ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
  1. garder - შენახვა
  2. Géorgie (f) - საქართველო
  3. géorgien - ქართველი
  4. gomme (f) - საშლელი
  5. grand (adj) - დიდი
  6. grec - ბერძენი
  7. grève (f) - გაფიცვა
  8. grille-pain (m) - ტოსტერი
1