1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14266 HANZI ნათარგმნია 8406 სიტყვა…. აუდიო: 10743 Mp3
In this grade we have: 174 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 zhàng 1)სიგრძის ერთეული 3.3 მეტრი
2)მამაკაცი, ქმარი, ჯენტლმენი
2 liǎng ორი, ორივე, ორთავე, წყვილი
3 wéi, wèi 1)ქმნა, კეთება
2)მართვა
3)ყოფნა
4 丿 lè, yuè 1)ბედნიერი, მოხარული, მხიარული
2)მუსიკა
5 1)ასევე
2)(კლასიკური) დაბეჯითებით მტკიცების ან იდენტურობის (ყოფნის) დამაბლოვებელი ნაწილაკი
6 shì 1)რამ, რაღაც, საქმე
2)მსახურება
3)შემთხვევა, ინციდენტი
7 jiè 1)გამომცხადებელი, მაცნე, ჰეროლდი
2)…ს შორის მდებარეობა
3)ზღვის ნიჟარა
4)შეაბჯვრა
8 cóng
9 ㄧˇ ji5jyu5 *iə̌ iə̌1)გამომდინარე აქედან
2)…დან გამომდინარე
3)…ის საშუალებით
10 jiàn
11 xiū
12 dàn
13 tī, tǐ
14 便 便 biàn, pián
15 yuán 1)პირველი
2)დოლარი
3)საწყისი, თავიდათავი
16 gōng
17 gòng
18 zhǔn
19 bié, biè
20 dào
21
22 dòng
23 zhù დახმარება
24 qiān
25 mài
26 kě, kè ㄎㄜˇ ㄎㄜˋ hak1 ho2 *kɑ̌
27 yòu მარჯვნივ, მარჯვენა მხარე
28 háo, hào
29
30 xiàng
31 bā, ba
32 gào
33 yuán, yùn
34 gā, kā
35
36 chàng
37 fēi
38 yīn
39 cháng, chǎng
40 bèi
41 wài 1)გარეთ
2)უცხოელი, უცხოური
42
43 nǎi 1)რძე
2)ძუძუები
3)დედამძუძე, ძიძა
44 mèi ㄇㄟˋ mui6 *mə̀iუმცროსი და
45
46 shǐ ㄕˇ ci2 *shiə̌1)დაწყება
2)მაშინ, იმ დროს, იმხანად
47 xìng
48 hái
49 1)ის
2)სხვა
50 wán
51
52 shì
53 jiù
54 zuǒ
55 0 1)უკვე 2)დასრულებული, დამთავრებული 3)შეჩერება, შეწყვეტა
56
57 bāng 1)დახმარება
2)დაცვა
58 cháng ㄔㄤˊ soeng4 *zhiɑng
59 广 chuáng
60
61 zhāng
62 dé, de, děi
63 máng 1)დაკავებული, მოუცლელი
2)მოჩქარე
64 kuài
65
66
67 nín (მხ. პატივ.) თქვენ
68 qíng
69
70 màn ნელა, დოდინა(დ), ზარმაცი, ზოზინა, ზლაზნია
71 dǒng
72 fáng 1)სახლი
2)შენობა
3)ოთახი
73 suǒ
74 shǒu
75 zhǎo 1)ძებნა, მოებნა
2)პოვნა
76 bào
77 jiāo, jiào 1)სწავლება
2)კლასი
78 jīn ㄐㄧㄣ gan1 1)ქათ-ი (წონის ერთეული ძველ ჩინეთში, თანამედროვე ჩინეთში იწონის 500გრ.)
2)ცული
3)ბასრი-მახვილი
4)რადიკალი №69
79 xīn 1)ახალი, ცინცხალი
2)თანამედროვე
80 páng გვერდზე, ახლოს, ახლომდებარე
81
82 zǎo
83 wǎn
84 qíng
85 zuì
86 wàng
87
88 1)სიმღერა
2)სიმღერის ტექსტი
3)მღერა, ლოცვა
89 zhēng, zhèng
90 1)ნაბიჯი
2)ნაბიჯით სვლა
91 měi თითოეული
92
93
94 yǒng
95 xǐ, xiǎn
96 yóu ცურვა, ლივლივი, ტივტივი, ნელი დინება, დრეიფი, ქარავნობა, ხეტიალი და.ა.შ.
97 huǒ 1)ცეცხლი, ალი
2)წვა, დაწვა
3)გაცეცხლება, რისხვა
98 niú
99 wán
100 bān
101 qiú
102 guā 1)ნესვი
2)აყირო
3)კიტრი
4)რადიკალი №97
103 nán კაცი, მამაკაცი
104 bìng
105 bái
106 bǎi
107 zhēn 1)ნამდვილი
2)ორიგინალი
108 yǎn 1)თვალი
2)თვალი, ნაჩვრეტი, ხვრელი
109 zhāo, zháo, zhe, zhuó
110 jīng თვალის გუგა,
თვალის კაკაი
111 zhī
112 piào
113
114 穿 穿 chuān
115 zhàn 1)დგომა
2)სადგომი
3)სადგური
116 xiào
117 ㄉㄧˋ dai6 *dhèiთანმიმდევრობა, რიგი, რიცხვი; ხარისხი
118 děng
119 dā, dá
120 lán
121 léi, lěi, lèi
122 hóng
123 zhǐ
124 shào
125 jīng, jìng
126 gěi, jǐ
127 yáng
128 kǎo
129 ròu
130
131
132 chuán
133 sè, shǎi
134 yào
135 dàn
136 háng, héng, xíng
137 biǎo
138 yāo, yào 1)საჭირო, აუცილებელი
2)საჭიროება
139 ràng
140
141 shì
142
143 guì
144 zǒu
145
146 páo, pǎo
147
148 tiào
149
150 shēn
151 biān
152 guō, guò
153 yíng yìng ㄧㄥˊ ㄧㄥˋ jing4 jing6 *ngiængდახვედრა
154 yùn
155 jìn
156 hái, huán
157 jìn
158 yuǎn
159 sòng
160 dào ㄉㄠˋ ㄉㄠˇ dou3 dou6 *dhɑ̀u *dhɑ̌u
161 cuò
162 cháng, zhǎng
163 mén
164 wèn
165 jiān, jiàn
166 yīn
167 xuě 1)თოვლი
2)სირცხვილის ჩამორეცხა
3)შურისძიება
168 fēi ㄈㄟㄈㄟˇ fei1 *biəiარ…, არა, უ…, ანტი…
169
170 yán სახე, სახის გამომეტყველება
171 guǎn სახელმწიფო დაწესებულება
172 1)თევზი
2)ერთ-ერთი გვარი
3)რადიკალი №195
173 ვარია, ქათამი
174 hēi 1)შავი, ბნელი
2)სიბოროტე
3)რადიკალი N203