1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14266 HANZI ნათარგმნია 10697 სიტყვა…. აუდიო: 10803 Mp3
In this grade we have: 274 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 mò, wàn ㄨㄢˋ ㄇㄛˋ maan6 mak6 1)ათი ათასი
2)უთვალავი, ურიცხვი
2 qiě გარდა ამისა, ასევე, …ს შესახებ
3 shì 1)თაობა
2)ერა, ეპოქა
3)მსოფლიო, სამყარო, საზოგადოება
4
5 zhǔ 1)ბატონი, მებატონე, მემამულე, თავკაცი და.ა.შ. 2)მასპინძელი
6
7 丿 jiǔ 1)დიდი ხნის წინათ 2)დროის ჩავლა
8 丿 კითხვის ან ძახილის დამაბოლოვებელი ნაწილაკი
9 …ში, …ზე
10 yún 1)თქმა
2)ღრუბელი, ღრუბლები
11 sǎn
12 wèi
13
14 使 使 shǐ
15 xìn
16 jiè
17 jiàn
18 xiàng
19 ㄑㄧˊ ㄐㄧ gei1 kei4 *ghiə ghiə1)ეგ 2)მისი, მათი
20 diǎn
21 mào
22 dōng
23 bīng 1)ყინული
2)ყინულოვანი, ყინულივით ცივი
24 jué
25 jìng
26 gāng
27 guā
28 shuā, shuà
29
30
31 bàn
32 jiā
33
34 bāo
35 huà
36 bàn
37 chán, dān, shàn 1)მარტო, მარტოხელა
2)ინდივიდუალური
38 nā, nán სამხრეთი
39
40 chú სამზარეულო
41 cān, cēn, shēn
42 yòu
43 shuāng
44 發, 髮 fā, fà
45 shū
46 biàn
47 kǒu
48 gōu, jù
49 zhī, zhǐ
50 shǐ
51 zhōu
52 xiǎng
53 ტირილი, ზლუქუნი
54 ā, á, ǎ, à, a
55
56 yuán
57
58 de, dì ㄉㄧˋ ㄉㄜ· dei6 deng6 *dhì
59 huài დამპალი, გაფუჭებული, ცუდი, გატეხილი და.ა.შ.
60 chéng
61 jìng
62 shēng
63
64 xià
65 tóu
66 jī, qí ㄑㄧˊ<br />ㄐㄧ gei1<br />kei4 *ghyɛ<br />gyɛ<br />1)უცნაური
2)საიდუმლო, ოკულტური
67 1)თუ, თუკი
2)თითქოს, როგორც
3)მსგავსი
68
69 hūn
70
71 ān
72 dìng
73 shí
74 hài
75 róng
76 bīn
77 céng
78
79 shān 1)მთა
2)გორა
3)მწვერვალი
80 chā, chà, chāi, cī
81
82 shì
83 dài
84 mào
85 gān, gàn
86 píng
87 广 yīng, yìng
88 广 kāng
89 dāng, dàng
90 xīn
91
92 wàng
93
94
95 guài
96 zǒng
97 guàn
98 gǎn
99 yuàn წრფელი, პატიოსანი
100
101 chéng
102 huò 1)ვიღაც, რომელიღაც, ვინმე, ზოგი
2)ან, ანდა
3)შესაძლებელია
4)ერთ…, განსაზღვრულ…
103 cái
104 sǎo, sào
105 bǎ, bà
106
107 dān, dàn
108 zé, zhái
109 ჭერა
110 huàn
111 jū, jù
112 jiē
113 dī, tí
114 bān
115 fàng
116 ㄍㄨˋ ㄍㄨˇ gu3 *gò
117 gǎn
118 shǔ, shù, shuò
119 wén
120 fāng
121 jiù
122
123 chūn 1)გაზაფხული
2)ცელქობა
124
125 gēng, gèng
126
127 duǒ
128 1)ქლიავი
2)მოსამართლე
3)ერთ-ერთი გვარი
129 shù
130 tiáo
131 bǎn
132
133 chá, zhā
134 shù
135 gēn
136 საფეხურები, კიბე
137 jiǎn
138 chǔ 1)ფეოდალური ქვეყნის სახელი
2)სუფთა, ნათელი
139 lóu
140 duàn
141 zhī
142 qiú
143
144
145 zhù
146 qīng
147
148 滿 mǎn
149 yǎn
150 zǎo
151 dēng
152 liàn
153 shāo
154 rán
155 zhào
156 xióng
157 ხოხვა, ცოცვა, ძვრომა
158
159 piān, piàn
160
161 ㄨˋ mat6 *miət1)ნივთი, ობიექტი 2)ნივთიერება, სუბსტანცია 3)(ცოცხალი) არსება
162
163 huán
164
165 tián
166 yòng 1)გამოყენება, ხმარება
2)დასაქმება
167 huà
168 jiè
169 téng
170 shòu
171 pán
172 1)თვალი
2)ხედვა, შეხედვა
3)განყოფილება, (ანატ.) რიგი
173 zhí
174 xiāng, xiàng
175 duǎn
176 ǎi
177 wǎn
178 shì
179
180 zhù
181 qiū
182 chóng, zhǒng, zhòng
183 kōng, kòng 1)ცარიელი
2)ღრუ, სიცარიელე
184
185
186 kuài საჭმელი ჩხირები
187 jiǎn
188 suàn
189 xiāng
190 gāo
191 táng
192
193 liàn
194 zhōng
195 jiē, jié
196
197 绿 lù, lǜ
198 wǎng 1)ბადე
2)ბადის რადიკალი №122
199 zhě ㄓㄜˇ ㄓㄨ ze2 *jiǎის ვინც
200 0 ér
201 ěr
202 cōng
203
204 pán, pàng
205 jiǎo
206 liǎn
207 tuǐ
208 shū
209 bān 1)ხარისხი
2)ტიპი, კლასი, კატეგორია
210 jiē, jié
211 huā
212 cǎo
213 táo
214
215 lán
216 jiāo
217 suī
218 jiē
219 shān
220 chèn
221 bèi
222 qún
223
224 jiǎo, jué
225 jiě, jiè, xiè
226
227
228 jiǎng
229
230 gāi
231 調 diào, tiáo
232 sài
233 chāo
234 yuè
235
236 gēn
237 qīng
238 jiào
239 liàng
240 chí
241 xuǎn
242 tōng, tòng
243
244 yóu
245 lín
246 jiǔ
247 chóng, zhòng
248 tiě
249 qiān, yán
250 yín
251 duàn
252 jìng
253 wén
254 yáng
255 ā, ē
256
257 chú
258 nán, nàn
259
260 jìng
261 xié
262 yīn
263
264
265 fēng
266 bǎo
267 饿 è
268 xiāng
269
270
271 xiān, xiǎn
272 niǎo 1)ჩიტი, ფრინველი
2)რადიკალი №196
273 huáng 1)ყვითელი
2)ერთ-ერთი გვარი
274 1)ცხვირი
2)პირველი
3)რადიკალი №209