1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14266 HANZI ნათარგმნია 10697 სიტყვა…. აუდიო: 10803 Mp3
In this grade we have: 175 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 jat1 *qit qit1)ერთი
2)მარტო
2 ㄑㄧ cat1 *tsit tsitშვიდი
3 sān sàn ㄙㄢ ㄙㄢˋ saam1 saam3 *sɑm sɑmსამი
4 shǎng, shàng ㄕㄤˋ soeng5 soeng6 *zhiɑ̀ng zhiɑ̀ng zhiɑ̌ng1)წვერო, კენწერო
2)ზემდგომი, მაღლა მდგომი
3)ამაღლება, მაღლა წასვლა, მაღლა გაგზავნა
5 xià ㄒㄧㄚˋ haa5 haa6 hà hǎ1)ქვეშ, ქვემოთ
2)ქვემდგომი, დაქვემდებარებული
6 ㄅㄨˋ ㄈㄡˇ ㄈㄡ bat1 fau2 *biət biətარა…; არ…; უარყოფითი პრეფიქსი
7 dōng ㄉㄨㄥ dung1 1)აღმოსავლეთი
2)აღმოსავლური…
8 gě, gè 1)სათვლელი სუფიქსი
2)ნაჭერი, ცალი
9 zhōng, zhòng 1)შუა, შუაში, ცენტრი
2)(მიზანში) მორტყმა
3)მიღწევა (მაგ. მიზნის)
10 丿 me დამაბოლოვებელი კითხვითი ნაწილაკი
11 jiǔ ცხრა
12 1)პრაქტიკა
2)მოფართხუნე ფრთები
13 shū 1)წიგნი
2)წერილი; საბუთი
3)დაწერილი
14 mǎi 1)ყიდვა, შეძენა
2)მოქრთამვა
15 le, liǎo 1)დასრულება, დამთავრება
2)მოქმედების დასრულების ნაწილაკი
16 èr ორი
17 ხუთი
18 xiē
19 jīng დედაქალაქი
20 liàng ბრწყინვა, მბრწყინავი
სხივი, ნათელი
21 rén 1)ადამიანი
2)ხალხი
3)კაცობრიობა
4)კიდევ ვიღაც
22 shén, shí 1)ათეული
2)შერეული
3)მრავალფეროვანი
23 jīn 1)ეხლა, დღეს
2)თანამედროვე დრო
24 ㄊㄚ taa1 *tɑ tɑ1)სხვა
2)ის
25 mén, men ნაცვალსახელებთან აწარმოებს მრავლობით რიცხვს
26 huì, kuài 1)შეკრება
2)შეხვედრა
27 zhù 1)ბინადრობა, ცხოვრება
2)დაბინავება
3)საცხოვრებლად გაჩერება
28 zuō, zuò 1)შექმნა, კეთება, მუშაობა
2)თხზვა, შეთხზვა
3)ქმედება, შემოქმედება
29 ㄋㄧˇ -- --შენ
30 hòu 1)ცდა, ლოდინი
2)მოლოდინი
3)ვიზიტი, წვევა
4)მისალმება, მოკითხვა
31 zuò 1)მუშაობა
2)კეთება
32 ér 1)ვაჟიშვილი
2)რადიკალი №10
33 xiān 1)პირველი
2)წინა, ყოფილი
34 1)რვა
2)ყველა (რვავე) მხარე, ირგვლივ
35 liù ექვსი
36 guān 1)დახურვა, დაკეტვა
2)…სთან კავშირის ქონა
3)სასაზღვრო გადასასვლი; მთის გადასასვლელი
37 xīng, xìng ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ hing1 hing3 აყვავება
38 zài მეორედ, კვლავ, ხელახლა
39 xiě 1)წერა, ხატვა, ხაზვა 2)შეთხზვა
40 lěng 1)სიცივე
2)ცივი, გრილი
3)გულცივი
41 jī, jǐ 1)პატარა მაგიდა
2)რამდენი?
42 chū ㄔㄨ ceot1 *chuit1)გარეთ გასვლა, გარეთ გაგზავნა 2)გაჩერება 3)წარმოება
43 fēn, fèn 1)გაყოფა, დაყოფა
2)დროის (მცირე) მონაკვეთი, წუთი
44 qián 10წინ
2)წინა…, წინმავალი
45 běi
46 1)მკურნალობა, აქიმობა, განკურნება
2)მკურნალი, ექიმი, მედიკოსი
47 shí 1)ათი
2)სრული, სრულყოფილი
48 1)შუადღე
2)მერიდიენი
49 1)წასვლა
2)გამგზავრება
50 yǒu 1)მეგობარი; კომპანიონი
2)მეგობრობა
51 jiào ㄐㄧㄠˋ giu3 gèu1)დაყვირება
2)შეძახილით მისალმება
3)დაძახება
52 chī 1)ჭამა
2)დალევა
3)[რამეთი] დატანჯვა, ატანა
53 tóng, tòng ㄊㄨㄥˊ ㄊㄨㄥˋ tung4 *dhung1)იგივე, მსგავსი 2)…სთან ერთად
54 míng ㄇㄧㄥˊ meng4ming4 *miæng1)სახელი
2)რანგი
3)ტიტული
4)თანამდებობა
55 hòu 1)დედოფალი, იმპერატრიცა
2)უკან, უკანა მხარე (後 -ის გამარტივებული ფორმა)
56 má, mǎ, ma დამაბოლოებელი კითხვითი ნაწილაკი
57 tīng 1)სმენა, მოსმენა
2)გაგება
3)დამორჩილება
58 ne, ní ㄋㄧˊ ㄋㄜ· ne1 nei1 nei4 ni1 1)კითხვითი ნაწილაკი
2)ემფატიკური ნაწილაკი
3)(კანტ.) ეს
59 hé, hè, hú, huó, huò, huo 1)ჰარმონია
2)სიმშვიდე, მშვიდობა
3)მშვიდი, წყნარი
60 nǎ, na, né 1)რომელი?
