
1601
1602 shú
1603
1604 chí
1605 màn
1606 kàn
1607 yōng
1608
1609 jìn
1610 shāng
1611
1612
1613
1614
1615
1616 fán
1617 dūn
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625 ოთხი კედელი
1626 კედელი
1627
1628
1629 yōng
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637 ხეობა, ხევი
1638
1639
1640
1641 háo თხრილი, სანგარი, ტრანშეა, არხი
1642
1643
1644
1645
1646 თიხის ქილა ან დოქი
1647
1648
1649 lǒng
1650
1651
1652
1653
1654
1655 rén ზეციური 10 ღერძიდან IX, ჩინური კალენდრის IX ნიშანი
1656
1657
1658
1659
1660
1661 kǔn
1662
1663
1664 სიძე
1665 კორიდორი
1666 寿 დღეგრძელობა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673 0
1674
1675
1676 kuí
1677
1678
1679 1)ადრიანი დილა, აისი, რიჟრაჟი 2)წინა
1680
1681
1682
1683 yín
1684 huǒ
1685 guài
1686 yāo
1687 hāng
1688
1689
1690 kuǎng
1691 jiā jiá
1692 lián
1693 huàn
1694 yǎn 1)მალე 2)ნარჩენები 3)სუსტი, უძლური, უღონო
1695
1696 kuí
1697 1)მრავალრიცხოვნობა 2)ბრწყინ­ვა­ლე, ელ­ვა­რე
1698
1699 zhā
1700
1701 zàng, zhuǎng
1702 1)სად? რა? როგორ? 2)მსახური
1703
1704 ào
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712 shì
1713
1714
1715 jiān ეშმაკი, ცბიერი, საზიზღარი, საძაგელი, ყალბი და.ა.შ.
1716
1717 shuò
1718 fēi
1719
1720
1721 rèn
1722 yán
1723
1724 პროსტიტუცია
1725 yāo უცნაური, ზებუნებრივი
1726 jìn
1727
1728
1729 niū
1730 გარდაცვალებული დედა, განსვენებული დედა
1731
1732
1733
1734 guī
1735
1736
1737 zhóu
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745 qiè საყვარელი, ხასა, ხარჭა
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753 shān
1754 pīn
1755 მუცლად ღება, დაორსულება
1756 yáo
1757 jiāng 1)(ჩინური) გვარი 2)კოჭა (მცენარე)
1758 shū
1759
1760 jiāo
1761 gòu
1762 ადულტერი, ცოლ-ქმრული ღალატი, გარყვნილება
1763
1764 zhí დისწული, ძმისწული (გოგო)
1765
1766
1767 héng
1768 kuā
1769
1770
1771 chà
1772
1773 guǐ
1774 sōng
1775
1776 lóu
1777
1778 ráo
1779 luán
1780 pīng
1781
1782 suō 1)ცეკვა, ცელქობა 2)უსაქმურობა 3)სეირნობა
1783 wěi
1784
1785
1786 nà, nuó ელეგანტური, გრაციოზული, დელიკატუი, დახვეწილი
1787 juān
1788 shēn
1789
1790 é
1791 miǎn 1)(ბავშვის) გაჩენა 2)დაუზარელი
1792
1793
1794
1795 xián
1796 ვარსკვლავი
1797
1798 chāng მეძავი, როსკპი
1799 娿
1800 ē სილამაზე, გრაციოზულობა
1801 1)გვარი 2)თანავარსკვლავედი 3)ჩაცმა-ტარება
1802 wǎn სანდომიანი, მიმზიდველი
1803 biǎo
1804
1805 jié
1806
1807 xìng
1808 მოახლე, შინამოსამსახურე (გოგო)
1809
1810 zhōu
1811
1812
1813 jìng
1814
1815 უშვერი, უხამსი, უწმაწური, გარყვნლი და.ა.შ.
1816
1817
1818 huà
1819 chán
1820 shěn
1821 tíng
1822
1823
1824 ruò
1825
1826 婿
1827
1828 měi
1829
1830
1831
1832
1833
1834 yīng
1835 mèi
1836 yuán, yuàn
1837 shì
1838
1839
1840
1841
1842
1843 ǎo
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850 yìng
1851 chī
1852
1853
1854 1)მოხუცი ქალი 2)დაბალი სოციალური ფენის ქალი
1855 დედა
1856 gòu 1)შეუღლება 2)დამეგობრება
1857 媿
1858 yuán
1859
1860 ტანწერწეტა და გრაციოზული
1861
1862
1863
1864 ài
1865 pín
1866
1867 piáo
1868 მოხუცი ქალი, ბებრუხანა
1869 léi
1870
1871 mān, màn
1872 zhāng
1873
1874
1875 yān მომხიბვლელი, მომაჯადოებელი
1876 cháng
1877 lào
1878
1879
1880
1881
1882
1883 qiáng
1884
1885
1886
1887 liáo
1888 嫿
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895 მაცდუნებელი და საყვარელი
1896
1897
1898 shàn
1899
1900 xuān
1901
1902
1903
1904
1905
1906 სეფექალი
1907
1908 1)ხასა 2)სუსტი
1909
1910 1)ჩვილი, ბალღი 2)შეწუხება
1911 niǎo 1)მხიარულობა, ცელქობა, თამაში (ეთამაშება)
2)ფლირტაობა
(კანტ.) ბრაზიანი, გაბრაზებული
1912 yíng
1913
1914
1915
1916 სიზარმაცე; ზარმაცი
1917 嬿 yàn
1918 shuāng ქვრივი (ქალი)
1919 1)შეწუხებული, დათრგუნული 2)ცხიმი 3)დედა
1920
1921 xiān
1922
1923
1924 jié
1925 jué
1926
1927
1928 bèi
1929 შეძლებისდაგვარად სიბეჯითე
1930 mèng
1931 bāo
1932
1933 luán
1934
1935 nāo
1936
1937 shú
1938 chán
1939
1940
1941
1942 1)სწავლა, ცოდნა 2)სკოლა
1943 1)ბავშვი 2)სისხლიერი ნათესაობა
1944
1945
1946 niè
1947 孿
1948
1949
1950 guǐ
1951
1952 sòng 1)"სუნ"-ის დინასტია 2)გვარი
1953 1)ხორცი 2)რადიკალი №130
1954 fú, mì
1955 dàng
1956 wǎn
1957
1958 yòu
1959 huàn მოხელეები, მოხელეთა კორპუსი, ბიუროკრატია, მოხელე, ჩინოვნიკი და.ა.შ.
