1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14266 HANZI ნათარგმნია 10697 სიტყვა…. აუდიო: 10803 Mp3
In this grade we have: 452 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 yǔ, yù 1)და, …(ს)თან, …(ს)თვის 2)მიცემა, ბოძება
2 zhuān
3 diū
4 yán
5 fēng
6 lí, lì
7 丿 zhī zi1 *jiə jiə1)პირველ ფრაზას აქცევს მომყოლი ფრაზის განსაზღვრებად
2)ის, ისინი
3)წასვლა
8 丿 pīng
9 丿 pāng
10 丿 chéng
11 luàn 1)უწესრიგობა, ქაოსი
2)ჯანყი, ამბოხი
12 zhēng
13 ㄏㄨˋ wu6 ურთიერთ; ერთად, ერთობლივად
14
15 jiāo
16 qīn, qìng 1)ნათესავები, მშობლები 2)თხილის ხე 3)ეკლებიანი ხე
17 亿
18 jǐn
19 réng
20 zǎi, zǐ
21 dài
22 jià, jie
23 rén, rèn
24 fèn
25 zhòng
26 yōu
27 chuán, zhuàn
28 shāng
29 gū, gù
30
31
32 gōng, gòng
33 bǎo
34 liǎ, liǎng
35 xiū
36 bèi
37 zhí
38 jiǎ, jià
39 tíng
40 ǒu
41
42 ào
43 yǔn
44 guāng
45
46 miǎn
47 შესვლა
48 quán
49
50 yǎng
51 nèi შიგნით
52 nóng
53 kuàng
54 liáng, liàng
55 jiǎn
56 dāo
57 qiē, qiè
58 huá, huà
59 liè
60
61 pàn
62
63 zhì
64
65 shèng
66 gōng
67
68 yǒng
69 chí, shi
70 ōu, qū
71
72 kǎ, qiǎ
73 yìn
74 wēi
75
76 què
77
78 yā, yà
79 yàn
80 hòu
81 yuán
82
83 fǎn
84 1)აღება, მიღება, დაუფლება
2)შერჩევა, ამორჩევა
85 shòu
86 lìng
87 tāi, tái
88 xié, yè
89
90 gě, hé
91 fǒu, pǐ
92 chāo, chǎo
93
94 yā, ya
95 wèi
96 mìng
97 zán
98 hāi, ké
99 xián ერთხმად, ერთობლივად, ერთად
100 pǐn
101 shòu
102 sòu 1)ხველა
2)ყელის გამოვლება
103 zuǐ
104 kùn
105 wéi
106 yuán
107
108 zhǐ სამშენებლო მოედანი, (მიწის) ნაკვეთი, ადგილმდებარეობა, სამშენებლო მიწა
109 jiān
110
111
112 1)კედელი 2)შეჩერება, აღკვეთა
113
114 tián
115 qiáng
116 zēng
117 shì
118 chǔ, chù
119 gòu
120 shī
121 fèn
122 jiǎng
123 sūn
124
125 kuān
126
127
128
129 hán
130 chá
131 dǎo
132 jiāng, jiàng
133 zūn
134 ěr
135 cháng
136 yóu
137 jǐn, jìn
138 zhǎn
139 qiǎo
140 jīn
141
142 shuài
143 bīng, bìng
144 xìng
145 yōu
146 广 广 广 guǎng
147 广
148 广
149 广 dù, duó
150 广 zuò
151
152 lòng, nòng
153 shì 1)სტილი, სისტემა 2)ფორმულა 3)წესი, განაწესი
154 yǐn
155 dàn, tán
156 cǎi
157 wǎng
158
159 wēi
160
161 zhì
162
163 怀 huái
164 tài
165 lián
166 xìng 1)სქესი 2)ბუნება (ადამიანის), ხასიათი
167 kǒng
168 nǎo
169
170 huǐ
171 jīng
172
173
174
175 lǎn
176 1)ნათესავი, ნათესაობაში მყოფი 2)დარდი, მწუხარება
177 dài 1)დაფარება, ჩაცმა (ტანსზემოთ) 2)დახმარება, მიხმარება, ხელის შეწყობა
178
179 rēng
180 kuò
181 yáng
182 bàn ჩაცმა, მორთვა, გამოწყობა; სავით ჩაცმა
183 rǎo
184
185
186 shé, zhē, zhé
187 tái
188 bào
189 chōu
190 lā, lá 1)გაწევა, გათრევა 2)ჭერა, დაჭერა 3)დაგრძელება
191
192 zhāo
193 kuò
194 shè, shí
195 chí
196 guà ჩამოკიდება, დაკიდება
197 zhǐ
198 àn ხელის დადება, ხელით დაწოლა
199 tǐng 1)გაჭიმულად დაგომა 2)მტკიცე, უდრეკი, მკაცრი
200 shòu
201 diào 1)მოძრაობა 2)რხევა, ქნევა 3)დაბლა დაგდება
202 zhǎng
203 pái, pǎi
204 tuī
205
206 zhuàng მირტყმა, მიხეთქება, დაჯახება, შეჯახება და.ა.შ.