2)სად?
3)როგორ?
61 shāng კომერცია, ბიზნესი, ვაჭრობა
62 wèi ალო
63 მოწონება, სიყვარული
64 hē, hè 1)სმა, დალევა
2)დაძახება, დაყვირება
65 ოთხი
66 huí 1)დაბრუნება
2)შემობრუნება, მობრუნება
3)დრო
67 guó 1)ერი
2)ქვეყანა
68 zài 1)ყოფნა
2)ზე, ში და.ა.შ.
3)შედგება
4)დასვენება
69 zuò 1)(და)ჯდომა; დასაჯდომი ადგილი 2)გასეირნება, მოგზაურობა
70 kuài 1)ნაწილი, ნაჭერი
2)ბელტი
3)დოლარი
71 duō 1)ბევრი
2)მეტი
72 dà, dài დიდი
73 tiān ㄊㄧㄢ tin1 *ten1)ცა, ზეცა
2)საიმპერატორო, იმპერიული
74 tài 1)ძალიან, მეტისმეტად
2)დიდი
3)უკიდურესი
75 1)ქალი
2)გოგო, ქალიშვილი
3)მდედრი
4)რადიკალი №38
76 ㄧㄝˇ jaa5 (მდ.) ის, მისი
77 hǎo, hào ㄏㄠˇ ㄏㄠˋ hou2 hou3 *xɑ̀u *xɑ̌u1)კარგი, მშვენიერი
2)კარგად
78 დედა
79 jiě უფროსი და
80 ㄗˇㄗ· zi2 *tziə̌1)ნაშობი
2)თესლი, ნაყოფი
3)ასტროლოგიური დედამიწის სვეტიდან (განშტოებიდან) პირველი
81 1)დამწერლობის ნიშანი
2)ასო
3)სიტყვა
82 xué 1)სწავლა
2)ცოდნა
3)სკოლა
83 1)სტუმარი
2)მოგზაური
3)კლიენტი
84 jiā, jia 1)სახლი, შინ
2)ოჯახი, სახლეული
85 duì 1)მართალი[ა], სწორე[ა]
2)დაპირისპირება
86 xiǎo პატარა
87 shǎo, shào 1)ოდნავ, ცოტა
2)ნაკლები
3)არაადეკვატური
88 suì 1)…წლის
2)წლიური მოსავალი
89 gōng 1)შრომა, მუშაობა
2)მუშა, მშრომელი
90 shī 1)ოსტატი, მასწავლებელი
2)ოსტატი, სპეციალისტი
91 nián 1)წელი
2)ახალი წელი
3)წლის (ასაკი)
92 广 diàn 1)მაღაზია
2)სასტუმრო
93 kāi 1)გახსნა, გაღება
2)გახსნა, დაწყება
94 yǐng 1)ჩრდილი
2)გამოსახულება, ანარეკლი
3)ფოტო
95 hěn ㄏㄣˇ han2 ძალიან
96 zěn 1)რა?
2)რატომ?
3)როგორ?