1960
1961
1962
1963 chéng
1964
1965 chén 1)საიმპერატორო 2)საიმპერატორო სასახლე
1966
1967
1968 zǎn
1969 1)მწუხარება 2)უსამართლობა, ბოროტება
1970 yín
1971 kòu ყაჩაღები, ბანდიტები, ქურდები, მტერი, თავდასხმა-შეჭრა
1972
1973 mèi დაძინება, ძილი
1974
1975 ნამდვილი, ნაღდი, ჭეშმარიტი და.ა.შ.
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982 qǐn
1983
1984 guǎ
1985
1986
1987 liáo 1)ცოტა, იშვიათი 2)ცარიელი, მიტოვებული, უკაცრიელი
1988 სიმართლე, ჭეშმარიტება, მართალი, ჭეშმარიტი
1989
1990 zhài 1)მესერი, ავანპოსტი, სიმაგრე, ციხე-სიმაგრე 2)საროსკიპო
1991
1992
1993 1)წერა, ხატვა, ხაზვა 2)შეთხზვა
1994
1995 liáo
1996 huán
1997 1)განძი, საგანძური, განძეულობა 2)ძვირფასეულობა, იშვიათი
1998 1)ფავორიტი, ფავორიტკა 2)მფარველობა, ფავორი
1999 1)განძი, საგანძური, განძეულობა 2)ძვირფასეულობა, იშვიათი
2000
2001
2002
2003
2004
2005 მონოპოლიზება, ერთის საკუთრებაში მოქცევა
2006 wèi, yù
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 0 wāng
2020 liào
2021 yáo
2022 máng
2023
2024 wāng
2025
2026
2027
2028
2029
2030 丿 yǐn მართვა; ზედამხედველობა; დირექტორი
2031 kāo
2032
2033 尿 niào, suī
2034
2035
2036
2037
2038
2039 გვამი
2040 shǐ ექსკრამენტები, განავალი
2041
2042 1)ზეძალა, გიგანტური ძალა 2)ჰერკულესი
2043
2044
2045 ē
2046
2047
2048
2049 ყასაბი, ყასბობა, დაკვლა, გაწყვეტა და.ა.შ.
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059 1)კლასი, ტიპი 2)განკუთვნა
2060
2061
2062 tún
2063
2064 ცადატყორცნა, ზემოთ აღმართვა
2065
2066
2067
2068
2069 jié
2070 1)მაღალი, ციცაბო, სალი 2)საშიში, სახიფათო
2071 qiān
2072
2073 cén
2074
2075
2076 xiàn
2077 ào
2078 lán
2079
2080 zuò
2081 მთა-გორიანი ადგილი, ბორცვნარი
2082
2083 gǒu
2084
2085 jū, qū არასწორი, უსწორმასწორო
2086 xiù
2087 jiǎ
2088 lǐng
2089 dài
2090
2091 mín
2092
2093 dōng
2094 岿 kuī
2095
2096 mǎo
2097 tóng
2098 xué
2099
2100
2101 xún
2102 dòng, tóng
2103
2104 shì, zhì 1)ზემოთ აღმართვა 2)დახოხოლავება
2105
2106
2107
2108
2109 yáo
2110 jiào, qiáo
2111 zhēng
2112 luán
2113 é ძალიან მაღალი, ცადატყორცნილი
2114
2115
2116 პიკი, მწვერვალი 2)აქლემის კუზი
2117 náo
2118
2119
2120
2121
2122 峿
2123 làng
2124 kàn
2125 láo
2126 lái
2127 xiǎn
2128 kōng
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138 cuī
2139 პოსტი, პოზიცია
2140
2141
2142 léng
2143 jué
2144 guō
2145 yín
2146
2147
2148 xiáo
2149 yān
2150 sōng
2151
2152
2153
2154
2155
2156 wǎi
2157 fēng
2158 zǎi
2159 崿 è
2160
2161
2162
2163 shèng
2164 méi
2165
2166
2167
2168
2169 chá
2170
2171 róng
2172
2173 qīn
2174
2175 lǒu
2176
2177
2178 sōng
2179
2180 wéi
2181 cuó
2182
2183
2184
2185
2186 zhàng
2187
2188 1)მაღალი, ფრიალო, ციცაბო 2)ახალი
2189
2190 კუნძული
2191
2192 céng
2193