ლექსიკონში ნათარგმნია 5231 სიტყვა. აუდიო 1711 Mp3

Audio №

 1. Rabatt geben (exp.) - ფასდაკლების გაცემა, ფასდაკლება
 2. der Rabe, (pl.) die Raben (m) [ornith] - 1)ყორანი 2)ყვავი
 3. das Rad, (pl.) die Räder (n) [auto] - ბორბალი
 4. der Radiergummi, (pl.) die Radiergummis (m) - საშლელი
 5. das Radieschen, (pl.) die Radieschen (n) [cook] - ბოლოკი
 6. radikal (adj) - რადიკალურად
 7. die Radiodurchsage, (pl.) die Radiodurchsagen (f) - რადიო განცხადება, შეტყობინება
 8. der Rand, (pl.) die Ränder (m) - ნაპირი, კიდე
  am Rand - ნაპირზე, კიდეზე
 9. der Rang, (pl.) die Ränge (m) - ადგილი
 10. rapide (adj) - ჩქარი, სწრაფი
  (აგ: rapid)
 11. der Rasierapparat (m) - წვერის საპარსი აპარატი
 12. der Rassismus (m) - რასიზმი
  (აგ: ) der Fremdenhass
 13. die Raststätte (f) [Dt] - ფუნდუკი
 14. der Ratgeber, (pl.) die Ratgeber (m) [Br] - მრჩეველი
 15. das Rathaus, (pl.) die Rathäuser (n) [Am] - მერია
 16. der Ratschlag, (pl.) die Ratschläge (m) - რჩევა
 17. das Rätsel, (pl.) die Rätsel (n) [geh] - გამოცანა
 18. rätselhaft (adj) - იდუმალი
 19. die Ratte, (pl.) die Ratten (f) [Ös] - ვირთხა, ვირთაგვა
 20. der Räuber, (pl.) die Räuber (m) - მძარცველი
 21. der Rauch (m) - ბოლი, ქარხნების ბოლი
 22. der Raucher, (pl.) die Raucher (m) - მწეველი
 23. der Rauchzustand (m) - მოწევის სტატუსი( ეწევი თუ არა)
 24. die Raufe (f) - ბაგა, საკვებური
 25. der Raum (m) - სივრცე die Räume
 26. die Raumfahrt (f) - კოსმოსში გაფრენა
 27. die Räumlichkeit (f) - სივრცე, სივრცულობა
 28. der Raumpfleger, (pl.) Raumpfleger (m) [Am] - დამლაგებელი (მამაკცი)
 29. die Raumpflegerin, die Raumpflegerinnen (f) - დამლაგებელი (ქალი)
 30. die Raupe, (pl.) die Raupen (f) [zool] - მუხლუხო
 31. reagieren auf+Akk (vi) - რეაგირება რაღაცაზე
 32. real (adj) - რეალური
 33. realisieren; einführen; ausführen; durchführen; (in die Tat) umsetzen (vt) [adm] - რეალიზება
 34. das Realitätsbewusstsein (n.) - რეალობის რეალობის აღქმა, რეალობის ცნობიერება
 35. das Rebhuhn, (pl.) die Rebhühner (n) [ornith] - გნოლი
 36. recherchieren (vi) - ძებნა
 37. rechnen (vi) [math] - დათვლა, გამოანგარიშება
 38. die Rechnung (f) [econ] - ანგარიში(რესტორნის), გადასახადევ=ბის(გაზის,წყლის)
 39. Rechnungen bezahlen - გადასახადების გადახდა
 40. rechts (adv) - მარჯვნივ
 41. der Rechtsanwalt, (pl.) die Rechtsanwälte (m) [pej] - ადვოკატი
 42. die Rechtschreibung (f) [ling] - მართლწერა
 43. rechtzeitig (adv) - დროული, დროულად
 44. der Redakteur (m) - რედაქტორი
 45. die Rede (f) [pol] - მეტყველება,სიტყვით გამოსვლა
 46. reden (vi) [ugs] - საუბარი Ich rede mit Giorgi
 47. die Redewendung (f) - იდიომა die Redewendungen
 48. reduzieren - შემცირება
 49. die Referenz (f.) - რეკომენდაცია die Referenzen
 50. die Reform (f) - რეფორმა die Reformen
1 2 3 4 > >>