ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
  1. larga (adj) [long] გრძელი
  2. lector (f) მკითხველი
  3. lecturas (f) საკითხავი
  4. leer (v) კითხვა
  5. libre (adj) თავისუფალი
  6. libro (m) წიგნი
  7. llevar (vt) აღება, წაღება
  8. lugar (m) ადგილი
1