ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
  1. madre (f) დედა
  2. mascota (f) შინაური ცხოველი
  3. mejor (adj) უკეთესი
  4. mesa (f) მაგიდა
  5. meter (v) დადება/ ჩადება
  6. mirar (vt) ყურება
  7. molestar (v) შეწუხება
  8. morena (f) შავგრემანი (ქალი)
  9. mucho gusto (interj) სასიამოვნოა
1