1 ხაზი

1

2

3

丿

4

5

6

2 ხაზი

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 ხაზი

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 ხაზი

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 ხაზი

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 ხაზი

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 ხაზი

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 ხაზი

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 ხაზი

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 ხაზი

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 ხაზი

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 ხაზი

201

202

203

204

13 ხაზი

205

206

207

208

14 ხაზი

209

210

15 ხაზი

211

16 ხაზი

212

213

213

17 ხაზი

214

                                   
სულ გამოიყენება 5064 კანჯი. ლექსიკონში ნათარგმნია 35192 სიტყვა. აუდიო 2562 Mp3
ამ ცხრილში არის 73 კანჯი
კანჯი ონჲომი კუნჲომი მნიშვნელობა
1 არ აქვს また თეძო, ბარძაყი; ლაჯები (კოკუჯი)
2 არ აქვს おもかげ არ აქვს (კოკუჯი)
3 არ აქვს くるま (ჯინ)რიქშა (კოკუჯი)
4 არ აქვს いかのぼり
たこ
ფრანი (კოკუჯი)
5 არ აქვს
こがらし ზამთრის ქარი (კოკუჯი)
6 არ აქვს
にお.う
にお.い
にお.わせる
1)სუნი, სურნელება, კეთილსურნელება, არომატი
2)სიმყრალე, ყროლვა
3)ბრწყინვა
4)ინსინუირება (კოკუჯი)
7 არ აქვს
かます ჩალის ჩანთა (კოკუჯი)
8 არ აქვს
さそ.う
მიწვევა, მიპატიჟება (კოკუჯი)
9 არ აქვს く.う
く.らう
ჭამა, დალევა (ჩაცეცხვლა, ჩახეთქვა); მიღება (საჭმლის, სასმლის, დარტყმის და.ა.შ.)
10 トン トン ტონა, ტონაჟი (კოკუჯი)
11 არ აქვს
はなし თხრობა (კოკუჯი)
12 არ აქვს
あくつ ქვემოთ გაფენილი მიწა (კოკუჯი)
13 არ აქვს
まま ციცაბო ფერდობი (კოკუჯი)
14 ハツ
ボチ
ぬた მოხვნა, დამუშავება (მიწის), სახნავ-სათესი მიწები (კოკუჯი)
15 არ აქვს
あま ნო-თეატრის სპექტაკლის სათაური (კოკუჯი)
16 არ აქვს
かか
かかあ
(ვულგ.) ცოლი (კოკუჯი)
17 არ აქვს
こら.える მოთმენა, ატანა (კოკუჯი)
18 モク არ აქვს ხურო
19 არ აქვს
そま ხე-ტყე
20 არ აქვს
ます საწყაო
21 არ აქვს
つが
とが
(ბოტ.) კონიო (ერთგვარი მცენარე)
22 არ აქვს
とち 1)ცხენისწაბლა (კოკუჯი)
23 არ აქვს
くにぎ
くぬぎ
ნახშირისთვის გამიზნული მუხა
24 არ აქვს
しで არყის ხე
25 არ აქვს
たぶ
たふ
კაფურის ხის ერთ-ერთი სახეობა
26 არ აქვს
さかき წმინდა ხე შინტოიზმში
27 არ აქვს かし მარადმწვანე მუხა (კოკუჯი)
28 არ აქვს むし.る 1)გლეჯა
2)მოწყვეტა
3)მოკრეფა
4)დაგლეჯვა
29 タツ არ აქვს ფეხების გამათბობელი, "კოტაცუ" (კოკუჯი)
30 არ აქვს
キログラム კილოგრამი
31 არ აქვს
しゃく სპაზმები
32 არ აქვს
はたけ
はた
მინდორი
33 არ აქვს
かき ხამანწკა
34 არ აქვს
ささら ბამბუკის სათქვეფელა
35 არ აქვს
もみ გაუცეხვავი ბრინჯი
36 キロメトル არ აქვს კილომეტრი
37 ミリメトル みり მილიმეტრი
38 არ აქვს
こうじ ფეტვი
39 センチメトル せんち სანტიმეტრი (კოკუჯი)
40 არ აქვს
おど.す 1)თასმები
2)დაწნული აბჯარი
41 არ აქვს
しか
しかと
ცხადად, ნამდვილად
42 ござ ჭილობი
43 არ აქვს
かみしも 1)ძველი ცერემონიალური გერბი
2)სამურაის გერბი
44 არ აქვს
ゆき სახელოს სიგრძე
45 არ აქვს
つま ქვედაკაბა
46 არ აქვს たすき სახელოებზე დაკიდებული ზონარი
47 ジョウ არ აქვს ბრძანება
48 არ აქვს しつ.ける
しつけ
წვრთნა, ვარჯიში
49 არ აქვს やがて 1)ახლავე, მალევე
2)თითქმის
3)ყველაფრის შემდეგ, ბოლოსდაბოლოს
50 არ აქვს
そり მარხილი
51 არ აქვს
すべ.る
すべ.らす
1)ფეხის ასხლეტა
2)გამოცდაზე ჩაჭრა
52 არ აქვს
とても 1)ასე თუ ისე
2)ძალიან, ძლიერ
53 არ აქვს
あっぱれ ყოჩაღ! ბრავო!
54 არ აქვს
びょう 1)მოქლონი
2)ლურსმანი, ჭიკარტი
55 არ აქვს かすがい მომჭერი, მოსაჭერი (ლითონის)
56 არ აქვს
やり შუბი, სათხედი
57 არ აქვს
つか.える წინაღობა, ხელის შეშლა
58 არ აქვს
とも მშვილდოსნის სამკლავური
59 არ აქვს
こはぜ ბალთა, შესაკრავი
60 არ აქვს おろし მთის ქარი
61 ウン うどん იაპონური ვერმიშელი
62 არ აქვს
このしろ დოროსომა, ერთგვარი ქაშაყი
63 カイ

ガイ
はえ
はや
ნაფოტა
64 არ აქვს
あさり
うぐい
1)მოკლეკისრიანი მოლუსკი
2)ნაფოტა
3)ქაშაპი
65 არ აქვს
かずのこ ქაშაყის ქვირითი (ხიზილალა)
66 არ აქვს こち თავბრტყელა თევზი
67 ネン なまず მტკნარი წყლის ლოქო
68 არ აქვს
しゃちほこ
しゃち
ცელნამგალა ვეშაპი
69 არ აქვს
いわし სარდინი
70 არ აქვს
はたはた მექვიშია (თევზი)
71 セツ たら ვირთევზა
72 არ აქვს
しぎ ჩიბუხა (კოკუჯი)
73 არ აქვს ちどり მეჭვავია (ფრინველი)