ლექსიკონში ნათარგმნია 5327 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. Aachen [geogr.] - 1)ქ. აახენი 2)რეგ. აახენი
 2. der Aal, (pl.) die Aale (m.) - გველთევზა
 3. ab (prp.+Dat.) - …[ს]გან; …დან
 4. abbauen (vt) - შემცირება, დაწევა, დაკლება
 5. abbiegen, bog ab, ist abgebogen (vt) - მოხვევა
 6. abbrechen, brach ab, hat abgebrochen (vt) - შეწყვეტა, გაუქმება
 7. der Abend, (pl.) die Abende (m) - საღამო
 8. das Abendbrot, (pl.) die Abendbrote (n.) - ვახშამი
 9. der Abendkurs, (pl.) die Abendkurse (m) - საღამოს კურსი, საღამოს კლასი
 10. das Abenteuer, (pl.) die Abenteuer (n) - თავგადასავალი, ავანტიურა
 11. das Abenteuer, (pl.) die Abenteuer (n) [ugs] - 1)თავგადასავალი 2)ავანტიურა
 12. die Abenteuerlust (f) - თავგადასავლის სურვილი
 13. der Abenteuerroman, (pl.) die Abenteuerromane (m) - სათავგადასავლო რომანი
 14. aber (conj) - 1)მაგრამ 2)კი მაგრამ… [არა] (რაიმეს უარყოფის დროს)
 15. aber (adv) - მაგრამ
  სინონიმები: dennoch; jedoch; doch; dahingegen; indessen
 16. abfahren, fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren (vi) - დატოვება, წამოსვლა
 17. abfahren, fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren (vt) [mach] - გამორთვა
 18. der Abfall, (pl) die Abfälle (m) - ნაგავი, ნარჩენი
 19. abfallen, fällt ab, fiel ab, ist abgefallen (vi) [Br] - დავარდნა, შემცირება
 20. abfeuern - გასროლა
 21. die Abgeordnete, (pl.) die Abgeordneten (f.) [Am.] - დეპუტატი, წარმომადგენელი, უფლებამოსილი
 22. der Abgeordnete, (pl.) die Abgeordneten (m.) [Am] - დეპუტატი, წარმომადგენელი, უფლებამოსილი
 23. abhängen, hängt ab, hing ab, hat abgehangen, hinge ab (vi) - დამოკიდებულია რაღაცაზე
  von+D
 24. die Abhöranlage, (pl.) die Abhöranlagen (f) - მოსასმენი მოწყობილობა
 25. abkühlen (vi) - გაგრილება
 26. abkühlend (vt) - გამაგრილებელი
 27. die Abkühlung (f) - გაგრილება
 28. der Ablauf, (pl.) die Abläufe (m) - პროცედურა, პროცესი
 29. ablaufen, lief ab, ist abgelaufen (vi) - მოხდენა რაღაც მოვლენის, დამთავრება,გარდაცვალება
 30. ablehnen, lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt (vt) - უარის თქმა, უარყოფა
 31. die Ablehnung, (pl.) die Ablehnungen (f) [Schw] - უარი
 32. ablösen (vt) - შეცვლა, გამოცვლა
 33. abnehmen, nahm ab, hat abgenommen (vi) - დაკლება
 34. abonnieren, abonnierte, abonniert (vt) - გამოწერა ( არხის)
  (აგ:) subskribieren
 35. abpflücken, pflückt ab, pflückte ab, hat abgepflückt (vt) - მოჭრა
  pflücken; aufpicken
 36. die Abreise, (pl.) die Abreisen (f) [transp] - გამომგზავრება
 37. abreißen, riess ab, hat/ist abgerissen (vi) [übtr] - დანგრევა
 38. der Absatz, (pl.) die Absätze (m) [ling] - აბზაცი, ქუსლი, პროდუქტის გაყიდვა, რეალიზაცია
 39. die Absatzförderung, (pl.) die Absatzförderungen (f.) - პროპაგანდა, რეკლამა
 40. der Absatzmarkt (m) [econ] - გაყიდვების ბაზარი
 41. Abschied nehmen (exp.) - დამშვიდობება
  (აგ:)
  sich verabschieden
 42. der Abschluss, (pl.) die Abschlüsse (m) [Br] - დასასრული, ბოლო
 43. die Abschrift, (pl.) die Abschriften (f) - ასლი, ეგზემპლარი, ტრანსკრიპტი
 44. absenden, sendet ab, sandte ab, hat abgesandt (vt) - გაგზავნა, გადაგზავნა
  (აგ:)
  abschicken; losschicken
 45. der Absender, (pl.) die Absender (m) - გამგზავნი
 46. die Absicherung, (pl.) die Absicherungen (f) - დაცვა, დაზღვევა
 47. die Absicht, (pl.) die Absichten (f) - განზრახვა
 48. absolut (adv) - აბოლუტურად
 49. der Absolvent, (pl.) die Absolventen (m) [humor] - უმაღლესდამთავრებული
 50. abstoßen, stieß ab, hat abgestoßen (vt.) - განზიდვა, მოგერიება
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>