207 1)დათესვა 2)გადაცემა, მაუწყებლობა
208
209 zhī
210 shōu
211 gǎi
212 xiào
213 sǎn, sàn
214 qiāo რტყმა, დარტყმა
215 zhěng
216 liào
217 duàn
218
219 0 mó, wú
220
221 yìng
222 jǐng
223 zàn
224 shǔ
225 nuǎn
226 àn
227
228 shù, zhú
229 ㄗㄚˊ zaap6 არევა, შერევა, გადარევა
230 cái
231 cūn
232 sōng
233 lín
234 rǎn
235 shì კარალიოკი, ხურმა
236 biāo
237
238 àn
239 qiáo
240 tǒng 1)სათლი 2)როფი, გეჯა, ვარცლი 3)კასრი
241 mèng
242 sēn
243
244 zhí
245 gài
246 qiàn
247 zhǐ 1)გაჩერება, შეჩერება
2)შეყოვნება, თავის შეკავება
248 ㄘˇ ci2 *tsiɛ̌1)ეს, ესენი 2)ამ შემთხვევაში, მაშინ
249
250 ㄇㄨˇ ㄇㄨˊ ㄨˇ ㄨˊ mou5 *mǒu1)დედა 2)ოჯახის დედა 3)(სქ.) დედალი
251
252 máo
253 mín
254 yǒng
255 hán, hàn
256 jiāng
257
258 tāng
259 shā, shà
260 yóu
261 lèi 1)ცრემლები 2)ტირილი
262
263 yáng
264 zhōu
265 huó
266 liú
267 jǐ, jì
268 làng
269 hǎi
270 xiāo
271 rùn
272 shēn
273 jiàn
274 wēn
275 湿 shī
276 màn 1)წყლის გადმოდინება 2)გაშლა, გავრცელება
277
278 yān 1)ბოლი, ჭვარტლი 2)ოპიუმი, თამბაქო 3)სიგარეტი, პაპიროსი
279 fán
280 shóu, shú
281 zào
282 1)მამა 2)რადიკალი №88
283 shī
284 cāi 1)მიხვედრა, ვარაუდი 2)შეგრძნება
285 zhū
286 hóu მაიმუნი, მაიმუნური
287 qín
288 píng
289 shèn
290 yóu
291 shēn
292 liú
293
294
295 yán
296
297 shěng, xǐng
298
299 yán
300
301 chǔ
302 shuò
303 yìng
304 què
305 shè
306 shén
307 jīn, jìn
308
309 xiù
310
311
312 chéng
313 shāo, shào
314 jiū
315 qióng
316 zhǎi
317 chuāng ფანჯარა
318 jìng
319 jìng
320 zhāng zoeng1 *jiɑng1)თხზულება 2)თავი (წიგნში), განყოფილება
321 tóng
322
323 bèn
324 qiān
325 guǎn
326 piān
327
328 jīng
329 jǐn
330 yāo, yuē
331 jǐ, jì
332
333
334 zhī
335 jué
336
337
338 quē
339 měi
340 xiū
341 xiàn
342 qún
343
344 fān
345 nài
346 liáo
347 zhí
348 lián
349 pìn
350 dǔ, dù
351
352 féi
353 kěn
354 zāng, zàng
355 tuō
356
357 gāo, gào
358 zhì
359 háng
360
361
362 fàn
363 huò
364 zhù, zhuó
365 1)ვეფხვი
2)მამაცი, მძვინვარე
366
367 xiě, xuè
368 dài
369
370 guān, guàn
371 guī
372 yán
373 jǐng
374
375 tǎo
376
377 lún, lùn
378 访 fǎng
379 zhèng
380 píng
381
382 chéng
383 xiáng
384
385 liàng
386 tán
387
388 xiàng
389 mào
390
391
392 bài
393 huò
394 zhì
395 gòu
396 fèi
397
398
399 zhuàn
400 yíng
401 tàng
402
403 tǎng
404 ruǎn
405 shū
406 xīn
407
408
409 lián
410 shì
411 zhú
412 guàng
413
414 zào
415 biàn
416 yāo
417
418 suān
419 xǐng
420 shì
421 liáng, liàng
422 jīn 1)ოქრო
2)მეტალი
3)ფული
423 zhēn
424 gāng, gàng
425 yào, yuè
426 jiàn
427 nào
428 yuè
429
430 jiàng, xiáng
431 xiàn
432 xiǎn
433 péi
434 suí
435
436 1)ფურცელი, გვერდი
2)რადიკალი №181
437 shùn
438 dùn
439
440 shí
441 yǐn, yìn
442 jiǎo
443 bǐng
444 shǒu
445 jiāo
446 yàn
447 piàn
448
449
450
451
452 líng 1)წლები (ასაკი)
2)…წლის