97 xiǎng 1)აზრი
2)გეგმა
98 ㄨㄛˇ ngo5 *ngɑ̌მე
99 dá, dǎ 1)დარტყმა
2)ჩხუბი, ბრძოლა
3)შეტევა
100 1)მზე
2)დღე, დღის დრო
101 shí 1)დრო
2)სეზონი
3)ერა, პერიოდი
102 míng 1)ნათელი
2)ცხადი
103 xīng 1)ვარსკვლავი
2)პლანეტა
104 zuó 1)გუშინ
2)წარსულში, წინათ
105 shì 1)დიახ, რა თქმა უნდა, სწორია
2)ყოფნა (ვარ[თ], ხარ[თ], არის (არიან))
3)(ჩვენებითი ნაცვალსახელი) ეს
106 yuè 1)მთვარე
2)თვე
3)რადიკალი №74
107 yǒu ㄧㄡˇㄧㄡˋ jau5jau6 *hiǒu1)ფლობა, ქონა
2)არსებობა
108 péng მეგობარი
109 fú, fù 1)სამოსელი, ჩასაცმელი
2)ჩაცმა, შემოსვა
110 jī, qī 1)პერიოდი, დროის პერიოდი
2)თარიღი
3)ვადა
111 běn 1)ფესვი
2)საფუძველი, წყარო
3)ბაზისი
112 1)მერხი
2)მექანიზმი
3)მომენტი
113 lái 1)მოსვლა
2)დაბრუნება
114 bēi სასმისი
115 guǒ 1)ხილი
2)შედეგი
116 jiào, xiào 1)სკოლა
2)სამხედო ოფიცერი
117 yàng 1)ფორმა, მოყვანილობა
2)სტილი, შაბლონი, ყალიბი, ნიმუში
118 zhuō მაგიდა
119 yī, yǐ სკამი
120 huān 1)ბედნიერი, მოხარული, კმაყოფილი
2)მხიარულება, სიამოვნება
121 1)ორთქლი, ბუღი
2)რადიკალი №84
122 shuǐ 1)წყალი
2)სითხე
3)წვენი
123 hàn 1)ჩინელი ხალხი
2)ჩინური ენა
124 méi, mò 1)არ…; არ აქვს…; არაფერი
2)ჩაძირვა
125 piāo, piǎo, piào დრეიფი, ცურვა, ტივტივი
126 diǎn 1)წერტილი, ლაქა
2)ქულა
127 1)სიცხე
2)ცხელი
128 ài შეყვარება, სიყვარული
129 მამა
130 gǒu ძაღლი
131 māo კატა, ფისო, ღადუნია
132 xiàn 1)გამოჩენა, ხილულად გახდომა
2)მანიფესტი
133 shēng 1)სიცოცხლე
2)დაბადება
134 diàn 1)ელექტროობა, დენი
2)ელექტრო
3)ელვა
135 de, dī, dí, dì კუთვნილებითი ზედსართავული სუფიქსი
136 kān, kàn 1)შეხედვა, დანახვა
2)გამოკვლევა
137 shuì 1)თვლემა
2)ძილი
138 1)გაქირავება, დაქირავება
2)ტაქსი
139 გაუცეხავი ბრინჯი
140 jì, xì 1)სისტემა
2)კავშირი, დაკავშირება
141 lǎo ㄌㄠˇ lou5 *lɑ̌u1)ბებერი, ასაკოვანი
2)გამოცდილი
3)სიბერე, დაბერება
142 néng 1)უნარიანობა, შეძლება
2)ნებართვა, შესაძლებლობა
143 nǎo ტვინი
144 píng 1)ავშანი, აბზინდა
2)ლემნა, წყლის პერი
3)ვაშლი
145 chá ჩაი
146 cài 1)ბოსტნეული
2)კერძი
3)საჭმელი
4)(ნაციონალური) სამზარეულო
147
148 西 西 西 დასავლეთი
149 jiàn, xiàn 1)ნახვა, დაკვირვება
2)ჭვრეტა, შეცნობა
150 shì 1)შეხედვა, ნახვა
2)გამოკვლევა, შემოწმება
151 jiào, jué 1)გაღვიძება, გამოღვიძება
2)გრძნობა
152 rèn ㄖㄣˋ jing6 1)ცნობა 2)ცოდნა 3)გაგება
153 shí, zhì ㄕˋ ㄓˋ sik1 1)ცნობა
2)გაგება
3)ცოდნა
154 huà 1)საუბარი, ლაპარაკი
2)ენა, დიალექტი
155 1)ენა, სიტყვები
2)საუბარი
156 shuì, shuō 1)თქმა
2)საუბარი
3)ლანძღვა, გინება
157 qǐng 1)კითხვა, შეკითხვის დასმა
2)მიპატიჟება
3)გეთაყვა
158 dòu, dú 1)წაკითხვა
2)სწავლა, შესწავლა
3)თქმა, მოყოლა
159 shéi, shuí ვინ? ვინმე? ვის? ვისი?
160 xiè მადლობა
161 1)ადგომა
2)დაწყება
162 chē, jū 1)სატრანსპორტო საშუალება
2)ტრანსპორტირება
163 zhè 1)ეს
2)აქ
164 nā, nà ეს; ესენი
165 dōu, dū 1)დედაქალაქი, მეტროპოლისი
2)ყველა[ფერი], მთელი
3)დახვეწილი, ელეგანტური, რაფინირებული
166 1)სიგრძის ერთეული
2)სოფელი, ადმინისტრაციული ერთეული
167 zhōng 1)საათი
2)ზარი
168 qián 1)ფული
2)ვალუტა
3)მონეტები
169 yuàn 1)შიდა ეზო, კარმიდამო
2)საზოგადოებრივი დაწესებულება
170 1)წვიმა, წვიმიანი
2)რადიკალი №173
171 líng 1)ნოლი, ნული
2)ნაწილი, ფრაგმენტი
172 miàn 1)სახე
2)ზედაპირი
3)სიბრტყე
4)მხარე
173 fēi 1)ფრენა
2)სწრაფად წასვლა
3)გავარდნა (გავარდა)
174 fàn 1)მოხარშული ბრინჯი
2)საკვები, საჭმელი
175 gāo ㄍㄠ ㄍㄠˋ gou1 *gɑu1)მაღალი
2)[მაღლა]აწეული